Porn­hub pri­dal na stránky novú sek­ciu vir­tu­ál­nej rea­lity pre Ocu­lus a Google Card­bo­ard

Kristína Šuvadová / 23. marca 2016 / Tech a inovácie

Zábavný prie­my­sel pre dospe­lých sa stále rých­lej­šie a rých­lej­šie roz­víja. Porn­hub drží krok s novými tren­dami a preto na svo­jej stránke zavie­dol novú sek­ciu, kde si užijú všetci drži­te­lia Ocu­lusu a Google Card­bo­ardu, či rôz­nych iných head­se­tov.

freshNews

To, že Porn­hub do tejto sek­cie poriadne inves­to­val je naozaj vidno. V ponuke je hneď nie­koľko videí (momen­táne presne 6), s roz­hra­ním 360 stup­ňov a to naj­lep­šie — všetky sú zadarmo.

Tento nový kanál na Porn­hube (ktorý je mimo­cho­dom 6. naj­nav­šte­vo­va­nejší por­tál na svete) je prvý v por­nop­rie­mysle vôbec. Jeho pred­po­klad na úspech je veľmi vysoký — už teraz má niečo cez 3 mili­óny videní.

2

V roku 2007 mal Porn­hub na svo­jej stránky viac ako 4 mili­óny videí a niečo cez 60 mili­ó­nov náv­štev­ní­kov za deň. To zna­mená, že je naj­väč­ším por­no­gra­fic­kým dis­tri­búč­nym kaná­lom na svete. “Dúfame, že inšpi­ru­jeme via­ceré spo­loč­nosti, ktoré vďaka našej sek­cii začnú natá­čať via­cej mate­riálu, ktorý bude spra­co­va­teľný pre túto sek­ciu vir­tu­ál­nej rea­lity.”

Porno je už mains­tream a preto to tre­balo nejako oži­viť. A nie je predsa nič lep­šie, ako si z pohod­lia domova uží­vať tak, ako by si bol priamo v deji.

Na to, aby si si aj ty mohol uží­vať videá z tejto novej sek­cie, ti stačí hoci­jaký VR head­seat. Je jedno, či máš Ocu­lus, alebo “len” head­seat z kar­tóna. Efekt bude rov­naký.

Tak čo, máš už nejaký head­seat pri­pra­vený? Ak nie, nezú­faj. Na inter­nete je mnoho návo­dov na to, ako si nejaký vyro­biť a potom už môžeš naplno skú­šať všetky videá na kanály “vir­tual rea­lity chan­nel”.

3

Zdroj: fortune.com, zdroj foto­gra­fií: myvr­porn

Pridať komentár (0)