Potre­bu­je­me pre­pra­co­vať smart noti­fi­ká­cie a to hneď!

Filip Mosnár / 5. apríla 2016 / Lifehacking

Pred­stav si, že si nie­kde na ostro­ve, dosť ďale­ko od civi­li­zá­cie, s mobi­lom, kto­rý sa už vybí­ja. Zapneš si tele­fón, aby si sa na mapách pozrel, kde vlast­ne si. A tvo­ju bater­ku dora­zia noti­fi­ká­cie z Face­bo­oku, Ins­ta­gra­mu, Spo­ti­fy. To fakt nie je super. 

Aj napriek pokro­ku, aký sme zaži­li za posled­ných dvad­sať rokov, noti­fi­ká­cie sa zasek­li v roku 1999. Množ­stvo člán­kov, spo­loč­nos­tí, pro­duk­tov a kon­fe­ren­cií sa už veno­va­lo tej­to téme. Niet pochýb o tom, že smart noto­fi­ká­cie tre­ba zma­niť.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.20.06

foto: twitter.com

Roz­ší­re­nie sociál­nych médii mení aj spô­sob zdie­ľa­nia osob­ných dát, niko­mu sa už nech­ce vypĺňať pri­hla­so­va­cie úda­je. Kaž­dý si pros­te zla­dí učet s face­bo­ok ale­bo twit­ter účtom.

Aj keby pro­dukt nebol naklo­ne­ný zbie­ra­niu dát, mno­ho infor­má­cii sa dá vyex­tra­ho­vať zo spô­so­bu, ako ich ľudia pou­ží­va­jú. V akom čase sa zvyk­nú pri­hlá­siť? Koľ­ko času tam strá­via? Je pre­po­je­nie medzi timef­ra­mes a vyso­kou anga­žo­va­nos­ťou? Aké sú iné záuj­my toh­to pou­ží­va­te­ľa? Aké iné pro­duk­ty pou­ží­va a ako? V novom Goog­le smart auto­rep­ly nema­jú ľudia mož­nosť čítať všet­ky odpo­ve­de, stro­je však áno. A to môže byť budúc­nos­ťou smart noti­fi­ká­cii.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.35.58

Ako by vyze­ra­li smart noti­fi­ká­cie, keby sme moh­li zhro­maž­diť a ana­ly­zo­vať všet­ky tie­to dáta? Mini­mál­ne by boli nápo­moc­né, osob­né, časo­vo pris­pô­so­be­né a rele­vant­né.

Smart Timing

Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších a pod­ľa mňa aj naje­fek­tív­nej­ších novi­niek na nedáv­no spus­te­nom Base­cam­p3, je mož­nosť “Prá­ca môže počkať”. Dáva mož­nosť uží­va­te­ľom, aby si vybra­li čas, kedy chcú noti­fi­ká­cie dostá­vať . Lebo upro­stred noci, keď už koneč­ne spíš, nech­ceš počuť, ako ti prí­de noti­fi­ká­cia od kole­gu, kto­rý sa nachá­dza v inom časo­vom pás­me. Noti­fi­ká­cia v zlom čase je hor­šia, než žiad­na noti­fi­ká­cia. Koneč­ne to nie­kto nie len pocho­pil, ale aj apli­ko­val.

Nie len, že na túto noti­fi­ká­ciu nek­lik­neš, časom z toho budeš aj frus­tro­va­ný a začneš nená­vi­dieť zvuk ozná­me­nia, to asi nebu­de tá správ­na ces­ta k zvý­še­niu pro­duk­ti­vi­ty. Toto by mali noti­fi­ká­cie budúc­nos­ti auto­ma­tic­ky zvlád­nuť. Vedieť, kedy je ten vhod­ný čas, aby si dostal noti­fi­ká­ciu, aby si na ňu aj rea­go­val. A nie len neus­tá­le počú­val otrav­né ozna­my.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.47.49

Smart Loca­ti­on

Ak si zrov­na na dovo­len­ke nie­kde v Škan­di­ná­vii, asi nepot­re­bu­ješ dostať upo­zor­ne­nie o tom, že Tes­co v Bra­ti­sla­ve má dnes zľa­vu na vybra­né pro­duk­ty. Mno­ho appiek už ale využí­va Geoda­ta dosť roz­um­ne. Môj obľú­be­ný prí­klad je Four­squ­are. Vždy, keď sa vyskyt­nem nie­kde, kde som ešte nebol, prí­de mi ponu­ka toho, čo ostat­ní uží­va­te­lia už skú­si­li a čo odpo­rú­ča­jú. Keď idem oko­lo mies­ta, kde som sa už chec­kol, hneď mi napí­še, aká je aktu­ál­na ponu­ka, aké sú novin­ky a podob­ne.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.55.29

Smart Grou­ping

Toto je neľah­ká výzva pre sociál­ne média. Ak vytvo­ria prí­liš veľ­ký tlak, uží­va­te­ľom to bude liezť na ner­vy a odhlá­sia sa. Dob­rým prí­kla­dom je Face­bo­ok. Keď ti viac ľudí dá like na fot­ku, upo­zor­ne­nie ti vypí­še dve mená a nie­koľ­ko čísel. Keď chceš, môžeš ísť viac do hĺb­ky, pozrieť sa kto čo, ďalej nemu­síš rie­šiť. Zatiaľ čo Quora ťa donú­ti pozrieť si kaž­dé také­to upo­zor­ne­nie zvlášť, aj keď sú úpl­ne rov­na­ké.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 14.05.05

Smart tar­ge­ting

Je dôle­ži­té neus­tá­le komu­ni­ko­vať so zákaz­ník­mi, naj­mä keď sa robí pro­duct rese­arch. Vte­dy tre­ba posie­lať tar­get sprá­vy ľuďom, o kto­rých vie­me, že sú naj­lep­šie situ­ova­ní pre tvoj prob­lém. Ak ale plá­nu­ješ impor­tnúť expor­ting func­ti­ona­li­ty, je naj­lep­šie sa pýtať ľudí, kto­rí expor­to­va­li dáta v posled­ných dvoch dňoch. Tí majú všet­ko v čerstvej pamä­ti, vedia ti pove­dať, či sa tam vyskyt­li neja­ké bloc­kers.

Keď sprá­vu zašleš správ­nym ľudom, res­pon­se rate bude omno­ho vyš­šia a dosta­neš uži­toč­ný feed­back. Vďa­ka smart noti­fi­ká­ciam, by sa vede­la app­ka sústre­diť na správ­nych pou­ží­va­te­ľov a neot­ra­vo­vať ostat­ných.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 14.46.48

Smart noti­fi­ca­ti­ons vs Sys­tem noti­fi­ca­ti­ons

Smart bude pôso­biť, ako keby ti písa­la iná ľud­ská bytosť, zatiaľ čo Sys­tem prí­de ako malé upo­zor­ne­nie v hor­nej hra­ni­ci na tvo­jom disp­le­ji. Mali by sa podo­bať? Mali by mať rov­na­ké “bale­nie”? A mali by sme per­so­na­li­zo­vať pro­duk­ty?

Pare­i­do­lia je úžas­ný psy­cho­lo­gic­ký feno­mén, kto­rý majú ľudia. Spo­čí­va v tom, že oby­čaj­ným pred­me­tom dáva­me ľud­skosť, ako naprí­klad, keď vidí­me tvár v obla­koch. Rov­na­ké je to však aj so zvie­ra­ta­mi v roz­práv­kach, kto­ré hovo­ria ako ľudia, ale­bo sci-fi robo­ti, kto­rí vyze­ra­jú ako ľudia. Pre­to je nám omno­ho prí­jem­nej­šie dostať note od nie­ko­ho “ľud­ské­ho”. 

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 15.04.53

Feed­back

Nezá­le­ží na tom, ako inte­li­gen­tne sa sprá­va app­ka, ako veľa dát si zozbie­ral, feed­back bude vždy potreb­ný. Zima Blue, krát­ky, ale pek­ný prí­beh od brit­ské­ho spi­so­va­te­ľa, Alas­tai­ra Rey­nold­sa ponú­ka pries­tor na vysvet­le­nie. Prí­beh je dis­ku­si­ou o pova­he pre­d­ik­tív­nej inte­li­gen­cie. Pred­stav si, že si na let­né dopo­lud­nie s pria­teľ­mi vybe­rieš bie­le víno namies­to čer­ve­né­ho, zaži­ješ mno­ho zába­vy a budeš šťast­ný.

Algo­rit­mus nedo­ká­že zachy­tiť všet­ky tie­to poci­ty, bude mať ulo­že­nú len túto tvo­ju zme­nu sprá­va­nia, ak si zvy­kol piť čer­ve­né. Bude ti aj tak ponú­kať čer­ve­né, aj keď tebe osta­nú v pamä­ti tie dob­ré poci­ty, pre­to si ho mož­no zvo­líš aj nabu­dú­ce. Nikdy nedo­ká­že­me pred­po­kla­dať ľud­ské sprá­va­nie, pre­to sú feed­bac­ky nevy­hnut­né.

Je teda jas­né, že noti­fi­ká­cie sa musia zme­niť, keď­že teraz sú väč­ši­nou otrav­né a nikto ich nemá rád. Všet­ky dáta na vytvo­re­nie potreb­ných noti­fi­ká­cii dostup­né sú, sta­čí sa sústre­diť na tvor­bu čo naj­lep­ších noti­fi­ká­cii.To môže byť ten zlom, kto­rý doká­že pomôcť tvoj­mu pro­duk­tu pri­blí­žiť sa uží­va­te­ľom.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 15.17.04

zdroj:medium.com zdroj fotografií:medium.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)