Poké­mon Go je stroj na penia­ze

Dárius Polák / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

V Nin­ten­do otvá­ra­jú šam­pan­ské osto­šesť, poké­mo­ni sú feno­mén!

Zatiaľ čo si pre­čí­taš ten­to člá­nok, Poké­mon Go sa stiah­ne neuve­ri­teľ­ných 72 998 krát a zaro­bí spo­loč­nos­tiam Nin­ten­do a Nian­tic pri­bliž­ne 163 099 dolá­rov (147 801 eur). Za 2 týžd­ne, odke­dy bolo Poké­mon Go vyda­né, sa hod­no­ta Nin­ten­da zdvoj­ná­so­bi­la z 21 miliar­dy dolá­rov na neuve­ri­teľ­ných 42,5 miliárd dolá­rov (vyše 38 miliárd eur).

1

foto: thenextweb.com

So svo­ji­mi šta­tis­ti­ka­mi Poké­mon Go poko­ri­lo aj iných gigan­tov. V apli­ká­cii ľudia strá­via den­ne tak­mer dva­krát toľ­ko času ako na Face­bo­oku a šty­ri­krát viac ako v momen­tál­ne dru­hej naj­po­pu­lár­nej­šej mobil­nej hre Slit­her. Za ten istý čas Poké­mon Go pre­ko­na­lo Can­dy Crush Saga ako naj­viac hra­nú hru cel­ko­vo a navy­še to vôbec nevy­ze­rá tak, že by sa ten­to feno­mén mal spo­ma­liť. Pri­tom Poké­mon Go ešte ani nie je dostup­né vo všet­kých kra­ji­nách (momen­tál­ne je to 35 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska).

Pre­čo je hra taká popu­lár­na? Nian­tic si zabez­pe­či­lo zná­mu znač­ku Poké­mon, kto­rú Gene­rá­cia Y ako malá zbož­ňo­va­la. Má uni­kát­ny spô­sob hra­nia, kedy sú ľudia pri­nú­te­ní vyjsť von do ulíc a “reál­ne” chy­tať poké­mo­nov. Oko­lo aug­men­ted rea­li­ty sa v nasle­du­jú­cich rokoch bude her­ný prie­my­sel točiť, pre­to­že to je nový trh a Poké­mon Go je prvá hra, kto­rá zaži­la celo­sve­to­vý úspech vo veľ­kých roz­me­roch. A pri­tom má hra také veľ­ké množ­stvo chýb a ser­ve­ry neus­tá­le pada­jú.

2

foto: thenextweb.com

Či už pat­ríš ku sku­pi­ne, kto­rá hľa­dá po uli­ciach MewT­wo, ale­bo sa pri­klá­ňaš k názo­ru, že Poké­mon Go je len dočas­ný trend, hra pred­sta­vu­je ďal­ší krok v hráčs­kom seg­men­te a od nej sa bude odví­jať budúc­nosť.

titulna

foto: peru.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fot­ky: imore.com

Pridať komentár (0)