Poké­mon Go je popu­lár­nejší ako Twit­ter a Tin­der

Lýdia Repová / 15. júla 2016 / Business

Šta­tis­tiky nepus­tia, rad­šej chy­táme poké­mo­nov ako cho­díme na rande. Apli­ká­cia, ktorá zažíva boom v Ame­rike má prvé ratingy a sú naozaj zau­jí­mavé.

Poké­mon Go už val­cuje reb­ríčky úspeš­ných apli­ká­cií a niet sa čomu čudo­vať, že sa začí­najú obja­vo­vať zau­jí­mavé šta­tis­tiky. Jed­nou z nich je, že ľudia sa venujú viac Poké­mon Go ako zozna­mo­va­niu s inými ľuďmi. Podľa pries­kumu, ktorý zve­rej­nil Simi­lar­Web, apli­ká­cia Poké­mon Go bola v USA nain­šta­lo­vaná do viac andro­ido­vých zaria­dení, ako popu­lárna apli­ká­cia Tin­der a to už na druhý deň po tom, čo táto apli­ká­cia, v kto­rej zbie­raš známe zvie­ratká, vyšla na trh. Z toho vyplýva, že aktu­álne dva­krát viac ľudí rad­šej zbiera Poké­mo­nov ako chodí na rande.

foto: similarweb.com

Okolo 60% z tých, ktorí si stiahli túto apli­ká­ciu ju aj aktívne využíva, čo sú asi 3% z cel­ko­vej popu­lá­cie USA, ktorá využíva smart­fóny. Pokiaľ sa jedná o čas, tak bežne uží­va­te­lia strá­via 43 minút hľa­da­ním a chy­ta­ním týchto ima­gi­nár­nych posta­vi­čiek. Čo je tiež veľmi zau­jí­mavé, náv­štev­nosť Poké­mon Go sa nesku­točne zvý­šila. Pokiaľ sa jedná o denné využí­va­nie, to by sa dalo pri­rov­nať k počtu uží­va­te­ľov Twit­tera.

foto: similarweb.com

Pokiaľ sa jedná o úspech, tak spo­loč­nosť Nin­tendo Co’s, ktorá vyro­bila túto apli­ká­ciu, zažíva jeden z naj­väč­ších úspe­chov na burze od roku 1983 a je to práve vďaka Poké­mon Go.

Treba hlavne podot­knúť, že zatiaľ sa táto apli­ká­cia naplno využíva iba v USA, Aus­trá­lii a Novom Zélande, takže je jasné, že tieto šta­tis­tiky ešte porastú, keď sa spustí celo­sve­tovo. Môžeme sa teda tešiť na plno ďal­ších porov­ná­vaní s inými zná­mymi apli­ká­ciami. Je jasné, že apli­ká­cia bude ešte rásť, no netreba zabú­dať, že by sme nemali úplne pre­pad­núť tomuto novému trendu, pre­tože rea­lita sa odo­hráva mimo obra­zo­viek našich smart zaria­dení.

Zdroj: thenextweb.com Zroj titul­nej foto: theverge.com

Pridať komentár (0)