Polí­cia chy­tila z Waze para­noju!

Kika Besedičová / 10. február 2015 / Business

Ani v Miami nemá polí­cia Waze v obľube, vysta­vuje vraj riziku poli­caj­tov i verej­nosť. Sprá­va­nie a argu­menty poli­caj­tov sú úsmevné.

Poli­caj­tom v juž­nej Kali­for­nii leží v žalúdku obľú­bená apli­ká­cia Waze. Na juhu Flo­ridy to vyzerá podobne, len tam poli­cajti už nena­vr­hujú jej obme­dzo­va­nie súd­nou, či inou ces­tou. Snáď v súlade so svo­jimi naj­lep­šími zvykmi vzali zákon do svo­jich rúk — stovky poli­caj­tov v Miami a okolí si stiahlo apli­ká­ciu do svo­jich mobil­ných tele­fó­nov a odo­sie­lajú do nej falošné hlá­se­nia, aby apli­ká­ciu uro­bili pre moto­ris­tov nedô­ve­ry­hodnú či nepre­hľadnú. Detin­skejší postup poli­caj­tov si možno len ťažko pred­sta­viť a podobne pri­mi­tívna je aj ich argu­men­tá­cia.

Vysta­vuje to riziku nás, vysta­vuje to riziku verej­nosť, pre­tože to bude prí­či­nou viac pre­stre­liek s polí­ciou,” komen­tuje apli­ká­ciu ser­žant Javier Ortiz, pred­seda miam­skej vetvy orga­ni­zá­cie Fra­ter­nal Order of Police, zastu­pu­júce záujmy rado­vých poli­caj­tov. Odka­zuje tým znovu na vraždy dvoch newy­or­ských poli­caj­tov, kto­rých pácha­teľ nie­koľko hodín pred činom zdie­ľal scre­ens­hoty z apli­ká­cie Waze.

Podľa poli­caj­ného vyšet­ro­va­nia však nebolo pou­ží­va­nie Waze s týmto činom nijak spo­jené, newy­or­ský útoč­ník svoj mobil zaho­dil viac ako tri kilo­metre od miesta inci­dentu. Je tiež úplne scestné pred­po­kla­dať, že ak nie­kto takto zistí, kde sa práve vysky­tujú poli­cajti, zrazu sa roz­hodne po nich začať strie­ľať, ako vyplýva z Orti­zo­vých slov. Táto dom­nelá súvis­losť je až trpko úsmevná.

Podľa Julie Möss­ler, hovorcu Waze, môže apli­ká­cia naopak pomôcť bez­peč­nosti pre­vádzky. “Väč­šina ľudí má ten­den­ciu ísť opatr­nej­šie, ak majú za to, že v okolí sú poli­cajti,”. My musíme súhla­siť; len hlu­pák by napr. pre­kra­čo­val dovo­lenú rých­losť, keby vedel, že pred ním je políca, ktorá naprí­klad práve meria rých­losť. 

Tak čo, ktorá strana má pravdu…? :)

Pridať komentár (0)