Popu­lár­na sieť výluč­ne slo­ven­ských potra­vín Sta­rý Otec minu­lý rok zvý­ši­la trž­by, ale aj stra­tu. Aký je jej prí­beh?

Jakub Jablonický / 17. mája 2017 / Business

Sta­rý Otec kaž­dým rokom ras­tie a je dôka­zom, že Slo­vá­ci majú o kva­lit­né potra­vi­ny záu­jem.

Sta­rý Otec je sieť pre­daj­ní s potra­vi­na­mi, kto­rá sta­vi­la na kva­li­tu a lokál­nosť. Na trhu pôso­bí už 5 rokov a defi­nu­je sa svo­jím prí­klo­nom ku slo­ven­ským tra­dí­ciám a nekom­pro­mis­ným zame­ra­ním na kva­lit­né slo­ven­ské potra­vi­ny. Také, čo sa u nás naozaj vyro­bia, nie len zaba­lia.

Samot­ná myš­lien­ka nám napad­la zhru­ba 5 rokov doza­du. Bolo to obdo­bie, kedy nad­ná­rod­né reťaz­ce lik­vi­do­va­li pro­stred­níc­tvom dove­ze­ných potra­vín čas­to níz­kej kva­li­ty domá­cich výrob­cov a malo­ob­chod­ní­kov. Ale vede­li sme, že exis­tu­je aj sku­pi­na ľudí, kto­rým zále­ží na tom, čo jedia a pri­ví­ta­li by kva­lit­né potra­vi­ny,“ pove­dal pre Star­tI­tUp zakla­da­teľ Jozef Piroš­ko.

Spra­vi­li pre­to malý pokus. Zohna­li sedem kla­sic­kých pro­duk­tov ako sa robi­li kedy­si – kla­sic­kú šun­ku, klo­bás­ky, jater­ni­ce, krvav­nič­ky, sla­ni­nu a tla­čen­ku – a vytla­či­li 20-tisíc letá­kov pod znač­kou Sta­rý Otec. A pre­da­li 700 kíl.

foto: FB/Starý Otec

V máji 2012 teda otvo­ri­li prvú pre­daj­ňu v Cubi­co­ne. A za šty­ri roky je z jed­nej pre­daj­ne už 12. Okrem toho majú aj vlast­nú mäso­vý­ro­bu a peká­reň. Potra­vi­ny, kto­ré pre­dá­va­jú, nie sú „iba“ slo­ven­ské, ale aj kva­lit­né a svo­jich dodá­va­te­ľov si vybe­ra­jú veľ­mi dôklad­ne.

Kaž­dé­ho dodá­va­te­ľa nav­ští­vi­me pred­tým, ako od neho začne­me nie­čo brať. Pozrie­me sa, ako zís­ka­va suro­vi­nu, spra­cú­va ju, celý pro­ces ako výro­bok vzni­ká. Máme mimo­riad­ne prí­sne kri­té­ria na to, čo pro­dukt môže obsa­ho­vať. Nie kaž­dý je ich schop­ný spl­niť. Ďalej sa samoz­rej­me musí­me dohod­núť na cenách a logis­ti­ke. Situ­ácia je omno­ho lep­šia ako pred štyr­mi rok­mi, ale stá­le sú komo­di­ty, kto­ré by sme radi pre­dá­va­li, ale nevie­me pre ne zohnať dodá­va­te­ľa.“ pove­dal pre Star­tI­tUp zakla­da­teľ Jozef Piroš­ko.

foto: FB/Starý Otec

Za minu­lý rok Sta­ré­mu Otco­vi narást­li trž­by o 13% na 3,746 mili­ó­na eur, no zvý­ši­la sa aj stra­ta. Posled­ný zisk dosia­hol v roku 2014. Stra­ta v tom­to prí­pa­de nie je prek­va­pe­ním, keď­že za šty­ri roky Sta­rý Otec masív­ne narás­tol a inves­to­val do nových pre­vá­dzok. Do budúc­nos­ti neplá­nu­jú s ras­tom pre­stať, čo je dob­ré zna­me­nie.

Zatiaľ sme sa zame­ria­va­li na Bra­ti­sla­vu, kto­rá má ešte urči­te poten­ciál nie­koľ­kých pre­daj­ní. Ďalej od Bra­ti­sla­vy je to skôr otáz­ka kúp­nej sily oby­va­teľ­stva, ale tiež je tam aj ľah­šia mož­nosť dostať sa ku kva­lit­ným pro­duk­tom naprí­klad z fariem. Ak by sme sa pohli do zahra­ni­čia, tak naj­skôr asi do Pra­hy,“ pove­dal pre Star­tI­tUp zakla­da­teľ Jozef Piroš­ko.

foto: FB/Starý Otec

Sta­rý Otec bol jed­ným z prvých biz­ni­sov, kto­ré sta­vi­li na lokál­nosť a kva­li­tu ešte pred­tým, ako to bolo cool. A vypla­ti­lo sa. Na zákla­de jeho úspe­chu si pod­ni­ka­te­lia uve­do­mi­li, že o kva­lit­né potra­vi­ny je tu záu­jem, a zača­li pre ne tvo­riť väč­ší pries­tor.

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s Joze­fom Piroš­kom TU.

Pridať komentár (0)