Ako pod­ni­kať pop­ri prá­ci a nezly­hať

Nina Matejčeková / 4. februára 2016 / Business

Mno­ho exper­tov ti povie, že úspech nemô­žeš dosiah­nuť part-time pod­ni­ka­ním, pre­to­že dob­rý star­tup zabe­rie 100% času a ener­gie. Ale mno­hí z nás žiť bez pra­vi­del­né­ho príj­mu nemô­žu. Len hľa­da­ním úspeš­né­ho nápa­du a sta­rost­li­vos­ťou o vlast­nú rodi­nu sa pred­sa nedá uži­viť. Vše­obec­ne sa odpo­rú­ča, aby pod­ni­ka­te­lia neopus­ti­li svo­je zamest­na­nie, pokiaľ zo star­tu­pu nema­jú sta­bil­ný prí­jem.

Pre tých, kto­rí sa roz­hod­li udr­žať si svo­je zamest­na­nie máme pár prak­tic­kých odpo­rú­ča­ní, ako naj­lep­šie roz­be­hnúť svoj star­tup pri neus­tá­lej kri­ti­ke od rodi­ny či zamest­ná­va­te­ľa a ako zo svoj­ho star­tu­pu vytvo­riť full-time job, kto­rý bude schop­ný zará­bať penia­ze.

1. Náj­di si spo­lu­za­kla­da­te­ľa, kto­rý ťa dosta­toč­ne moti­vu­je

Dva­ja spo­lu­vlast­ní­ci pra­cu­jú­ci na part-time je lep­šia voľ­ba ako jeden zakla­da­teľ pra­cu­jú­ci na full-time. K tomu, aby to medzi nimi fun­go­va­lo si ale musí­te sad­núť. Musí­te sa vedieť moti­vo­vať, doká­zať efek­tív­ne komu­ni­ko­vať a musí­te byť dosta­toč­ne zruč­ní. Myš­lien­ky jed­né­ho majú byť odsú­hla­se­né dru­hým, a naopak, až pokým nevznik­ne koneč­né roz­hod­nu­tie.

Spoluzakladatelia startupu Meraki

foto: forbes.com

2. Pra­cuj v tíme a vyhraď si kaž­dý deň fix­ný čas na prá­cu na svo­jom star­tu­pe
Vybu­do­va­nie star­tu­pu je ťaž­ká prá­ca, kto­rá potre­bu­je tvr­dú dis­cip­lí­nu. Prá­ca na part-time v koneč­nom dôsled­ku nemu­sí zna­me­nať, že budeš pra­co­vať sám. Vyčleň si do týžd­ňa pár veče­rov, stret­ni sa so svo­jim tímom a sústreď sa jedi­ne na svoj star­tup.

3. Bude lep­šie, keď svo­jim pria­te­ľom povieš “nie”

Kaž­dý oko­lo teba ti rád mana­žu­je tvoj voľ­ný čas a vytvá­ra ti vlast­ný tzv. “to do list”. Kľú­čom je naučiť sa pove­dať “nie” bez toho, aby si si muse­li vymýš­ľať výho­vor­ky, pre­čo nemáš čas. Nikdy nemô­žeš vyho­vieť všet­kým, tak­že si vytvor vlast­né pri­ori­ty.

Nauč sa povedať "nie" a robiť, čo ťa baví

foto: transcience.is

4. Urči si reál­ne miľ­ní­ky a pri­stúp k nim s váž­nos­ťou

Je pocho­pi­teľ­né, že na prá­cu part-time sa vyho­vá­ra­me na dôle­ži­tej­šie čin­nos­ti. Roz­diel medzi part-time a full-time je, že na part-time musíš vyna­lo­žiť o 80% viac ener­gie na dosia­hnu­tie také­ho isté­ho výsled­ku ako v prí­pa­de full-time jobu.

5. Náj­di si biz­nis cie­le

Mno­ho nápa­dov na star­tup závi­sí od množ­stva kon­ku­ren­cie na trhu. Vytvo­riť si star­tup bez ori­gi­nál­ne­ho nápa­du sa dá, ale nebu­deš to mať ľah­ké. Keď budeš jed­not­vár­ny, tak sa v ras­tú­cej kon­ku­ren­cii stra­tíš. Máš veľa času na to, aby si svoj star­tup vytvo­ril správ­ne a jedi­neč­ne.

Pracuj v tíme

foto: howtostartupbusiness.com

6. Musíš byť pri­pra­ve­ný na dlhú ces­tu

Seth Godin, spi­so­va­teľ a blog­ger o onli­ne mar­ke­tin­gu, hovo­rí, že ” na dosia­hnu­tie cie­ľa vo svo­jom star­tu­pe potre­bu­je­te mini­mál­ne 6 rokov a to v prí­pa­de, keď pra­cu­je­te na full-time.” Aj keď začiat­ky budú ťaž­ké a na prvý pokus to nemu­sí vyjsť, nevzdá­vaj to.

7. Počas voľ­na sa nauč vzde­lá­vať 

Nezá­le­ží na tom, či máš full-time, part-time ale­bo dáke rodin­né záväz­ky, vždy si musíš vyčle­niť čas, aby si sa doká­zal učiť nové veci. Neča­kaj na niko­ho, kto ti bude pla­tiť za tvo­je kur­zy ale­bo ško­le­nia. To sa nikdy nesta­ne. Ty sám sa pri­pra­vu­ješ na svo­ju budúc­nosť.

Samoz­rej­me, je to risk a zosú­la­de­nie tvoj­ho prvo­ra­dé­ho zamest­na­nia s prá­cou na star­tu­pe počas nocí a víken­dov. Môže to ovlp­lyv­niť tvo­je zdra­vie a rodin­ný život. Keď stra­tíš toto, žiad­ne iné biz­ni­so­vé prí­le­ži­tos­ti nema­jú zmy­sel.

Vzdelávaj sa vo voľnom čase

foto: millennialevangelical.com

Zdroj: entrepreneur.com,foto titul­nej fot­ky: tripik.tv

Pridať komentár (0)