Podrobili sme tvárovú biometriu testu

Redakcia / 25. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Skú­sili sme bez­peč­nosť na naj­nov­šej ap­li­ká­cii od Tatra banky.
  • Vy­tla­čili sme si fo­to­gra­fiu a vy­skú­šali to aj s cu­dzím ob­čian­skym pre­uka­zom.

Väč­šina z vás už ur­čite za­chy­tila naj­nov­šiu ino­vá­ciu z dielne Tatra Banky, ot­vo­re­nie si účtu cez mo­bil po­mo­cou Tvá­ro­vej bio­met­rie. De­tail­nej­šie sme sa na jej pa­ra­metre a fun­kci­ona­litu už po­zreli. Chceli sme si však ove­riť aj jej pres­nosť a spo­ľah­li­vosť v ob­lasti bez­peč­nosti. Predsa len, ni­kto nechce zis­tiť, že má zrazu ot­vo­rený účet, o kto­rom ne­vie. Roz­hodli sme sa ju pod­ro­biť ma­lému testu a zis­tiť, či je možné ot­vo­riť účet nie­komu inému. Čo si mys­líte, po­da­rilo sa? Zis­títe to v na­šom vi­deu.Pridať komentár (0)