Poké­mon Go je stroj na peniaze

Dárius Polák / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

V Nin­tendo otvá­rajú šam­pan­ské osto­šesť, poké­moni sú feno­mén!

Zatiaľ čo si pre­čí­taš tento člá­nok, Poké­mon Go sa stiahne neuve­ri­teľ­ných 72 998 krát a zarobí spo­loč­nos­tiam Nin­tendo a Nian­tic pri­bližne 163 099 dolá­rov (147 801 eur). Za 2 týždne, odkedy bolo Poké­mon Go vydané, sa hod­nota Nin­tenda zdvoj­ná­so­bila z 21 miliardy dolá­rov na neuve­ri­teľ­ných 42,5 miliárd dolá­rov (vyše 38 miliárd eur).

1

foto: thenextweb.com

So svo­jimi šta­tis­ti­kami Poké­mon Go poko­rilo aj iných gigan­tov. V apli­ká­cii ľudia strá­via denne tak­mer dva­krát toľko času ako na Face­bo­oku a šty­ri­krát viac ako v momen­tálne dru­hej naj­po­pu­lár­nej­šej mobil­nej hre Slit­her. Za ten istý čas Poké­mon Go pre­ko­nalo Candy Crush Saga ako naj­viac hranú hru cel­kovo a navyše to vôbec nevy­zerá tak, že by sa tento feno­mén mal spo­ma­liť. Pri­tom Poké­mon Go ešte ani nie je dostupné vo všet­kých kra­ji­nách (momen­tálne je to 35 kra­jín vrá­tane Slo­ven­ska).

Prečo je hra taká popu­lárna? Nian­tic si zabez­pe­čilo známu značku Poké­mon, ktorú Gene­rá­cia Y ako malá zbož­ňo­vala. Má uni­kátny spô­sob hra­nia, kedy sú ľudia pri­nú­tení vyjsť von do ulíc a “reálne” chy­tať poké­mo­nov. Okolo aug­men­ted rea­lity sa v nasle­du­jú­cich rokoch bude herný prie­my­sel točiť, pre­tože to je nový trh a Poké­mon Go je prvá hra, ktorá zažila celo­sve­tový úspech vo veľ­kých roz­me­roch. A pri­tom má hra také veľké množ­stvo chýb a ser­very neus­tále padajú.

2

foto: thenextweb.com

Či už pat­ríš ku sku­pine, ktorá hľadá po uli­ciach MewTwo, alebo sa pri­klá­ňaš k názoru, že Poké­mon Go je len dočasný trend, hra pred­sta­vuje ďalší krok v hráčs­kom seg­mente a od nej sa bude odví­jať budúc­nosť.

titulna

foto: peru.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: imore.com

Pridať komentár (0)