Plug N Plant — auto­mat na mari­hu­anu do kaž­dej obý­vač­ky

Michal Sorkovský / 23. septembra 2015 / Tech a inovácie

Mari­hu­ana je cit­li­vá téma. 23 ame­ric­kých štá­tov lega­li­zo­va­lo urči­tú for­mu medi­cín­ske­ho pou­ži­tia mari­hu­any, ale drž­ba, pes­to­va­nie a dis­tri­bú­cia je stá­le nele­gál­na. Vo 4 ame­ric­kých štá­toch je už trá­va legál­na.

Aj napriek tomu, ako to je vo väč­ši­ne nových prie­mys­lov, regu­lá­cie nikdy neza­sta­vi­li ino­vá­ciu. Leaf, vedie revo­lú­ciu s auto­ma­ti­zo­va­ným domá­cim pes­to­va­teľ­ským sys­té­mom „Plug N Plant“. Zaria­de­nie je 122 cm vyso­ké a 61 cm širo­ké a doká­že sa posta­rať súčas­ne o dve rast­li­ny, kto­ré môžu pri­niesť až 140 gra­mov trá­vy.

Leaf je nie­čo viac ako len mini pes­to­va­teľ­ský inku­bá­tor. Sys­tém moni­to­ru­je všet­ko, čo vaša rast­li­na potre­bu­je k ras­tu, čo zahŕňa svet­lo, ven­ti­lá­ciu, nut­rič­nú úro­veň a pH pôdy. Zaria­de­nie tak­tiež doká­že zare­a­go­vať na name­ra­né hod­no­ty, ak zazna­me­ná niž­šie nut­rič­né hod­no­ty, tak pri­dá viac hno­ji­va, ale­bo ak rast­li­na potre­bu­je viac svet­la, tak auto­ma­tic­ky zosvet­lí pro­stre­die. Uží­va­teľ tiež doká­že výži­vo­vé hod­no­ty upra­viť manu­ál­ne a tak vytvo­riť si svoj vlast­ný uni­kát­ny pes­to­va­teľ­ský recept.

Pes­to­va­nie môže­te kon­tro­lo­vať pomo­cou iPho­ne apli­ká­cie, kto­rá slú­ži aj ako sociál­na sieť, kde si uží­va­te­lia môžu vymie­ňať recep­ty a zdie­ľať videa s ich rast­li­nou. Na natá­ča­nie videa slú­ži zabu­do­va­ná HD kame­ra, kto­rá auto­ma­tic­ky vytvá­ra časoz­ber­né video a dokon­ca umož­ňu­je uží­va­te­ľom sle­do­vať rast svo­jej ale­bo kama­rá­to­vej rast­li­ny naži­vo.

Lea­fu sa poda­ri­lo zís­kať stra­te­gic­kú inves­tí­ciu od spo­loč­nos­ti Advan­ced Nut­rients, kto­rá je veľ­kým hrá­čom na trhu s výži­vou pre pes­to­va­nie mari­hu­any. Spo­loč­nosť bude záso­bo­vať Leaf s výži­vou, kto­rú budú vkla­dať do vyme­ni­teľ­ných kar­tri­džov, odkiaľ zaria­de­nie bude čer­pať všet­ky potreb­né živi­ny pre rast­li­ny.

Všet­ko nie­čo sto­jí. „Plug N Plant“ sa bude pre­dá­vať za 1 499 dolá­rov, čo ho robí ove­ľa drah­ším ako oby­čaj­né pes­to­va­nie trá­vy. Spo­loč­nosť však tvr­dí, že zaria­de­nie sa spla­tí samo za pár mesia­cov, pre­to­že 140 gra­mov trá­vy by vás vyšlo na pri­bliž­ne 1 200 dolá­rov.

Okrem toho, na kaž­dý pes­to­va­teľ­ský cyk­lus potre­bu­je­te 150 dolá­ro­vé kar­tri­dže s výži­vou. Spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Yoni Ofir pove­dal, že sa spo­loč­nosť posna­ží zní­žiť cenu „Plug N Plan“ a zame­rať sa na gene­ro­va­nie príj­mov z náh­rad­ných nápl­ní.

Dnes je prvý deň, kedy si môže­te toto zaria­de­nie pre­dob­jed­nať. Leaf bude dostup­ný pre uží­va­te­ľov s medi­cín­skou kar­tou vo 23 ame­ric­kých štá­toch a pre všet­kých uží­va­te­ľov vo 4 ame­ric­kých štá­toch, kde je mari­hu­ana legál­na. Na to, aby ste boli medzi prvý­mi, kto­rí začnú pes­to­vať svo­ju mari­hu­anu pomo­cou „Plug N Plant“ od Lea­fu, musí­te zlo­žiť zálo­hu 100 dolá­rov a potom už len čakať do leta 2016, kedy sa zaria­de­nie začne pre­dá­vať.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)