Ako pod­ni­kať popri práci a nezly­hať

Nina Matejčeková / 4. februára 2016 / Business

Mnoho exper­tov ti povie, že úspech nemô­žeš dosiah­nuť part-time pod­ni­ka­ním, pre­tože dobrý star­tup zabe­rie 100% času a ener­gie. Ale mnohí z nás žiť bez pra­vi­del­ného príjmu nemôžu. Len hľa­da­ním úspeš­ného nápadu a sta­rost­li­vos­ťou o vlastnú rodinu sa predsa nedá uži­viť. Vše­obecne sa odpo­rúča, aby pod­ni­ka­te­lia neopus­tili svoje zamest­na­nie, pokiaľ zo star­tupu nemajú sta­bilný prí­jem.

Pre tých, ktorí sa roz­hodli udr­žať si svoje zamest­na­nie máme pár prak­tic­kých odpo­rú­čaní, ako naj­lep­šie roz­be­hnúť svoj star­tup pri neus­tá­lej kri­tike od rodiny či zamest­ná­va­teľa a ako zo svojho star­tupu vytvo­riť full-time job, ktorý bude schopný zará­bať peniaze.

1. Nájdi si spo­lu­za­kla­da­teľa, ktorý ťa dosta­točne moti­vuje

Dvaja spo­lu­vlast­níci pra­cu­júci na part-time je lep­šia voľba ako jeden zakla­da­teľ pra­cu­júci na full-time. K tomu, aby to medzi nimi fun­go­valo si ale musíte sad­núť. Musíte sa vedieť moti­vo­vať, doká­zať efek­tívne komu­ni­ko­vať a musíte byť dosta­točne zruční. Myš­lienky jed­ného majú byť odsú­hla­sené dru­hým, a naopak, až pokým nevznikne konečné roz­hod­nu­tie.

Spoluzakladatelia startupu Meraki

foto: forbes.com

2. Pra­cuj v tíme a vyhraď si každý deň fixný čas na prácu na svo­jom star­tupe
Vybu­do­va­nie star­tupu je ťažká práca, ktorá potre­buje tvrdú dis­cip­línu. Práca na part-time v koneč­nom dôsledku nemusí zna­me­nať, že budeš pra­co­vať sám. Vyčleň si do týždňa pár veče­rov, stretni sa so svo­jim tímom a sústreď sa jedine na svoj star­tup.

3. Bude lep­šie, keď svo­jim pria­te­ľom povieš “nie”

Každý okolo teba ti rád mana­žuje tvoj voľný čas a vytvára ti vlastný tzv. “to do list”. Kľú­čom je naučiť sa pove­dať “nie” bez toho, aby si si museli vymýš­ľať výho­vorky, prečo nemáš čas. Nikdy nemô­žeš vyho­vieť všet­kým, takže si vytvor vlastné pri­ority.

Nauč sa povedať "nie" a robiť, čo ťa baví

foto: transcience.is

4. Urči si reálne miľ­níky a pri­stúp k nim s váž­nos­ťou

Je pocho­pi­teľné, že na prácu part-time sa vyho­vá­rame na dôle­ži­tej­šie čin­nosti. Roz­diel medzi part-time a full-time je, že na part-time musíš vyna­lo­žiť o 80% viac ener­gie na dosia­hnu­tie takého istého výsledku ako v prí­pade full-time jobu.

5. Nájdi si biz­nis ciele

Mnoho nápa­dov na star­tup závisí od množ­stva kon­ku­ren­cie na trhu. Vytvo­riť si star­tup bez ori­gi­nál­neho nápadu sa dá, ale nebu­deš to mať ľahké. Keď budeš jed­not­várny, tak sa v ras­tú­cej kon­ku­ren­cii stra­tíš. Máš veľa času na to, aby si svoj star­tup vytvo­ril správne a jedi­nečne.

Pracuj v tíme

foto: howtostartupbusiness.com

6. Musíš byť pri­pra­vený na dlhú cestu

Seth Godin, spi­so­va­teľ a blog­ger o online mar­ke­tingu, hovorí, že ” na dosia­hnu­tie cieľa vo svo­jom star­tupe potre­bu­jete mini­málne 6 rokov a to v prí­pade, keď pra­cu­jete na full-time.” Aj keď začiatky budú ťažké a na prvý pokus to nemusí vyjsť, nevzdá­vaj to.

7. Počas voľna sa nauč vzde­lá­vať 

Nezá­leží na tom, či máš full-time, part-time alebo dáke rodinné záväzky, vždy si musíš vyčle­niť čas, aby si sa doká­zal učiť nové veci. Neča­kaj na nikoho, kto ti bude pla­tiť za tvoje kurzy alebo ško­le­nia. To sa nikdy nestane. Ty sám sa pri­pra­vu­ješ na svoju budúc­nosť.

Samoz­rejme, je to risk a zosú­la­de­nie tvojho prvo­ra­dého zamest­na­nia s prá­cou na star­tupe počas nocí a víken­dov. Môže to ovlp­lyv­niť tvoje zdra­vie a rodinný život. Keď stra­tíš toto, žiadne iné biz­ni­sové prí­le­ži­tosti nemajú zmy­sel.

Vzdelávaj sa vo voľnom čase

foto: millennialevangelical.com

Zdroj: entrepreneur.com,foto titul­nej fotky: tripik.tv

Pridať komentár (0)