Pore­zať sa pri hole­ní? So Skar­pom nemož­né!

Martin Luther / 10. októbra 2015 / Tech a inovácie

Vitaj v 21. sto­ro­čí, kde kla­sic­ké hole­nie, ako to pozna­li naši otco­via už bude čosko­ro minu­los­ťou. Do rád vyná­le­zov pri­ví­taj­me nové­ho eko­lo­gic­ké­ho zástup­cu hole­nia SKARP – lase­ro­vý holia­ci stroj­ček, kto­rý doká­že oho­liť kaž­dý povrch. Počkať, bez žilet­ky?

Skarp“ je revo­luč­ným holia­cim výtvo­rom, kto­rý pomo­cou lase­ra oho­lí do hlad­ka celú tvár (ale­bo čo len chceš), a to ľah­šie, bez­peč­nej­šie a eko­lo­gic­kej­šie. Lase­ro­vú tech­no­ló­giu vyví­ja­li dlhé roky a pod­lie­ha­la zlo­ži­té­mu výsku­mu. Tím zis­til, že ľudia, bez ohľa­du na vek, pohla­vie ale­bo rasu, majú vo vla­soch ale­bo chl­poch aktív­ne chro­mo­fór­ne čas­ti­ce, kto­ré absor­bu­jú urči­té vlno­vé dĺž­ky svet­la.

Keď tie­to čas­ti­ce vo vla­soch prí­du do kon­tak­tu s kon­krét­nou dĺž­kou svet­la, osla­bia vlas natoľ­ko, že sa zlo­mí. Laser je bez­peč­ný pre oči a pri pou­ží­va­ní ti nespra­ví z chl­pov hore­nis­ko. A to všet­ko bez neprí­jem­né­ho zápa­chu. „Skarp“ je švéd­ske slo­vo, kto­ré v pre­kla­de zna­me­ná „ostrý“. S myš­lien­kou pri­šiel Mor­gan Gustavs­son, kto­rý je vyná­lez­com IPL tech­no­ló­gií. Tie­to tech­no­ló­gie sa dnes bež­ne pou­ží­va­jú na odstra­ňo­va­nie chĺp­kov. Spo­lu s Pau­lom Bin­nom spo­ji­li hla­vy doko­py a vytvo­ri­li toto ino­va­tív­ne zaria­de­nie.

Má život­nosť až 50 000 hodín. Je napá­ja­ný jed­nou baté­ri­ou typu AAA, kto­rá vydr­ží mesiac aktív­ne­ho pou­ží­va­nia. Je chrá­ne­ná ele­gant­ným vodo­tes­ným hli­ní­ko­vým telom, kto­rý umož­ňu­je jeho pou­ží­va­nie aj v spr­che. Ten­to pro­jekt môže­te nájsť aj na Kicks­tar­te­ri, kde na úspech potre­bo­val vyzbie­rať 160 000 dolá­rov. Myš­lien­ka ľudí chy­ti­la natoľ­ko, že vyzbie­ra­li už sko­ro 4 mili­ó­ny dolá­rov, a to je už čo pove­dať. Z vyná­le­zu sa stal za pár dní virál. Inter­ne­to­vá komu­ni­ta nene­cha­la na seba dlho čakať a rekcie ľudí sto­ja naozaj za to.

Ak sa ti myš­lien­ka páči, či už z eko­lo­gic­ké­ho, ale­bo z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka, pris­pej. Budeš jed­ným z tých, kto­rí zabrá­nia zby­toč­né­mu krvi­pre­lie­va­niu. A krv, kto­rú tým ušet­ríš môžeš ísť rad­šej daro­vať tým, kto­rí ju potre­bu­jú viac ako odtok vo vani, ale­bo kús­ky vaty.

Zdroj: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)