Podľa Európ­skeho súdu je cesta do práce čas­ťou pra­cov­ného dňa

Marianna Mikešová / 16. november 2016 / Business

Naprieč Euró­pou sa rýchlo roz­ší­rila správa, ktorá pote­šila ľudí dochá­dza­jú­cich do práce na dlhé vzdia­le­nosti. Európ­sky súd totiž roz­ho­dol, že cesta do práce sa musí zapo­čí­ta­vať do pra­cov­nej doby. Je tu však jeden háčik. Neplatí to pre všetky pro­fe­sie.

Pra­covnú dobu si vďaka čas­tej­šiemu ces­to­va­niu do práce skrá­tia len vybraní zamest­nanci. Ide najmä o pra­cov­ní­kov bez stá­lej kan­ce­lá­rie či miesta výkonu práce, naprí­klad mon­táž­nych pra­cov­ní­kov, obchod­ných zástup­cov či opat­ro­va­teľky. Čas, ktorý strá­via v aute alebo mest­skej hro­mad­nej doprave si budú môcť zapo­čí­tať do svo­jich hodín alebo výkonu práce, takže za cestu dostanú zapla­tené. Toto roz­hod­nu­tie zre­jem ovplyvní mili­óny oby­va­te­ľov Európy.

Construction worker cutting iron beams in a structureFoto: commons.wikimedia.org

Súd tiež sta­no­vuje špe­ciálne povin­nosti pre zamest­ná­va­te­ľov týchto pra­cov­ní­kov. Budú im naprí­klad musieť zor­ga­ni­zo­vať denné úlohy tak, aby miesta výkonu prvej a posled­nej práce v kon­krét­nom dni boli čo najb­liž­šie k ich domovu. Týmto opat­re­ním chce Európ­sky súd ochrá­niť zdra­vie a bez­peč­nosť zamest­nan­cov, kto­rým dlhé cesty odo­be­rajú ener­giu, čas aj peniaze a firmy to často zne­uží­vajú vo svoj pros­pech. Strá­viť celý deň na ces­tách za zákaz­kami je tiež v roz­pore so záko­nom, ktorý káže zaru­čiť zamest­nan­com mini­málny odpo­či­nok.

05-successful-people-commute-take-your-timeFoto: rd.com

Pohnút­kou k týmto zme­nám bol kon­krétny spor v Špa­niel­sku medzi spo­loč­nos­ťou Tyco a jej zamest­nan­cami. Tá totiž zatvo­rila svoje regi­onálne kan­ce­lá­rie a pra­cov­níci museli do práce dochá­dzať z rôz­nych miest. Množ­stvo času tak strá­vili dochá­dza­ním, ktoré do ich výkonu práce nebolo zapo­čí­tané a auto­ma­ticky sa vzbú­rili. Súd tvrdí, že takáto zmena v pra­cov­ných pod­mien­kach nie je z vlast­nej vôle zamest­nanca, a preto musí zmenu kom­pen­zo­vať tak, že bude za ces­to­va­nie jed­no­du­cho pla­tiť ako za nor­málnu prácu.

Zdroj článku: bbc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com//hk.style.yahoo.com

Pridať komentár (0)