Porn­hub vytvo­ril “Snap­chat pre nahé fot­ky”

Rudolf Nečas / 20. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: youtube.com

Posie­la­nie nahých fotiek je nie­čo, k čomu sa pri­zná len málo ľudí z tých, kto­rí to robia.

Však jas­né, urči­te nech­ceš, aby o takých fot­kách vedel nie­kto iný než prí­jem­ca. A aby ich nie­kto iný aj videl, to už vôbec nie. Ale ten­to prí­stup sa vďa­ka Porn­hu­bu mož­no zme­ní. Gigant v oblas­ti obsa­hu pre dospe­lých totiž pred­sta­vil apli­ká­ciu pre smart­fó­ny, kto­rá sa dá nazvať Snap­cha­tom pre nahé fot­ky. App­ka s náz­vom Trick­pics ti umož­ní pri­dať na svo­je fot­ky fil­tre podob­ne ako Snap­chat.

foto: pornhub.com

No tie­to fil­tre ti nijak nezak­ry­jú ani nevy­lep­šia tvár, zame­ria­va­jú sa totiž na úpl­ne iné čas­ti tela. A keď­že apli­ká­ciu má na sve­do­mí Porn­hub, už asi vieš, o čo pôj­de. Áno, fil­tre v Trick­pics sú pre intím­ne par­tie. Momen­tál­ne v app­ke k dis­po­zí­cií 15 fil­trov, ale Porn­hub sa vyjad­ril, že čosko­ro sa ten­to počet roz­ras­tie.

Trick­pics fun­gu­je len ako nástroj na úpra­vu fotiek, ale svo­je výtvo­ry potom môžeš cez iné apli­ká­cie posie­lať kama­rá­tom, svo­jej lás­ke… no pros­te komu chceš. Skve­lou vecou na Trick­pics je, že app­ka nevy­ža­du­je žiad­nu regis­trá­ciu, a tak sa do tvo­re­nia môžeš pus­tiť hneď po tom, ako ju stiah­neš. Fil­tre môžeš pou­žiť na nové fot­ky, kto­ré spra­víš pria­mo v apli­ká­cií, ale­bo si môžeš vybrať aj fot­ku z galé­rie. Zatiaľ sa budeš musieť uskrom­niť len so sta­tic­ký­mi obráz­ka­mi, ale Porn­hub má v plá­ne pri­dať pod­po­ru aj pre videá.

Sel­fie sa sta­li popu­lár­nou for­mou seba­vy­jad­re­nia v dneš­nej spo­loč­nos­ti. Sú to v pod­sta­te auto­por­tré­ty digi­tál­ne­ho veku, zachy­tá­va­jú­ce jed­not­liv­ca v celej svo­jej krá­se,” pove­dal vo vyhlá­se­ní vicep­re­zi­dent Porn­hu­bu, Corey Pri­ce. “Máme tu duck face, pózy v kúpeľ­ni, obli­gát­ne fot­ky z posil­ňov­ne, ale aj nie­čo, čo mno­hí z nás nech­cú pri­znať, nahé fot­ky.”

Sme hrdí, že môže­me pred­sta­viť zbru­su novú apli­ká­ciu, kto­rá pri­dá­va gra­fic­ké ani­má­cie, kto­rá pre­krý­va NSFW čas­ti fotiek pre vytvo­re­nie takých, kto­ré je mož­né zdie­ľať. Naši fanú­ši­ko­via môžu teraz zdie­ľať sexy fot­ky zábav­nou for­mou, kto­rá evo­ku­je ich kre­a­ti­vi­tu,” pokra­čo­val.

Ak ťa zau­jí­ma aké fil­tre app­ka ponú­ka, môžeš si ich pre­zrieť pria­mo na ofi­ciál­nej strán­ke. Samot­nú apli­ká­ciu si môžeš stiah­nuť z Goog­le Play ale­bo App Sto­re.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)