Podľa naj­nov­ších foto­gra­fií bude mať iPhone 7 disp­lej “hore nohami”

Daška Vanková, thinkapple.sk / 17. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Geek­Bar na svo­jej stránke zve­rej­nila nové foto­gra­fie iPhonu 7. Vďaka nim môžeme vidieť disp­lej vsa­dený do tela tele­fónu, čo je však zau­jí­mavé, je “hore nohami”. Ide o prvý iPhone, ktorý má disp­lej namon­to­vaný naopak.

Zdroj: macrumors.com

Za mož­nosť mon­to­va­nia disp­leja hore nohami vďa­číme hlavne absen­cii 3,5 mm konek­tora jack, pre­tože sa vnútri mobilu uvoľní dosta­tok miesta pre všetky káb­liky. Home But­ton sa na fot­kách nachá­dza v hor­nej časti mobilu, báť sa však nemu­síš, tele­fón je len naopak oto­čený. V hor­nej časti tiež bude viac pries­toru na väč­šiu šošovku foto­apa­rátu. Z fotiek nie je jasné, či Home But­ton na 100 % bude mať vib­račnú odozvu, o kto­rej sa už dlh­šie hovorí. No keďže nevi­díme ani poten­ciálne tla­čidlo, na aké sme pri iPho­noch zvyk­nutí, mož­nos­ťou Force Touch bude dis­po­no­vať určite. Táto vlast­nosť nového Home But­tonu bude integ­ro­vaná do pred­ného panelu.

Zdroj: macrumors.com
Zdroj: macrumors.com

Ako to naozaj dopadne? To uvi­díš už o 3 týždne, 7. sep­tem­bra 2016.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)