Pomôž tým, kto­rí tvo­ju pomoc potre­bu­jú: Vystri­haj sa, Slo­ven­sko!

Tatiana Blazseková / 25. decembra 2015 / Tech a inovácie

Hovo­rí sa, že vla­sy sú koru­nou krá­sy. Stra­ta vla­sov sa teda môže zdať ako banál­na zále­ži­tosť. Neja­ké vla­sy.. veď doras­tú. Kaž­dým rokom na Slo­ven­sku pri­bú­da 30 000 onko­lo­gic­kých pacien­tov a pri­bliž­ne polo­vi­ca z toho sú ženy. Che­mo­te­ra­pia nepoš­ko­dzu­je len nádo­ro­vé bun­ky ale aj tie zdra­vé. Medzi ne pat­ria aj bun­ky korien­kov vla­sov, čo spô­so­bu­je ich vypa­dá­va­nie.

Vypa­dá­va­nie vla­sov je však veľ­mi trau­ma­tic­ká a frus­tru­jú­ca uda­losť. Ľudia sa často­krát cítia neprí­ťaž­li­ví, stra­tia dôve­ru v samé­ho seba a sťa­hu­jú sa do ústra­nia. Liga pro­ti rako­vi­ne ini­ci­ova­la vznik skve­lé­ho pro­jek­tu s náz­vom: Vystr!haj sa, Slo­ven­sko. Pro­stred­níc­tvom neho chcú vyzvať ľudí, aby pod­po­ri­li pacien­tov, kto­rí o svo­je vla­sy priš­li. Sta­čí zájsť do kader­níc­tva ale­bo sa ostri­hať doma a vlás­ky poslať.

12049242_727197980757442_8171997090918903227_n

Kúpa novej paroch­ne je dra­hou zále­ži­tos­ťou a veľa ľudí si to dovo­liť nemô­že. Všet­ky vlás­ky, kto­ré prí­du pre­roz­de­lia a postup­ne zosku­pu­jú na výro­bu paroch­ní. Na 1 paroch­ňu je potreb­ných pri­bliž­ne 300 gra­mov vla­sov, čo pred­sta­vu­je 3 – 4 hla­vy. Tie­to vlás­ky musia mať podob­nú far­bu, štruk­tú­ru a kva­li­tu. Paroch­ňa je šitá na mie­ru a jej výro­ba trvá pri­bliž­ne 3 týžd­ne. Vla­sy, kto­ré sa neve­dia momen­tál­ne využiť, popu­tu­jú na zapla­te­nie výdav­kov spo­je­ných s výro­bou paroch­ní.

Aké sú pod­mien­ky dar­cov­stva?

Pro­jek­tu sa môžu zúčast­niť muži, ženy i deti. Mini­mál­na dĺž­ka vla­sov by mala byť 40 cm. Potreb­né sú naj­mä nefar­be­né vla­sy ale aj vla­sy far­be­né svet­lým odtie­ňom, či pre­še­di­ve­lé vla­sy. Ak doma scho­vá­va­te sta­ré vla­sy, môžu sa využiť aj tie, pokiaľ však boli správ­ne usklad­ne­né. Pokiaľ tie­to pod­mien­ky spĺňa­te, môže­te sa dať do stri­ha­nia. Vla­sy pev­ne zviaž­te aj nie­koľ­ký­mi gumič­ka­mi a napo­kon ich odstrih­ni­te v sme­re ras­tu. Sta­čí ich len poslať. Ak ste sa roz­hod­li daro­vať svo­je vlás­ky, ale nespĺňa­te správ­nu dĺž­ku tak, ako ja, počkaj­te. Vystri­haj sa Slo­ven­sko je dlho­do­bým pro­jek­tom. 

12239876_732973890179851_2966537702994546751_n

Paroch­ňu môže dostať pacient­ka, kto­rá pošle svo­ju žia­dosť pro­stred­níc­tvom inter­ne­to­vej strán­ky. Kaž­dá žia­dosť sa posu­dzu­je oso­bit­ne. Túto krás­nu paroch­ňu dosta­nú pacien­ti vyro­be­nú na mie­ru a úpl­ne zdar­ma.

Face­bo­oko­vá strán­ka je zapla­ve­ná krás­ny­mi a povzbu­di­vý­mi foto­gra­fia­mi či komen­tár­mi. Pre nie­ko­ho malič­kosť, daro­vať vla­sy, môže pre iné­ho zna­me­nať otvo­re­nie zabuc­hnu­tých dve­rí. Dostal ma prí­beh Mar­tin­ky, kto­rá dosta­la nové vlás­ky pár dní pred stuž­ko­vou. Ale­bo list od diev­čat­ka, s pri­lo­že­ný­mi vlás­ka­mi, kto­ré dúfa, že pomô­žu nie­ko­mu iné­mu. Člo­vek je tak sved­kom celé­ho pro­ce­su: od roz­hod­nu­tia ostri­hať si vla­sy až po usmia­tu tvár šťast­nej maji­teľ­ky novej paroch­ne. Fot­ka za fot­kou doka­zu­je, že ľudia nestra­ti­li vie­ru v člo­ve­čen­stvo a chcú si navzá­jom pomá­hať. Ak môžem nie­ko­mu pomôcť len tým, že mu daru­jem svo­je vla­sy, nevá­ham. Mne doras­tú. Ide­te do toho so mnou?

11144964_708868575923716_7839832118207808790_n
Pridať komentár (0)