Pod­ľa naj­nov­ších foto­gra­fií bude mať iPho­ne 7 disp­lej “hore noha­mi”

Daška Vanková, thinkapple.sk / 17. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Geek­Bar na svo­jej strán­ke zve­rej­ni­la nové foto­gra­fie iPho­nu 7. Vďa­ka nim môže­me vidieť disp­lej vsa­de­ný do tela tele­fó­nu, čo je však zau­jí­ma­vé, je “hore noha­mi”. Ide o prvý iPho­ne, kto­rý má disp­lej namon­to­va­ný naopak.

Zdroj: macrumors.com

Za mož­nosť mon­to­va­nia disp­le­ja hore noha­mi vďa­čí­me hlav­ne absen­cii 3,5 mm konek­to­ra jack, pre­to­že sa vnút­ri mobi­lu uvoľ­ní dosta­tok mies­ta pre všet­ky káb­li­ky. Home But­ton sa na fot­kách nachá­dza v hor­nej čas­ti mobi­lu, báť sa však nemu­síš, tele­fón je len naopak oto­če­ný. V hor­nej čas­ti tiež bude viac pries­to­ru na väč­šiu šošov­ku foto­apa­rá­tu. Z fotiek nie je jas­né, či Home But­ton na 100 % bude mať vib­rač­nú odoz­vu, o kto­rej sa už dlh­šie hovo­rí. No keď­že nevi­dí­me ani poten­ciál­ne tla­čid­lo, na aké sme pri iPho­noch zvyk­nu­tí, mož­nos­ťou For­ce Touch bude dis­po­no­vať urči­te. Táto vlast­nosť nové­ho Home But­to­nu bude integ­ro­va­ná do pred­né­ho pane­lu.

Zdroj: macrumors.com
Zdroj: macrumors.com

Ako to naozaj dopad­ne? To uvi­díš už o 3 týžd­ne, 7. sep­tem­bra 2016.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)