Pod­ce­ňu­ješ Rasp­berry Pi? Tu sú pro­jekty, ktoré Ťa vyvedú z omylu

Timotej Vančo / 23. mája 2016 / Tech a inovácie

Mini počí­tač veľ­kosti kre­dit­nej karty, s kto­rým doká­žeš zázraky.

V dneš­nej dobe sa počí­tače nachá­dzajú skoro všade. Najprv to boli veľké „bedne“, neskôr note­bo­oky a potom mobily. Lenže vývoj neza­sta­víš a takouto „evo­lú­ciou“ PC to pre­šlo cez počí­tače v oku­lia­roch, hodin­kách, až po naj­nov­šie modely áut.

Kon­krétne Rasp­berry Pi je plno­hod­notný počí­tač, ktorý ti ponúka pri­po­je­nie obrazovky/displeju, klá­ves­nice, myšky, WiFi modemu, repro­duk­to­rov, rôz­nych sní­ma­čov, až po voľbu vybra­nia si ope­rač­ného sys­tému. Na výber máš z naj­nov­šieho Win­dows 10, Ubuntu, NOOBS alebo naj­pou­ží­va­nej­šieho Rasp­bian-u. Všetko toto ale dokáže aj oby­čajný PC. Rasp­berry Pi je ale odlišný tým, že má veľ­kosť kre­dit­nej karty! Preto mnoho štu­den­tov alebo domá­cich DIY kuti­lov pou­žíva Rasp­berry Pi ako mozog ich zau­jí­ma­vých pro­jek­tov.

Auto­nómna domác­nosť

Kto by nech­cel mať dom, ovlá­daný hovo­re­ným slo­vom a ako odpo­veď počuť JAR­VISA? Po inšta­lá­cii potreb­ného soft­ware-u, pri­daní repro­duk­to­rov a mik­ro­fónu sa naučí tvoj mini počí­tač roz­prá­vať a záro­veň pocho­piť základ­ným pove­lom. Ako naprí­klad „zapni/vypni TV“, „zažni/zhasni lampu v obý­vačke“ alebo „aká je vonku tep­lota?“. A hneď sa cítime ako Tony Stark a.k.a Iron Man a môžeme si dovo­liť byť znova o niečo leni­vejší.

PiP­hone

Jedno z naj­dô­le­ži­tej­ších zaria­dení sveta a naj­pou­ží­va­nej­ším device-om tejto doby, je roz­hodne tele­fón – smartp­hone. Ak k Rasp­berry Pi pri­dáme baté­riu, LCD doty­kový disp­lej, modul na SIM kartu a kód, kto­rým zabez­pe­číme komu­ni­ká­ciu, vytvo­ríme si pro­vi­zórny tele­fón, ktorý síce nevyhrá dizaj­novú súťaž ale roz­hodne splní svoju fun­kciu.

Smart zrkadlo

Pozrieť si správu/email, pred­po­veď poča­sia alebo čas s dátu­mom počas toho, ako si umý­vaš zuby? S Rasp­berry Pi zvlád­neš všetko. Pri­da­ním LCD obra­zovky zo star­šieho disp­leju pod oboj­stranné prie­hľadné sklo a samoz­rejme pár riad­kov kódu, vytvo­ríme scénu ako z Hol­ly­wo­od­skeho SCI-FI filmu. Rasp­berry Pi beží po celý čas v Chro­mium Kiosk Mode, čo ti ponúka aj s níz­kymi prog­ra­má­tor­skými skills poup­ra­vo­vať dizajn tvojho Smart Zrkadla.

Mirror

foto: raspberrypi.org

Meteo sta­nica

S týmto pro­jek­tom sa už nebu­deš musieť spo­lie­hať na žiadne pred­po­vede poča­sia. Čím viac a kva­lit­nej­ších sní­ma­čov pou­ži­ješ, o to pres­nej­šie dáta dosta­neš. Takými základ­nými sní­mačmi sú sen­zor vlh­kosti, tep­loty, rých­losti a smeru vetra, soli, hus­toty dažďu a hodiny, ktoré nám budú v reál­nom čase merať hod­noty. Ak si túto meteo sta­nicu vylep­šíš a pri­dáš aj komu­ni­ká­ciu s webom, môžeš tieto údaje sle­do­vať live z PC alebo smart zrkadla.

weatherstation

foto: tinkerforge.com

Roz­poz­na­nie farieb a ľud­skej tváre

Roz­poz­na­nie farieb, tva­rov alebo ľud­skej tváre je veľmi zau­jí­mavá oblasť počí­ta­čo­vého vide­nia a má mnoho prak­tic­kých využití s har­dware-om. Pre takéto využi­tie Rasp­berry Pi potre­bu­ješ stiah­nuť a pou­žiť verejne dostupné kniž­nice počí­ta­čo­vého vide­nia – OpenCV. Ak sa s tým tro­chu pohráš, môžeš uro­biť pro­jekty ako naprí­klad — spus­te­nie PC po zosní­maní tvo­jej tváre, zlep­šiť auto­nóm­nosť robota, ktorý sle­duje pred­vo­lené farby alebo tvary, až po ráta­nie počtu osôb v miest­nosti.

Car puter

Väč­šina moder­ných auto­mo­bi­lov už obsa­huje rôzne počí­tače, alebo fun­kcie na zjed­no­du­še­nie ovlá­da­nia auta. Rasp­berry Pi môže pomôcť ale aj v autách, ktoré ešte tieto vymo­že­nosti nemajú. Nahra­de­ním alebo upg­ra­do­va­ním palub­ného počí­tača zís­kaš digi­tálny výpis rých­losti, času, pre­hrá­va­nie pes­ni­čiek, mera­nia tep­loty alebo prej­de­nej vzdia­le­nosti na LCD disp­lej. A celé sa to dá ovlá­dať aj bez­do­ty­kovo po pri­daní blu­e­to­oth modulu.

Robo­tika – auto/quadrocoptéra

Využi­tie Rasp­berry Pi v robo­tike nezna­mená posta­viť armádu ter­mi­ná­to­rov. Môže naopak poslú­žiť ako mozog robo­tov, ktoré sle­dujú ciele, hľa­dajú obete po kata­stro­fách alebo obja­vujú život na iných pla­né­tach. Stačí pri­dať kon­tro­lér na ovlá­da­nie moto­rov, kameru a základné šasy a máš robota, s kto­rým sa dajú robiť rôzne špi­onážne, vojen­ské alebo záchranné misie a tak­tiež aj lie­tať. Rover na Marse fun­guje na podob­nom prin­cípe, len má zopár drah­ších sní­ma­čov navyše.

vision

foto: digitaltrends.com

3D tlač

3D tla­čiarne sú ešte stále drahé a nedo­stupné zále­ži­tosti hlavne pre štu­den­tov a iných moti­vo­va­ných ľudí, ktorí si chcú plniť sny a vytla­čiť si naprí­klad kryt na mobil. 3D tla­čia­reň, ktorá je ovlá­daná Rasp­berry Pi nám ponúka dosta­točný výkon, nízku cenu mate­riá­lov na kon­štruk­ciu a jed­no­du­ché prog­ra­mo­va­nie voľne dostup­ným soft­ware-om.

Takýchto zau­jí­ma­vých pro­jek­tov by sa dalo nájsť ešte mnoho. Rasp­berry Pi je prak­tické aj z hľa­diska veľ­kej základne fanú­ši­kov, ktorí stále skú­šajú niečo nové a z vlast­nej skú­se­nosti viem, že radi pora­dia pri kaž­dom pro­jekte. Tento malý zázrak stojí len 32€, čo je veľmi nízka suma. Nemys­líš?

Zdroj: digitaltrends.com, reddit.com, youtube.com

Pridať komentár (0)