Poké­slava – web, ktorý ti uka­zuje vždy aktu­ál­nych poké­mo­nov v Bra­ti­slave

Matej Bunček, thinkapple.sk / 8. augusta 2016 / Zo Slovenska

Či sa ti to páči, alebo nie, trend Poké­mon GO priam val­cuje inter­net. Je jedno, či si už skú­sený lovec, alebo člo­vek, čo to zo srdca nená­vidí. Poké­mon Go vyhnal ľudí do ulíc, ale čo je zau­jí­ma­vej­šie, tak­tiež nie­kto­rých ľudí pri­nú­til sedieť za počí­tačmi.

pokeslava-1

Je to tak. Vývo­já­rov tiež pochy­til trend Poké­mon GO a tí priam pro­du­kujú mapy na inter­nete, kde si môžeš pozrieť aktu­ál­nych poké­mo­nov vo svo­jom meste. Slo­ven­sko sa tiež nene­chalo zahan­biť, a tak aj slo­ven­ský vývo­jár Adrián Paní­ček vytvo­ril svoj pro­jekt Pokéslava.sk. Pro­jekt Poké­slava pre­me­nil bra­ti­slav­skú mapu na mapu pokla­dov pre váš­ni­vých zbe­ra­čov. Jed­no­du­cho len stačí otvo­riť web a ukážu sa ti aktu­álni poké­moni v Bra­ti­slave.

pokevision

Adrián sa tak­tiež pode­lil so svo­jimi zdro­jo­vými súbormi aj na naj­väč­šom por­táli, kde sa zdru­žuje všetko Open­Source mate­riál Git­Hub, kde skú­se­nej­ších pop­ro­sil, aby mu pomohli jeho pro­jekt vylep­šiť. Celé zdro­jové súbory môžeš pri­tom nájsť tu. My len dúfame, že pro­jektu Poké­slava sa bude dariť a že Adrián bude stále pro­jekt vyla­do­vať tak, aby všet­kým váš­ni­vým zbe­ra­čom poslú­žil.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)