Plug N Plant — auto­mat na mari­hu­anu do kaž­dej obý­vačky

Michal Sorkovský / 23. septembra 2015 / Tech a inovácie

Mari­hu­ana je cit­livá téma. 23 ame­ric­kých štá­tov lega­li­zo­valo určitú formu medi­cín­skeho pou­ži­tia mari­hu­any, ale držba, pes­to­va­nie a dis­tri­bú­cia je stále nele­gálna. Vo 4 ame­ric­kých štá­toch je už tráva legálna.

Aj napriek tomu, ako to je vo väč­šine nových prie­mys­lov, regu­lá­cie nikdy neza­sta­vili ino­vá­ciu. Leaf, vedie revo­lú­ciu s auto­ma­ti­zo­va­ným domá­cim pes­to­va­teľ­ským sys­té­mom „Plug N Plant“. Zaria­de­nie je 122 cm vysoké a 61 cm široké a dokáže sa posta­rať súčasne o dve rast­liny, ktoré môžu pri­niesť až 140 gra­mov trávy.

Leaf je niečo viac ako len mini pes­to­va­teľ­ský inku­bá­tor. Sys­tém moni­to­ruje všetko, čo vaša rast­lina potre­buje k rastu, čo zahŕňa svetlo, ven­ti­lá­ciu, nut­ričnú úro­veň a pH pôdy. Zaria­de­nie tak­tiež dokáže zare­a­go­vať na name­rané hod­noty, ak zazna­mená niž­šie nut­ričné hod­noty, tak pridá viac hno­jiva, alebo ak rast­lina potre­buje viac svetla, tak auto­ma­ticky zosvetlí pro­stre­die. Uží­va­teľ tiež dokáže výži­vové hod­noty upra­viť manu­álne a tak vytvo­riť si svoj vlastný uni­kátny pes­to­va­teľ­ský recept.

Pes­to­va­nie môžete kon­tro­lo­vať pomo­cou iPhone apli­ká­cie, ktorá slúži aj ako sociálna sieť, kde si uží­va­te­lia môžu vymie­ňať recepty a zdie­ľať videa s ich rast­li­nou. Na natá­ča­nie videa slúži zabu­do­vaná HD kamera, ktorá auto­ma­ticky vytvára časoz­berné video a dokonca umož­ňuje uží­va­te­ľom sle­do­vať rast svo­jej alebo kama­rá­to­vej rast­liny naživo.

Leafu sa poda­rilo zís­kať stra­te­gickú inves­tí­ciu od spo­loč­nosti Advan­ced Nut­rients, ktorá je veľ­kým hrá­čom na trhu s výži­vou pre pes­to­va­nie mari­hu­any. Spo­loč­nosť bude záso­bo­vať Leaf s výži­vou, ktorú budú vkla­dať do vyme­ni­teľ­ných kar­tri­džov, odkiaľ zaria­de­nie bude čer­pať všetky potrebné živiny pre rast­liny.

Všetko niečo stojí. „Plug N Plant“ sa bude pre­dá­vať za 1 499 dolá­rov, čo ho robí oveľa drah­ším ako oby­čajné pes­to­va­nie trávy. Spo­loč­nosť však tvrdí, že zaria­de­nie sa splatí samo za pár mesia­cov, pre­tože 140 gra­mov trávy by vás vyšlo na pri­bližne 1 200 dolá­rov.

Okrem toho, na každý pes­to­va­teľ­ský cyk­lus potre­bu­jete 150 dolá­rové kar­tri­dže s výži­vou. Spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Yoni Ofir pove­dal, že sa spo­loč­nosť posnaží zní­žiť cenu „Plug N Plan“ a zame­rať sa na gene­ro­va­nie príj­mov z náh­rad­ných náplní.

Dnes je prvý deň, kedy si môžete toto zaria­de­nie pre­dob­jed­nať. Leaf bude dostupný pre uží­va­te­ľov s medi­cín­skou kar­tou vo 23 ame­ric­kých štá­toch a pre všet­kých uží­va­te­ľov vo 4 ame­ric­kých štá­toch, kde je mari­hu­ana legálna. Na to, aby ste boli medzi prvými, ktorí začnú pes­to­vať svoju mari­hu­anu pomo­cou „Plug N Plant“ od Leafu, musíte zlo­žiť zálohu 100 dolá­rov a potom už len čakať do leta 2016, kedy sa zaria­de­nie začne pre­dá­vať.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)