Poké­sla­va – web, kto­rý ti uka­zu­je vždy aktu­ál­nych poké­mo­nov v Bra­ti­sla­ve

Matej Bunček, thinkapple.sk / 8. augusta 2016 / Zo Slovenska

Či sa ti to páči, ale­bo nie, trend Poké­mon GO priam val­cu­je inter­net. Je jed­no, či si už skú­se­ný lovec, ale­bo člo­vek, čo to zo srd­ca nená­vi­dí. Poké­mon Go vyhnal ľudí do ulíc, ale čo je zau­jí­ma­vej­šie, tak­tiež nie­kto­rých ľudí pri­nú­til sedieť za počí­tač­mi.

pokeslava-1

Je to tak. Vývo­já­rov tiež pochy­til trend Poké­mon GO a tí priam pro­du­ku­jú mapy na inter­ne­te, kde si môžeš pozrieť aktu­ál­nych poké­mo­nov vo svo­jom mes­te. Slo­ven­sko sa tiež nene­cha­lo zahan­biť, a tak aj slo­ven­ský vývo­jár Adrián Paní­ček vytvo­ril svoj pro­jekt Pokéslava.sk. Pro­jekt Poké­sla­va pre­me­nil bra­ti­slav­skú mapu na mapu pokla­dov pre váš­ni­vých zbe­ra­čov. Jed­no­du­cho len sta­čí otvo­riť web a uká­žu sa ti aktu­ál­ni poké­mo­ni v Bra­ti­sla­ve.

pokevision

Adrián sa tak­tiež pode­lil so svo­ji­mi zdro­jo­vý­mi súbor­mi aj na naj­väč­šom por­tá­li, kde sa zdru­žu­je všet­ko Open­Sour­ce mate­riál Git­Hub, kde skú­se­nej­ších pop­ro­sil, aby mu pomoh­li jeho pro­jekt vylep­šiť. Celé zdro­jo­vé súbo­ry môžeš pri­tom nájsť tu. My len dúfa­me, že pro­jek­tu Poké­sla­va sa bude dariť a že Adrián bude stá­le pro­jekt vyla­do­vať tak, aby všet­kým váš­ni­vým zbe­ra­čom poslú­žil.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)