Pomô­že Pla­y­Sta­ti­on 3 pri spoz­ná­va­ní ves­mí­ru?

Lenka Lauková / 5. januára 2015 / Tech a inovácie

Pre­tr­vá­va­jú­ca eko­no­mic­ká nesta­bi­li­ta sa pod­pí­sa­la okrem iné­ho aj na obme­dze­ní finan­co­va­nia vedec­ké­ho výsku­mu vlá­dou. S cie­ľom udr­žať svo­je pro­jek­ty pri živo­te sa ved­ci zača­li roz­hlia­dať po alter­na­tív­nych rie­še­niach. Nie­kto­rí zača­li využí­vať cro­wd­fun­ding no a iní sa sna­žia ušet­riť vša­de, kde sa dá. To je prí­pad aj dokto­ra G. Khan­na, kto­rý pou­ži­tím her­nej kon­zo­le Pla­y­Sta­ti­on 3 vyvi­nul super lac­ný super­po­čí­tač, vďa­ka kto­ré­mu sa mu poda­ri­lo pub­li­ko­vať aj nie­koľ­ko prác. 

Dr. Khan­na sa zaobe­rá štú­di­om čier­nych dier na Uni­ver­si­ty of Mas­sa­chu­setts Dart­mouth a s vývo­jom svoj­ho lac­né­ho super­po­čí­ta­ča začal ešte v roku 2007. Jeho výskum sa zame­ria­va na štú­dium gra­vi­tač­ných vĺn, kto­ré vzni­ka­jú pohy­bom más (aký­mi sú naprí­klad hviez­dy ale­bo čier­ne die­ry). Kolí­zia či inte­rak­cia dvoch ale­bo via­ce­rých takých­to más má za násle­dok vznik gra­vi­tač­ných vĺn.

Pohy­bom a vzďa­ľo­va­ním sa od svoj­ho zdro­ja strá­ca­jú aj na sile, tak­že v čase, keď dora­zia na Zem sú už veľ­mi sla­bé. Prá­ve pre­to ich ved­ci doká­žu iba ťaž­ko dete­ko­vať. Namies­to toho, aby Dr. Khan­na vyvi­nul prí­stroj, kto­rý by gra­vi­tač­né vlny „zbie­ral“, roz­ho­dol sa vytvo­riť super­po­čí­tač, kto­rý bude kolí­ziu čier­nych dier simu­lo­vať.

Dr. Khan­na vysvet­ľu­je, že super­po­čí­ta­če majú pri­naj­men­šom 10 krát väč­ší výkon ako kla­sic­ký stol­ný počí­tač. Pre ved­cov sú veľ­mi uži­toč­né, pre­to­že doká­žu spra­co­vať aj obrov­ské čís­la a rie­šiť kal­ku­lá­cie, kto­ré sú pri­veľ­ké pre jeden pro­ce­sor. No prob­lém je v tom, že vyro­biť taký super­po­čí­tač je extrém­ne dra­hé. Bež­ne býva­jú skon­štru­ova­né spo­je­ním veľ­ké­ho počtu pro­ce­so­rov štan­dard­ných počí­ta­čov.

No Khan­na namies­to stol­ných počí­ta­čov pou­žil pro­ce­so­ry z PS3 a to jed­nak pre ich niž­šiu cenu (250 dolá­rov) a tiež pre­to, že uží­va­teľ si môže nain­šta­lo­vať ním pre­fe­ro­va­ný ope­rač­ný sys­tém. Osem kon­zol zís­kal Khan­na od svo­jej uni­ver­zi­ty, štyr­mi mu pris­pe­lo aj Sony a ostat­né si zado­vá­žil z vlast­ných pros­tried­kov. Potom všet­ky spo­jil, nain­šta­lo­val Linux, pri­po­jil na inter­net a super­po­čí­tač bol na sve­te. 

Dva roky výsku­mu pri­nies­li Khan­no­vi pub­li­ko­va­nie dvoch prác. O tom, ako doká­zal pomo­cou svoj­ho low-cost super­po­čí­ta­ča zrých­liť kal­ku­lá­cie v porov­na­ní s bež­ným počí­ta­čom sko­ro 10-násob­ne a o sprá­va­ní sa gra­vi­tač­ných vĺn, vychá­dza­jú­cich z rotu­jú­cich čier­nych dier. Kvô­li obme­dze­ným zdro­jom by nič z toho bez jeho vyná­le­zu nebo­lo mož­né.

Neskôr Khan­nu kon­tak­to­va­li aj z Air For­ce Rese­arch Labo­ra­to­ry, kde už PS3ky na svo­je pro­jek­ty pou­ží­va­li a posu­nu­li mu až 176 kon­zol. Toto vied­lo k vytvo­re­niu super­po­čí­ta­ča výkon­né­ho ako 3,000 note­bo­okov a to všet­ko za cenu 75,000 dolá­rov, čo je iba zlo­mok ceny bež­né­ho super­po­čí­ta­ča. No Khan­na stá­le nekon­čí a ten­to rok plá­nu­je zís­kať až 220 ďal­ších kon­zol.

Bohu­žiaľ nedos­tat­kom takých­to super­po­čí­ta­čov bude vždy ich obme­dze­ná pamäť no Khan­na sa vyjad­ril, že nie je vylú­če­ná výme­na PS3 za PC gra­fic­ké kar­ty. Vyna­lie­za­vým fyzi­kom sa môže­me iba inšpi­ro­vať, lebo zno­va potvr­dil že keď sa chce, tak sa dá :).

Zdroj: nytimes.com, iflscience.com

Pridať komentár (0)