Pore­zať sa pri holení? So Skar­pom nemožné!

Martin Luther / 10. októbra 2015 / Tech a inovácie

Vitaj v 21. sto­ročí, kde kla­sické hole­nie, ako to poznali naši otco­via už bude čoskoro minu­los­ťou. Do rád vyná­le­zov pri­ví­tajme nového eko­lo­gic­kého zástupcu hole­nia SKARP – lase­rový holiaci stroj­ček, ktorý dokáže oho­liť každý povrch. Počkať, bez žiletky?

Skarp“ je revo­luč­ným holia­cim výtvo­rom, ktorý pomo­cou lasera oholí do hladka celú tvár (alebo čo len chceš), a to ľah­šie, bez­peč­nej­šie a eko­lo­gic­kej­šie. Lase­rovú tech­no­ló­giu vyví­jali dlhé roky a pod­lie­hala zlo­ži­tému výskumu. Tím zis­til, že ľudia, bez ohľadu na vek, pohla­vie alebo rasu, majú vo vla­soch alebo chl­poch aktívne chro­mo­fórne čas­tice, ktoré absor­bujú určité vlnové dĺžky svetla.

Keď tieto čas­tice vo vla­soch prídu do kon­taktu s kon­krét­nou dĺž­kou svetla, osla­bia vlas natoľko, že sa zlomí. Laser je bez­pečný pre oči a pri pou­ží­vaní ti nespraví z chl­pov hore­nisko. A to všetko bez neprí­jem­ného zápa­chu. „Skarp“ je švéd­ske slovo, ktoré v pre­klade zna­mená „ostrý“. S myš­lien­kou pri­šiel Mor­gan Gustavs­son, ktorý je vyná­lez­com IPL tech­no­ló­gií. Tieto tech­no­ló­gie sa dnes bežne pou­ží­vajú na odstra­ňo­va­nie chĺp­kov. Spolu s Pau­lom Bin­nom spo­jili hlavy dokopy a vytvo­rili toto ino­va­tívne zaria­de­nie.

Má život­nosť až 50 000 hodín. Je napá­janý jed­nou baté­riou typu AAA, ktorá vydrží mesiac aktív­neho pou­ží­va­nia. Je chrá­nená ele­gant­ným vodo­tes­ným hli­ní­ko­vým telom, ktorý umož­ňuje jeho pou­ží­va­nie aj v spr­che. Tento pro­jekt môžete nájsť aj na Kicks­tar­teri, kde na úspech potre­bo­val vyzbie­rať 160 000 dolá­rov. Myš­lienka ľudí chy­tila natoľko, že vyzbie­rali už skoro 4 mili­óny dolá­rov, a to je už čo pove­dať. Z vyná­lezu sa stal za pár dní virál. Inter­ne­tová komu­nita nene­chala na seba dlho čakať a rekcie ľudí stoja naozaj za to.

Ak sa ti myš­lienka páči, či už z eko­lo­gic­kého, alebo z prak­tic­kého hľa­diska, pris­pej. Budeš jed­ným z tých, ktorí zabrá­nia zby­toč­nému krvi­pre­lie­va­niu. A krv, ktorú tým ušet­ríš môžeš ísť rad­šej daro­vať tým, ktorí ju potre­bujú viac ako odtok vo vani, alebo kúsky vaty.

Zdroj: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)