Podľa naj­nov­šej štú­die ti hra­nie hier pomôže k úspe­chu v škole

Linda Cebrová / 14. augusta 2016 / Tools a produktivita

Hra­nie hier možno nie je až taká strata času, ako si nie­ktorí ľudia môžu mys­lieť.

Na svete sú výsledky z novej aus­trál­skej štú­die, kto­rej sa zúčast­nilo aj Slo­ven­sko. Vedci skú­mali, aký vplyv má hra­nie hier na naše štu­dijné výsledky. Vyzerá to tak, že ak chceš mať bliž­šie ku géni­ovi, odlož bokom sociálne siete a hraj sa viac video­hier. Ak bude tvoj pro­fe­sor namie­tať, môžeš na svoju obha­jobu pou­žiť výsledky štú­die z jed­nej z top uni­ver­zít na svete RMIT v aus­trál­skom Mel­bourne.

Táto štú­dia si berie na mušku všet­kých absol­ven­tov testu s náz­vom Prog­ram for Inter­na­ti­onal Stu­dent Assess­ment (PISA). V roku 2012 sa je zúčast­nilo 34 kra­jín vrá­tane Slo­ven­ska a Česka. V teste bolo možné zís­kať spolu 1000 bodov a bol roz­de­lený na mate­ma­tickú oblasť, číta­nie a vedu.

gmr2

Hráči video­hier zís­kali v prie­mere o 15 bodov viac a vo vedec­kej oblasti boli ich výsledky lep­šie dokonca až o 17 bodov. Pri porov­ná­vaní výsled­kov jed­not­li­vých kra­jín pova­žuje komi­sia za významné roz­diely nad hra­nicu devia­tich bodov. Auto­rom štú­die je eko­nóm Alberto Posso, podľa kto­rého z tohoto pries­kumu nie je cel­kom jasné, či samotné hry zlep­šujú vedo­mosti štu­den­tov. Vzťah môže byť totižto opačný a učen­livé typy ľudí môžu byť naklo­nené k aktív­nej­ším for­mám zábavy.game3Possova štú­dia sa však zaoberá aj výsled­kami ľudí, ktorí radi trá­via čas na sociál­nych sie­tiach, ako je Face­book a Twit­ter. A práve pre štu­den­tov, ktorí si krá­tia čas pre­ze­ra­ním sociál­nych sietí, dopadli testy PISA hor­šie. V prie­mere boli ich výsledky o 4% hor­šie. Skóre sa zni­žo­valo úmerne so zvy­šu­jú­cim sa časom, ktorý trá­vili na danej sociál­nej sieti. U skal­ných hrá­čov video­hier sa zlep­šuje najmä ana­ly­tické mys­le­nie a schop­nosť rie­šiť prob­lémy.

In this Nov. 6, 2014 photo, Robert Schill plays video games in his living room, in Lakeland, Fla. Schill plays video games nine to five, seven days a week and gets paid for it. (AP Photo/John Raoux)

Je možné, že deti nadané v mate­ma­tic­kých, vedec­kých a čita­teľ­ských oblas­tiach pre­fe­rujú online hry a jedinci s hor­šími štu­dij­nými vedo­mos­ťami trá­via viac času socia­li­zo­va­ním sa,“ kon­šta­to­val Posso

Je zau­jí­mavé, že táto štú­dia uka­zuje pozi­tívny vzťah medzi hra­ním video hier a štu­dij­nými výsled­kami u štu­den­tov, ale určite potre­bu­jeme ešte detail­nej­šiu ana­lýzu, aby sme pocho­pili, ako a prečo ľudia hrajú video­hry. Potom budeme môcť lep­šie vysvet­liť, aký je súvis medzi hra­ním hier a výsled­kami v škole, ak tam vôbec nejaký je,“ dodáva psy­cho­lóg Peter Etchells z Bath Spa Uni­ver­sity v UK.

A tak zatiaľ čo vedci zis­ťujú, čo presne stojí za vzťa­hom škola ver­zus video­hry, môže mať aspoň dobrý pocit, že hra­nie hier je viac k úžitku ako na škodu.

zdroj:sciencealert.com zdroj obrázkov:ibtimes.com

Pridať komentár (0)