Počí­tač do vrecka za 150 dolá­rov!

Ľudovít Nastišin / 13. mája 2015 / Tech a inovácie

Žijeme v dobe revo­luč­ných tech­no­ló­gií, ktoré neus­tále pri­ná­šajú na trh nové rie­še­nia a vychy­távky, či už sa jedná o drony, robo­tické tech­no­ló­gie alebo autá, ktoré dokážu samy šofé­ro­vať. My sa ale pozrieme na inú pre­lo­movú novinku, ktorá patrí do kate­gó­rie takz­va­ných stick com­pu­ter.

Jedná sa o mini­po­čí­tač, ktorý dokáže po pri­po­jení cez HDMI uro­biť z hoci­ja­kej obra­zovky fun­gu­júce PC. Volá sa Com­pute Stick a nedávno ho pred­sta­vil Intel Cor­po­ra­tion. Napriek tomu, že sa zmestí do ruky ponúka štvor­jad­rový 64 bitový pro­ce­sor, 2 GB pamäte, 32 GB hard disk a beží na Win­do­wse 8.1, pri­čom samoz­rej­mos­ťou je aj WiFi a Blu­e­to­oth konek­ti­vita. Com­pute Stick sa začal pre­dá­vať v marci tohto roka a s cenou 150 ame­ric­kých dolá­rov, čím pred­sta­vuje výhodnú alter­na­tívu k smart tele­ví­zoru, ktorý stojí tisícku.

Odbor­níci ale nevi­dia jeho budúc­nosť výlučne u fanú­ši­kov hard dis­ko­vej, prí­padne inter­ne­to­vej kine­ma­to­gra­fie, revo­lučné zmeny by mal spô­so­biť práve tam, kde sú lacné IT nástroje naj­viac žia­dané. Školy a vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie budú takto môcť upg­ra­do­vať svoju zasta­ranú tech­niku za zlo­mok ceny nového sto­lo­vého počí­tača.

Naj­väč­šiu výhodu HDMI portu pred­sta­vuje schop­nosť pre­ná­šať neskom­pri­mo­vaný audio a video obsah, čím sa dosa­huje vysoká kva­lita obrazu vidi­teľná najmä na high-defi­ni­tion tele­ví­zo­roch. Podobne aj úzky pro­fil HDMI portu uľah­čuje jeho zakom­po­no­va­nie do dneš­ných ten­kých obra­zo­viek. Nevý­ho­dou by sme mohli nazvať potrebu jed­nej voľ­nej zástrčky navyše, nakoľko samotný HDMI port neumož­ňuje pre­nos elek­triny.

Dá sa pove­dať, že v Inteli sa už dlh­šiu dobu pohrá­vali s myš­lien­kou pou­ži­tia tele­ví­zora ako počí­ta­čo­vej obra­zovky. Ešte v roku 2000 zís­kal Intel patent na nahra­tie video a audio sig­nálu z počí­tača, ich následné skom­pri­mo­va­nie a pre­nos do digi­tál­neho tele­ví­zora. Jedná sa o bez­drô­tový pre­nos, kto­rého potreba kom­pri­má­cie zni­žuje kva­litu videa naroz­diel od Com­pute Sticku.

Mini­po­čí­tač od Intelu je síce v súčas­nosti vo svo­jej kate­gó­rii naj­vý­kon­nejší, ale nie je v nej v žiad­nom prí­pade osa­mo­tený. Google ozná­mil spo­lu­prácu s Asu­som na vývoji mini­po­čí­tača, ktorý pobeží na Chrome OS a bude sa volať Chro­me­bit. Jeho prí­chod je avi­zo­vaný na toto leto a bodu podľa pred­po­kla­dov stáť menej ako 100 dolárov, ale za cenu absen­cie pod­pory lokál­nych apli­ká­cií, ktoré vyža­dujú inter­net.

K dvo­j­ici gigan­tov sa roz­ho­dol pri­po­jiť aj Dell so svo­jím Wyse Cloud Con­nect s pod­po­rou ope­rač­ného sys­tému Android. Medzi men­šie spo­loč­nosti sna­žiace sa zís­kať časť trhu v tejto kate­gó­rii môžme zara­diť Mouse Com­pu­ter, Vens­mile alebo Mee­Go­Pad. Ich stick com­pu­ters bežia na Win­dows OS s cenou nad 100 dolá­rov, pres­nej­šie 175 dolá­rov v prí­pade m-Sticku od Mouse Com­pu­ter.

Intelu sa s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou vďaka domi­nant­nému posta­ve­niu na tech­no­lo­gic­kom trhu, aj napriek men­ším muchám, ktoré Com­pute Stick má, podarí ovlád­nuť trh mini­po­čí­ta­čov, pri­čom Google zaujme s Chro­me­bi­tom hlavne tých low-endo­vých zákaz­ní­kov. Vyzerá to ešte na veľa novi­niek v tejto oblasti a my sa roz­hodne máme na čo tešiť, pre­tože do pre­daja by sa mal dostať už o pár dní a kúpiť si ho budete môcť dokonca aj u nás!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: ipwatchdog.com

Pridať komentár (0)