Poli­cajný zbor SR chce bojo­vať proti dro­nom

Lukáš Gašparík jr. / 14. mája 2015 / Tech a inovácie

Drony nabe­rajú na popu­la­rite nie len vo svete, ale aj u nás. S ich pri­bú­da­jú­cim počtom sa začína vysky­to­vať aj otázka súkro­mia a bez­peč­nosti. Pre­zi­dent poli­caj­ného zboru SR preto vyhlá­sil, že s dronmi sa bude musieť niečo robiť. 

Dôvo­dom tohto vyhlá­se­nia môže byť aj zve­rej­ne­nie videí z pozem­kov našich poli­ti­kov, ktoré boli nato­čené pomo­cou dro­nov. „Drony sa môžu stať aj ohro­ze­ním a pros­tried­kom na poru­šo­va­nie ľud­ských práv, čiže je to zase téma, ktorú treba podľa mňa otvo­riť v najb­liž­šej dobe,“ vyhlá­sil pre TASR pre­zi­dent poli­caj­ného zboru SR Tibor Gaš­par. Ďal­ším dôvo­dom, prečo regu­lo­vať drony, môže byť aj ohro­ze­nie letec­kej pre­mávky alebo pri ich pou­ží­vaní môže dôjsť aj k nešťas­tiu, naprí­klad pri kon­takte s elek­tric­kým vede­ním.

Na dru­hej strane však Gaš­par vyhlá­sil, že drony nechce úplne zatra­co­vať, pre­tože si vie v budúc­nosti pred­sta­viť ich využi­tie aj v polí­cií. „Každá tech­no­ló­gia, ktorá nám môže pomôcť pri doku­men­to­vaní trest­nej čin­nosti alebo plnení úloh, je vítaná,“ dodal na záver Gaš­par.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: TASR

Pridať komentár (0)