Pomôž tým, ktorí tvoju pomoc potre­bujú: Vystri­haj sa, Slo­ven­sko!

Tatiana Blazseková / 25. decembra 2015 / Tech a inovácie

Hovorí sa, že vlasy sú koru­nou krásy. Strata vla­sov sa teda môže zdať ako banálna zále­ži­tosť. Nejaké vlasy.. veď dorastú. Kaž­dým rokom na Slo­ven­sku pri­búda 30 000 onko­lo­gic­kých pacien­tov a pri­bližne polo­vica z toho sú ženy. Che­mo­te­ra­pia nepoš­ko­dzuje len nádo­rové bunky ale aj tie zdravé. Medzi ne pat­ria aj bunky korien­kov vla­sov, čo spô­so­buje ich vypa­dá­va­nie.

Vypa­dá­va­nie vla­sov je však veľmi trau­ma­tická a frus­tru­júca uda­losť. Ľudia sa často­krát cítia neprí­ťaž­liví, stra­tia dôveru v samého seba a sťa­hujú sa do ústra­nia. Liga proti rako­vine ini­ci­ovala vznik skve­lého pro­jektu s náz­vom: Vystr!haj sa, Slo­ven­sko. Pro­stred­níc­tvom neho chcú vyzvať ľudí, aby pod­po­rili pacien­tov, ktorí o svoje vlasy prišli. Stačí zájsť do kader­níc­tva alebo sa ostri­hať doma a vlásky poslať.

12049242_727197980757442_8171997090918903227_n

Kúpa novej parochne je dra­hou zále­ži­tos­ťou a veľa ľudí si to dovo­liť nemôže. Všetky vlásky, ktoré prídu pre­roz­de­lia a postupne zosku­pujú na výrobu parochní. Na 1 parochňu je potreb­ných pri­bližne 300 gra­mov vla­sov, čo pred­sta­vuje 3 – 4 hlavy. Tieto vlásky musia mať podobnú farbu, štruk­túru a kva­litu. Parochňa je šitá na mieru a jej výroba trvá pri­bližne 3 týždne. Vlasy, ktoré sa neve­dia momen­tálne využiť, popu­tujú na zapla­te­nie výdav­kov spo­je­ných s výro­bou parochní. 

Aké sú pod­mienky dar­cov­stva?

Pro­jektu sa môžu zúčast­niť muži, ženy i deti. Mini­málna dĺžka vla­sov by mala byť 40 cm. Potrebné sú najmä nefar­bené vlasy ale aj vlasy far­bené svet­lým odtie­ňom, či pre­še­di­velé vlasy. Ak doma scho­vá­vate staré vlasy, môžu sa využiť aj tie, pokiaľ však boli správne usklad­nené. Pokiaľ tieto pod­mienky spĺňate, môžete sa dať do stri­ha­nia. Vlasy pevne zviažte aj nie­koľ­kými gumič­kami a napo­kon ich odstrih­nite v smere rastu. Stačí ich len poslať. Ak ste sa roz­hodli daro­vať svoje vlásky, ale nespĺňate správnu dĺžku tak, ako ja, počkajte. Vystri­haj sa Slo­ven­sko je dlho­do­bým pro­jek­tom. 

12239876_732973890179851_2966537702994546751_n

Parochňu môže dostať pacientka, ktorá pošle svoju žia­dosť pro­stred­níc­tvom inter­ne­to­vej stránky. Každá žia­dosť sa posu­dzuje oso­bitne. Túto krásnu parochňu dostanú pacienti vyro­benú na mieru a úplne zdarma.

Face­bo­oková stránka je zapla­vená krás­nymi a povzbu­di­vými foto­gra­fiami či komen­tármi. Pre nie­koho malič­kosť, daro­vať vlasy, môže pre iného zna­me­nať otvo­re­nie zabuc­hnu­tých dverí. Dostal ma prí­beh Mar­tinky, ktorá dostala nové vlásky pár dní pred stuž­ko­vou. Alebo list od diev­čatka, s pri­lo­že­nými vlás­kami, ktoré dúfa, že pomôžu nie­komu inému. Člo­vek je tak sved­kom celého pro­cesu: od roz­hod­nu­tia ostri­hať si vlasy až po usmiatu tvár šťast­nej maji­teľky novej parochne. Fotka za fot­kou doka­zuje, že ľudia nestra­tili vieru v člo­ve­čen­stvo a chcú si navzá­jom pomá­hať. Ak môžem nie­komu pomôcť len tým, že mu daru­jem svoje vlasy, nevá­ham. Mne dorastú. Idete do toho so mnou?

11144964_708868575923716_7839832118207808790_n
Pridať komentár (0)