Plas­to­vé fľa­še pri­ná­ša­jú svet­lo do naj­chu­dob­nej­ších čas­tí sve­ta

Dárius Polák / 24. októbra 2016 / Eko

Pro­jekt s náz­vom “Liter svet­la” dúfa, že pri­ne­sie svet­lo do tých čas­tí sve­ta, kto­ré ho potre­bu­jú naj­viac, a to s pou­ži­tím DIY lámp vyro­be­ných z plas­to­vých fliaš. 

Jed­ným z okam­ži­tých násled­kov prí­rod­nej kata­stro­fy je, že po ňom nasle­du­je doslov­ná tma. Tak to bolo aj pri nedáv­nom huri­ká­ne na Hai­ti. Trvá mesia­ce, kým sa prí­vod elek­tric­kej ener­gie opäť zave­die do oblas­tí pos­ti­hnu­tých kata­stro­fou.

Na den­nej báze čelí tem­no­te viac ako 1,5 miliar­dy ľudí, kto­rí pri­naj­lep­šom pou­ží­va­jú svet­lo zo svie­čok ale­bo pet­ro­le­jo­vých lámp, kto­rých výpa­ry sú jedo­va­té. Nie­kto­ré z tých­to komu­nít sú navy­še extrém­ne vzdia­le­né a nema­jú žiad­ny prí­stup k elek­tri­ne. Nie­kto­ré komu­ni­ty zas prí­stup majú, no nevy­uží­va­jú ho, pre­to­že je pre nich elek­tri­na prí­liš dra­há.

night

foto: literoflightusa.org

Prob­lé­my sia­ha­jú ďalej než nedos­ta­tok svet­la. Ide hlav­ne o dlho­do­bé prob­lé­my ohľa­dom bez­peč­nos­ti, nezá­vis­los­ti, zdra­via a prí­stu­pu k vzde­la­niu.

A aj kvô­li tomu­to vzni­kol open sour­ce pro­jekt s náz­vom “Liter of Light,” kto­rý sa sna­ží uro­biť zme­nu pro­stred­níc­tvom plas­to­vých fliaš na vytvo­re­nie jed­no­du­chých solár­ne pohá­ňa­ných sve­tiel.

Ako to fun­gu­je? Plas­to­vé fľa­še sú napl­ne­né vodou a bie­lid­lom, čo eli­mi­nu­je ria­sy a zabra­ňu­je tomu, aby sa voda sta­la zele­nou. Fľa­še sú násled­ne umiest­ne­né na stre­chy domov a fun­gu­jú ako zrkad­lo, kedy lámu svet­lo v 360 stup­ňoch a vytvá­ra­jú počas dňa prí­rod­nú lam­pu.

1

foto: mashable.com

Cho­dí­me po dedi­nách a pýta­me sa ľudí, či chcú zdroj svet­la, kto­rý je tak­mer zadar­mo. Po dvoch mesia­coch sa vrá­ti­me a spý­ta­me sa miest­nych, či za penia­ze, kto­ré ušet­ri­li nepou­ží­va­ním elek­tri­ny, svie­čok ale­bo pet­ro­le­jo­vých lámp (10 – 15 dolá­rov) nech­cú svo­je zaria­de­nia vylep­šiť tak, aby svie­ti­li aj v noci. Ľuďom poskyt­ne­me súčias­t­ky (všet­ky dostup­né lokál­ne) na desať lámp. Násled­ne ich naučí­me, ako vytvo­riť tie­to lam­py od zákla­du. Tak­to sa naučia, ako ich v dlho­do­bom hori­zon­te vytvá­rať pomo­cou lokál­ne dostup­ných súčias­tok,” hovo­rí zakla­da­teľ Illac Diaz.

Pred tro­mi rok­mi “Liter svet­la” osvet­ľo­val izby a domy. Ten­to­krát plá­nu­je osvet­liť celé dedi­ny a vytvo­riť verej­ný sys­tém osvet­le­nia pro­stred­níc­tvom lac­ných a udr­ža­teľ­ných metód. Viac ako 650 000 tých­to sve­tiel sa pou­ži­lo vo viac ako 20 kra­ji­nách. Koľ­ko to teda vlast­ne celé sto­jí? Základ­ná plas­tic­ká solár­na lam­pa sto­jí oko­lo 3 dolá­rov. Pou­lič­né lam­py sto­ja oko­lo 25 – 30 dolá­rov a naj­sil­nej­šie sú za 60 dolá­rov. V porov­na­ní s bež­ný­mi solár­ne pohá­ňa­ný­mi lam­pa­mi, kto­ré sto­ja oko­lo 1000 dolá­rov je ten­to variant veľ­mi výhod­ný.

zdroj: mashable.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: literoflightusa.org

Pridať komentár (0)