Počí­tač do vrec­ka za 150 dolá­rov!

Ľudovít Nastišin / 13. mája 2015 / Tech a inovácie

Žije­me v dobe revo­luč­ných tech­no­ló­gií, kto­ré neus­tá­le pri­ná­ša­jú na trh nové rie­še­nia a vychy­táv­ky, či už sa jed­ná o dro­ny, robo­tic­ké tech­no­ló­gie ale­bo autá, kto­ré doká­žu samy šofé­ro­vať. My sa ale pozrie­me na inú pre­lo­mo­vú novin­ku, kto­rá pat­rí do kate­gó­rie takz­va­ných stick com­pu­ter.

Jed­ná sa o mini­po­čí­tač, kto­rý doká­že po pri­po­je­ní cez HDMI uro­biť z hoci­ja­kej obra­zov­ky fun­gu­jú­ce PC. Volá sa Com­pu­te Stick a nedáv­no ho pred­sta­vil Intel Cor­po­ra­ti­on. Napriek tomu, že sa zmes­tí do ruky ponú­ka štvor­jad­ro­vý 64 bito­vý pro­ce­sor, 2 GB pamä­te, 32 GB hard disk a beží na Win­do­wse 8.1, pri­čom samoz­rej­mos­ťou je aj WiFi a Blu­e­to­oth konek­ti­vi­ta. Com­pu­te Stick sa začal pre­dá­vať v mar­ci toh­to roka a s cenou 150 ame­ric­kých dolá­rov, čím pred­sta­vu­je výhod­nú alter­na­tí­vu k smart tele­ví­zo­ru, kto­rý sto­jí tisíc­ku.

Odbor­ní­ci ale nevi­dia jeho budúc­nosť výluč­ne u fanú­ši­kov hard dis­ko­vej, prí­pad­ne inter­ne­to­vej kine­ma­to­gra­fie, revo­luč­né zme­ny by mal spô­so­biť prá­ve tam, kde sú lac­né IT nástro­je naj­viac žia­da­né. Ško­ly a vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie budú tak­to môcť upg­ra­do­vať svo­ju zasta­ra­nú tech­ni­ku za zlo­mok ceny nové­ho sto­lo­vé­ho počí­ta­ča.

Naj­väč­šiu výho­du HDMI por­tu pred­sta­vu­je schop­nosť pre­ná­šať neskom­pri­mo­va­ný audio a video obsah, čím sa dosa­hu­je vyso­ká kva­li­ta obra­zu vidi­teľ­ná naj­mä na high-defi­ni­ti­on tele­ví­zo­roch. Podob­ne aj úzky pro­fil HDMI por­tu uľah­ču­je jeho zakom­po­no­va­nie do dneš­ných ten­kých obra­zo­viek. Nevý­ho­dou by sme moh­li nazvať potre­bu jed­nej voľ­nej zástrč­ky navy­še, nakoľ­ko samot­ný HDMI port neumož­ňu­je pre­nos elek­tri­ny.

Dá sa pove­dať, že v Inte­li sa už dlh­šiu dobu pohrá­va­li s myš­lien­kou pou­ži­tia tele­ví­zo­ra ako počí­ta­čo­vej obra­zov­ky. Ešte v roku 2000 zís­kal Intel patent na nahra­tie video a audio sig­ná­lu z počí­ta­ča, ich násled­né skom­pri­mo­va­nie a pre­nos do digi­tál­ne­ho tele­ví­zo­ra. Jed­ná sa o bez­drô­to­vý pre­nos, kto­ré­ho potre­ba kom­pri­má­cie zni­žu­je kva­li­tu videa naroz­diel od Com­pu­te Stic­ku.

Mini­po­čí­tač od Inte­lu je síce v súčas­nos­ti vo svo­jej kate­gó­rii naj­vý­kon­nej­ší, ale nie je v nej v žiad­nom prí­pa­de osa­mo­te­ný. Goog­le ozná­mil spo­lu­prá­cu s Asu­som na vývo­ji mini­po­čí­ta­ča, kto­rý pobe­ží na Chro­me OS a bude sa volať Chro­me­bit. Jeho prí­chod je avi­zo­va­ný na toto leto a bodu pod­ľa pred­po­kla­dov stáť menej ako 100 dolá­rov, ale za cenu absen­cie pod­po­ry lokál­nych apli­ká­cií, kto­ré vyža­du­jú inter­net.

K dvo­j­ici gigan­tov sa roz­ho­dol pri­po­jiť aj Dell so svo­jím Wyse Cloud Con­nect s pod­po­rou ope­rač­né­ho sys­té­mu Andro­id. Medzi men­šie spo­loč­nos­ti sna­žia­ce sa zís­kať časť trhu v tej­to kate­gó­rii môž­me zara­diť Mou­se Com­pu­ter, Vens­mi­le ale­bo Mee­Go­Pad. Ich stick com­pu­ters bežia na Win­do­ws OS s cenou nad 100 dolá­rov, pres­nej­šie 175 dolá­rov v prí­pa­de m-Stic­ku od Mou­se Com­pu­ter.

Inte­lu sa s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou vďa­ka domi­nant­né­mu posta­ve­niu na tech­no­lo­gic­kom trhu, aj napriek men­ším muchám, kto­ré Com­pu­te Stick má, poda­rí ovlád­nuť trh mini­po­čí­ta­čov, pri­čom Goog­le zauj­me s Chro­me­bi­tom hlav­ne tých low-endo­vých zákaz­ní­kov. Vyze­rá to ešte na veľa novi­niek v tej­to oblas­ti a my sa roz­hod­ne máme na čo tešiť, pre­to­že do pre­da­ja by sa mal dostať už o pár dní a kúpiť si ho bude­te môcť dokon­ca aj u nás!

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: ipwatchdog.com

Pridať komentár (0)