Plas­tové fľaše pri­ná­šajú svetlo do naj­chu­dob­nej­ších častí sveta

Dárius Polák / 24. októbra 2016 / Eko

Pro­jekt s náz­vom “Liter svetla” dúfa, že pri­ne­sie svetlo do tých častí sveta, ktoré ho potre­bujú naj­viac, a to s pou­ži­tím DIY lámp vyro­be­ných z plas­to­vých fliaš. 

Jed­ným z okam­ži­tých násled­kov prí­rod­nej kata­strofy je, že po ňom nasle­duje doslovná tma. Tak to bolo aj pri nedáv­nom huri­káne na Haiti. Trvá mesiace, kým sa prí­vod elek­tric­kej ener­gie opäť zave­die do oblastí pos­ti­hnu­tých kata­stro­fou.

Na den­nej báze čelí tem­note viac ako 1,5 miliardy ľudí, ktorí pri­naj­lep­šom pou­ží­vajú svetlo zo svie­čok alebo pet­ro­le­jo­vých lámp, kto­rých výpary sú jedo­vaté. Nie­ktoré z týchto komu­nít sú navyše extrémne vzdia­lené a nemajú žiadny prí­stup k elek­trine. Nie­ktoré komu­nity zas prí­stup majú, no nevy­uží­vajú ho, pre­tože je pre nich elek­trina prí­liš drahá.

night

foto: literoflightusa.org

Prob­lémy sia­hajú ďalej než nedos­ta­tok svetla. Ide hlavne o dlho­dobé prob­lémy ohľa­dom bez­peč­nosti, nezá­vis­losti, zdra­via a prí­stupu k vzde­la­niu.

A aj kvôli tomuto vzni­kol open source pro­jekt s náz­vom “Liter of Light,” ktorý sa snaží uro­biť zmenu pro­stred­níc­tvom plas­to­vých fliaš na vytvo­re­nie jed­no­du­chých solárne pohá­ňa­ných sve­tiel.

Ako to fun­guje? Plas­tové fľaše sú napl­nené vodou a bie­lid­lom, čo eli­mi­nuje riasy a zabra­ňuje tomu, aby sa voda stala zele­nou. Fľaše sú následne umiest­nené na stre­chy domov a fun­gujú ako zrkadlo, kedy lámu svetlo v 360 stup­ňoch a vytvá­rajú počas dňa prí­rodnú lampu.

1

foto: mashable.com

Cho­díme po dedi­nách a pýtame sa ľudí, či chcú zdroj svetla, ktorý je tak­mer zadarmo. Po dvoch mesia­coch sa vrá­time a spý­tame sa miest­nych, či za peniaze, ktoré ušet­rili nepou­ží­va­ním elek­triny, svie­čok alebo pet­ro­le­jo­vých lámp (10 – 15 dolá­rov) nechcú svoje zaria­de­nia vylep­šiť tak, aby svie­tili aj v noci. Ľuďom poskyt­neme súčias­tky (všetky dostupné lokálne) na desať lámp. Následne ich naučíme, ako vytvo­riť tieto lampy od základu. Takto sa naučia, ako ich v dlho­do­bom hori­zonte vytvá­rať pomo­cou lokálne dostup­ných súčias­tok,” hovorí zakla­da­teľ Illac Diaz.

Pred tromi rokmi “Liter svetla” osvet­ľo­val izby a domy. Ten­to­krát plá­nuje osvet­liť celé dediny a vytvo­riť verejný sys­tém osvet­le­nia pro­stred­níc­tvom lac­ných a udr­ža­teľ­ných metód. Viac ako 650 000 týchto sve­tiel sa pou­žilo vo viac ako 20 kra­ji­nách. Koľko to teda vlastne celé stojí? Základná plas­tická solárna lampa stojí okolo 3 dolá­rov. Pou­ličné lampy stoja okolo 25 – 30 dolá­rov a naj­sil­nej­šie sú za 60 dolá­rov. V porov­naní s bež­nými solárne pohá­ňa­nými lam­pami, ktoré stoja okolo 1000 dolá­rov je tento variant veľmi výhodný.

zdroj: mashable.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: literoflightusa.org

Pridať komentár (0)