Pomôž zacho­vať naše kul­túrne hod­noty a zabo­juj o tisíc eur!

Nikola Brehová / 6. november 2016 / Zo Slovenska

Sto­jíme na akomsi ráz­cestí. Jedna časť Slo­vá­kov je naklo­nená pokroku, ktorý upúšťa od urči­tých tra­dič­ných hod­nôt, druhá sa ich chce naopak držať. Tieto žabo­my­šie vojny však nesmú ohro­ziť to, čo je tak cenné — naše kul­túrne hod­noty.

Obzvlášť gene­rá­cia tzv. “mil­le­nials”, ozna­čo­vaná aj za naj­lep­šiu gene­rá­ciu v his­tó­rii, pri­niesla do nášho kul­túr­neho sveta úplne nový vie­tor. Tra­dičné ohrané kapely, kto­rým naša gene­rá­cia nevie prísť na meno, nahra­dili extrémne talen­to­vaní a kre­a­tívni umelci, ktorí úrov­ňou dávno dosiahli kva­lity zahra­nič­ných roves­ní­kov, možno mimo mar­ke­tin­go­vej pod­pory.

screen-shot-2016-11-06-at-15-47-27

Okrem týchto mien, ktoré sme si v prie­behu posled­ných 5 rokov tak obľú­bili, tu je však celá ple­jáda ďal­ších šikov­ných mla­dých ľudí, ktorí toľko šťas­tia (a možno aj finan­cií) pri roz­behu jed­no­du­cho nemali. Bola by preto obrov­ská škoda, keby túto šancu nedos­tali. Každý si zaslúži rov­nakú štar­to­va­ciu čiaru.

A práve preto sa Raif­fe­i­sen banka roz­hodla v rámci svojho filan­tro­pic­kého pro­jektu pod­po­riť v aktu­ál­nej výzve kul­túrne akti­vity.

Čo to zna­mená?

Zna­mená to, že ak je v tvo­jom meste Raif­fe­i­sen bank, máš mož­nosť pri­hlá­siť svoju kapelu, tanečnú sku­pinu, klub či teleso do súťaže, v kto­rej sa “pobi­ješ” o pod­poru s pro­jektmi z tvojho mesta a oko­lia. Cel­kovo takto Raif­fe­i­sen pod­porí sumou 1000 eur 42 pro­jek­tov v 42 mes­tách Slo­ven­ska.

Kto sa môže pri­hlá­siť?

Mesto, obec, škola, nezis­kovky či občian­ske zdru­že­nia.

screen-shot-2016-11-06-at-15-48-45

Na čo môžeš pod­poru využiť?

Prak­ticky na všetko. Vďaka týmto penia­zom môžeš uspo­ria­dať kon­cert či vystú­pe­nie, kde sa ako sku­pina či kapela odpre­zen­tu­jete, no môžete ju pou­žiť aj na tech­nické vyba­ve­nie — hudobné nástroje, kulisy a podobne. 

Ako sa pri­hlá­siť?

Pozi­tívna zmena. Dote­raz sa všetko rie­šilo priamo na pobočke, ten­to­krát už môžeš svoj pro­jekt pri­hlá­siť aj online. Zabe­rie ti to pár minút a všetko, čo potre­bu­ješ, je vypl­niť pár infor­má­cií a pri­po­jiť foto­gra­fiu. Žiadne doklady, žiadne ske­no­va­nie. Čas máš do 15.11.

Pri­hlá­siť sa môžeš klik­nu­tím sem.

Čo sa bude diať potom?

Porota v kaž­dom meste vybe­rie 5 pro­jek­tov s naj­väč­ším poten­ciá­lom. O víťa­zovi potom roz­hodne verejné hla­so­va­nie (od 1.12 do 31.12). Víťaz hla­so­va­nia získa spo­mí­nanú pod­poru 1000 eur.

Nie je novin­kou, aby banky pod­po­ro­vali rôzne pro­jekty, ktoré sa týkajú vše­obecne zlep­šo­va­nia oko­lia, no pod­po­riť takto priamo “ume­leckú” komu­nitu je (zatiaľ) pomerne zried­kavé a preto dávame palec hore. Ak nie­kto trpel nedos­tat­kom pozor­nosti, tak sú to práve talen­to­vaní umelci, preto pevne veríme, že podob­ných pro­jek­tov bude len pri­bú­dať.

Vieš na čom to teraz už len stojí? Na dostatku pri­hlá­se­ných pro­jek­tov. Kto nejde prí­le­ži­tosti naproti, ten si ju koniec kon­cov ani neza­slúži. Tak smelo.

Zdroj foto­gra­fií: raiffeisen.sk

Pridať komentár (0)