Pod­ce­ňu­ješ Rasp­ber­ry Pi? Tu sú pro­jek­ty, kto­ré Ťa vyve­dú z omy­lu

Timotej Vančo / 23. mája 2016 / Tech a inovácie

Mini počí­tač veľ­kos­ti kre­dit­nej kar­ty, s kto­rým doká­žeš zázra­ky.

V dneš­nej dobe sa počí­ta­če nachá­dza­jú sko­ro vša­de. Najprv to boli veľ­ké „bed­ne“, neskôr note­bo­oky a potom mobi­ly. Len­že vývoj neza­sta­víš a takou­to „evo­lú­ci­ou“ PC to pre­šlo cez počí­ta­če v oku­lia­roch, hodin­kách, až po naj­nov­šie mode­ly áut.

Kon­krét­ne Rasp­ber­ry Pi je plno­hod­not­ný počí­tač, kto­rý ti ponú­ka pri­po­je­nie obrazovky/displeju, klá­ves­ni­ce, myš­ky, WiFi mode­mu, repro­duk­to­rov, rôz­nych sní­ma­čov, až po voľ­bu vybra­nia si ope­rač­né­ho sys­té­mu. Na výber máš z naj­nov­šie­ho Win­do­ws 10, Ubun­tu, NOOBS ale­bo naj­pou­ží­va­nej­šie­ho Rasp­bian-u. Všet­ko toto ale doká­že aj oby­čaj­ný PC. Rasp­ber­ry Pi je ale odliš­ný tým, že má veľ­kosť kre­dit­nej kar­ty! Pre­to mno­ho štu­den­tov ale­bo domá­cich DIY kuti­lov pou­ží­va Rasp­ber­ry Pi ako mozog ich zau­jí­ma­vých pro­jek­tov.

Auto­nóm­na domác­nosť

Kto by nech­cel mať dom, ovlá­da­ný hovo­re­ným slo­vom a ako odpo­veď počuť JAR­VI­SA? Po inšta­lá­cii potreb­né­ho soft­wa­re-u, pri­da­ní repro­duk­to­rov a mik­ro­fó­nu sa naučí tvoj mini počí­tač roz­prá­vať a záro­veň pocho­piť základ­ným pove­lom. Ako naprí­klad „zapni/vypni TV“, „zažni/zhasni lam­pu v obý­vač­ke“ ale­bo „aká je von­ku tep­lo­ta?“. A hneď sa cíti­me ako Tony Stark a.k.a Iron Man a môže­me si dovo­liť byť zno­va o nie­čo leni­vej­ší.

PiP­ho­ne

Jed­no z naj­dô­le­ži­tej­ších zaria­de­ní sve­ta a naj­pou­ží­va­nej­ším devi­ce-om tej­to doby, je roz­hod­ne tele­fón – smartp­ho­ne. Ak k Rasp­ber­ry Pi pri­dá­me baté­riu, LCD doty­ko­vý disp­lej, modul na SIM kar­tu a kód, kto­rým zabez­pe­čí­me komu­ni­ká­ciu, vytvo­rí­me si pro­vi­zór­ny tele­fón, kto­rý síce nevyh­rá dizaj­no­vú súťaž ale roz­hod­ne spl­ní svo­ju fun­kciu.

Smart zrkad­lo

Pozrieť si správu/email, pred­po­veď poča­sia ale­bo čas s dátu­mom počas toho, ako si umý­vaš zuby? S Rasp­ber­ry Pi zvlád­neš všet­ko. Pri­da­ním LCD obra­zov­ky zo star­šie­ho disp­le­ju pod oboj­stran­né prie­hľad­né sklo a samoz­rej­me pár riad­kov kódu, vytvo­rí­me scé­nu ako z Hol­ly­wo­od­ske­ho SCI-FI fil­mu. Rasp­ber­ry Pi beží po celý čas v Chro­mium Kiosk Mode, čo ti ponú­ka aj s níz­ky­mi prog­ra­má­tor­ský­mi skills poup­ra­vo­vať dizajn tvoj­ho Smart Zrkad­la.

Mirror

foto: raspberrypi.org

Meteo sta­ni­ca

S tým­to pro­jek­tom sa už nebu­deš musieť spo­lie­hať na žiad­ne pred­po­ve­de poča­sia. Čím viac a kva­lit­nej­ších sní­ma­čov pou­ži­ješ, o to pres­nej­šie dáta dosta­neš. Taký­mi základ­ný­mi sní­mač­mi sú sen­zor vlh­kos­ti, tep­lo­ty, rých­los­ti a sme­ru vet­ra, soli, hus­to­ty daž­ďu a hodi­ny, kto­ré nám budú v reál­nom čase merať hod­no­ty. Ak si túto meteo sta­ni­cu vylep­šíš a pri­dáš aj komu­ni­ká­ciu s webom, môžeš tie­to úda­je sle­do­vať live z PC ale­bo smart zrkad­la.

weatherstation

foto: tinkerforge.com

Roz­poz­na­nie farieb a ľud­skej tvá­re

Roz­poz­na­nie farieb, tva­rov ale­bo ľud­skej tvá­re je veľ­mi zau­jí­ma­vá oblasť počí­ta­čo­vé­ho vide­nia a má mno­ho prak­tic­kých využi­tí s har­dwa­re-om. Pre také­to využi­tie Rasp­ber­ry Pi potre­bu­ješ stiah­nuť a pou­žiť verej­ne dostup­né kniž­ni­ce počí­ta­čo­vé­ho vide­nia – OpenCV. Ak sa s tým tro­chu pohráš, môžeš uro­biť pro­jek­ty ako naprí­klad — spus­te­nie PC po zosní­ma­ní tvo­jej tvá­re, zlep­šiť auto­nóm­nosť robo­ta, kto­rý sle­du­je pred­vo­le­né far­by ale­bo tva­ry, až po ráta­nie počtu osôb v miest­nos­ti.

Car puter

Väč­ši­na moder­ných auto­mo­bi­lov už obsa­hu­je rôz­ne počí­ta­če, ale­bo fun­kcie na zjed­no­du­še­nie ovlá­da­nia auta. Rasp­ber­ry Pi môže pomôcť ale aj v autách, kto­ré ešte tie­to vymo­že­nos­ti nema­jú. Nahra­de­ním ale­bo upg­ra­do­va­ním palub­né­ho počí­ta­ča zís­kaš digi­tál­ny výpis rých­los­ti, času, pre­hrá­va­nie pes­ni­čiek, mera­nia tep­lo­ty ale­bo prej­de­nej vzdia­le­nos­ti na LCD disp­lej. A celé sa to dá ovlá­dať aj bez­do­ty­ko­vo po pri­da­ní blu­e­to­oth modu­lu.

Robo­ti­ka – auto/quadrocoptéra

Využi­tie Rasp­ber­ry Pi v robo­ti­ke nezna­me­ná posta­viť armá­du ter­mi­ná­to­rov. Môže naopak poslú­žiť ako mozog robo­tov, kto­ré sle­du­jú cie­le, hľa­da­jú obe­te po kata­stro­fách ale­bo obja­vu­jú život na iných pla­né­tach. Sta­čí pri­dať kon­tro­lér na ovlá­da­nie moto­rov, kame­ru a základ­né šasy a máš robo­ta, s kto­rým sa dajú robiť rôz­ne špi­onáž­ne, vojen­ské ale­bo záchran­né misie a tak­tiež aj lie­tať. Rover na Mar­se fun­gu­je na podob­nom prin­cí­pe, len má zopár drah­ších sní­ma­čov navy­še.

vision

foto: digitaltrends.com

3D tlač

3D tla­čiar­ne sú ešte stá­le dra­hé a nedo­stup­né zále­ži­tos­ti hlav­ne pre štu­den­tov a iných moti­vo­va­ných ľudí, kto­rí si chcú plniť sny a vytla­čiť si naprí­klad kryt na mobil. 3D tla­čia­reň, kto­rá je ovlá­da­ná Rasp­ber­ry Pi nám ponú­ka dosta­toč­ný výkon, níz­ku cenu mate­riá­lov na kon­štruk­ciu a jed­no­du­ché prog­ra­mo­va­nie voľ­ne dostup­ným soft­wa­re-om.

Takých­to zau­jí­ma­vých pro­jek­tov by sa dalo nájsť ešte mno­ho. Rasp­ber­ry Pi je prak­tic­ké aj z hľa­dis­ka veľ­kej základ­ne fanú­ši­kov, kto­rí stá­le skú­ša­jú nie­čo nové a z vlast­nej skú­se­nos­ti viem, že radi pora­dia pri kaž­dom pro­jek­te. Ten­to malý zázrak sto­jí len 32€, čo je veľ­mi níz­ka suma. Nemys­líš?

Zdroj: digitaltrends.com, reddit.com, youtube.com

Pridať komentár (0)