Pomôže Pla­y­Sta­tion 3 pri spoz­ná­vaní ves­míru?

Lenka Lauková / 5. januára 2015 / Tech a inovácie

Pre­tr­vá­va­júca eko­no­mická nesta­bi­lita sa pod­pí­sala okrem iného aj na obme­dzení finan­co­va­nia vedec­kého výskumu vlá­dou. S cie­ľom udr­žať svoje pro­jekty pri živote sa vedci začali roz­hlia­dať po alter­na­tív­nych rie­še­niach. Nie­ktorí začali využí­vať cro­wd­fun­ding no a iní sa sna­žia ušet­riť všade, kde sa dá. To je prí­pad aj doktora G. Khanna, ktorý pou­ži­tím her­nej kon­zole Pla­y­Sta­tion 3 vyvi­nul super lacný super­po­čí­tač, vďaka kto­rému sa mu poda­rilo pub­li­ko­vať aj nie­koľko prác. 

Dr. Khanna sa zaoberá štú­diom čier­nych dier na Uni­ver­sity of Mas­sa­chu­setts Dart­mouth a s vývo­jom svojho lac­ného super­po­čí­tača začal ešte v roku 2007. Jeho výskum sa zame­riava na štú­dium gra­vi­tač­ných vĺn, ktoré vzni­kajú pohy­bom más (akými sú naprí­klad hviezdy alebo čierne diery). Kolí­zia či inte­rak­cia dvoch alebo via­ce­rých takýchto más má za násle­dok vznik gra­vi­tač­ných vĺn.

Pohy­bom a vzďa­ľo­va­ním sa od svojho zdroja strá­cajú aj na sile, takže v čase, keď dora­zia na Zem sú už veľmi slabé. Práve preto ich vedci dokážu iba ťažko dete­ko­vať. Namiesto toho, aby Dr. Khanna vyvi­nul prí­stroj, ktorý by gra­vi­tačné vlny „zbie­ral“, roz­ho­dol sa vytvo­riť super­po­čí­tač, ktorý bude kolí­ziu čier­nych dier simu­lo­vať.

Dr. Khanna vysvet­ľuje, že super­po­čí­tače majú pri­naj­men­šom 10 krát väčší výkon ako kla­sický stolný počí­tač. Pre ved­cov sú veľmi uži­točné, pre­tože dokážu spra­co­vať aj obrov­ské čísla a rie­šiť kal­ku­lá­cie, ktoré sú pri­veľké pre jeden pro­ce­sor. No prob­lém je v tom, že vyro­biť taký super­po­čí­tač je extrémne drahé. Bežne bývajú skon­štru­ované spo­je­ním veľ­kého počtu pro­ce­so­rov štan­dard­ných počí­ta­čov.

No Khanna namiesto stol­ných počí­ta­čov pou­žil pro­ce­sory z PS3 a to jed­nak pre ich niž­šiu cenu (250 dolá­rov) a tiež preto, že uží­va­teľ si môže nain­šta­lo­vať ním pre­fe­ro­vaný ope­račný sys­tém. Osem kon­zol zís­kal Khanna od svo­jej uni­ver­zity, štyrmi mu pris­pelo aj Sony a ostatné si zado­vá­žil z vlast­ných pros­tried­kov. Potom všetky spo­jil, nain­šta­lo­val Linux, pri­po­jil na inter­net a super­po­čí­tač bol na svete. 

Dva roky výskumu pri­niesli Khan­novi pub­li­ko­va­nie dvoch prác. O tom, ako doká­zal pomo­cou svojho low-cost super­po­čí­tača zrých­liť kal­ku­lá­cie v porov­naní s bež­ným počí­ta­čom skoro 10-násobne a o sprá­vaní sa gra­vi­tač­ných vĺn, vychá­dza­jú­cich z rotu­jú­cich čier­nych dier. Kvôli obme­dze­ným zdro­jom by nič z toho bez jeho vyná­lezu nebolo možné.

Neskôr Khannu kon­tak­to­vali aj z Air Force Rese­arch Labo­ra­tory, kde už PS3ky na svoje pro­jekty pou­ží­vali a posu­nuli mu až 176 kon­zol. Toto viedlo k vytvo­re­niu super­po­čí­tača výkon­ného ako 3,000 note­bo­okov a to všetko za cenu 75,000 dolá­rov, čo je iba zlo­mok ceny bež­ného super­po­čí­tača. No Khanna stále nekončí a tento rok plá­nuje zís­kať až 220 ďal­ších kon­zol.

Bohu­žiaľ nedos­tat­kom takýchto super­po­čí­ta­čov bude vždy ich obme­dzená pamäť no Khanna sa vyjad­ril, že nie je vylú­čená výmena PS3 za PC gra­fické karty. Vyna­lie­za­vým fyzi­kom sa môžeme iba inšpi­ro­vať, lebo znova potvr­dil že keď sa chce, tak sa dá :).

Zdroj: nytimes.com, iflscience.com

Pridať komentár (0)