Potre­bu­jeme pre­pra­co­vať smart noti­fi­ká­cie a to hneď!

Filip Mosnár / 5. apríla 2016 / Tools a produktivita

Pred­stav si, že si nie­kde na ostrove, dosť ďaleko od civi­li­zá­cie, s mobi­lom, ktorý sa už vybíja. Zapneš si tele­fón, aby si sa na mapách pozrel, kde vlastne si. A tvoju baterku dora­zia noti­fi­ká­cie z Face­bo­oku, Ins­ta­gramu, Spo­tify. To fakt nie je super. 

Aj napriek pokroku, aký sme zažili za posled­ných dvad­sať rokov, noti­fi­ká­cie sa zasekli v roku 1999. Množ­stvo člán­kov, spo­loč­ností, pro­duk­tov a kon­fe­ren­cií sa už veno­valo tejto téme. Niet pochýb o tom, že smart noto­fi­ká­cie treba zma­niť.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.20.06

foto: twitter.com

Roz­ší­re­nie sociál­nych médii mení aj spô­sob zdie­ľa­nia osob­ných dát, nikomu sa už nechce vypĺňať pri­hla­so­va­cie údaje. Každý si proste zladí učet s face­book alebo twit­ter účtom.

Aj keby pro­dukt nebol naklo­nený zbie­ra­niu dát, mnoho infor­má­cii sa dá vyex­tra­ho­vať zo spô­sobu, ako ich ľudia pou­ží­vajú. V akom čase sa zvyknú pri­hlá­siť? Koľko času tam strá­via? Je pre­po­je­nie medzi timef­ra­mes a vyso­kou anga­žo­va­nos­ťou? Aké sú iné záujmy tohto pou­ží­va­teľa? Aké iné pro­dukty pou­žíva a ako? V novom Google smart auto­reply nemajú ľudia mož­nosť čítať všetky odpo­vede, stroje však áno. A to môže byť budúc­nos­ťou smart noti­fi­ká­cii.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.35.58

Ako by vyze­rali smart noti­fi­ká­cie, keby sme mohli zhro­maž­diť a ana­ly­zo­vať všetky tieto dáta? Mini­málne by boli nápo­mocné, osobné, časovo pris­pô­so­bené a rele­vantné.

Smart Timing

Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších a podľa mňa aj naje­fek­tív­nej­ších novi­niek na nedávno spus­te­nom Base­camp3, je mož­nosť “Práca môže počkať”. Dáva mož­nosť uží­va­te­ľom, aby si vybrali čas, kedy chcú noti­fi­ká­cie dostá­vať . Lebo upro­stred noci, keď už konečne spíš, nech­ceš počuť, ako ti príde noti­fi­ká­cia od kolegu, ktorý sa nachá­dza v inom časo­vom pásme. Noti­fi­ká­cia v zlom čase je hor­šia, než žiadna noti­fi­ká­cia. Konečne to nie­kto nie len pocho­pil, ale aj apli­ko­val.

Nie len, že na túto noti­fi­ká­ciu nek­lik­neš, časom z toho budeš aj frus­tro­vaný a začneš nená­vi­dieť zvuk ozná­me­nia, to asi nebude tá správna cesta k zvý­še­niu pro­duk­ti­vity. Toto by mali noti­fi­ká­cie budúc­nosti auto­ma­ticky zvlád­nuť. Vedieť, kedy je ten vhodný čas, aby si dostal noti­fi­ká­ciu, aby si na ňu aj rea­go­val. A nie len neus­tále počú­val otravné oznamy.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.47.49

Smart Loca­tion

Ak si zrovna na dovo­lenke nie­kde v Škan­di­ná­vii, asi nepot­re­bu­ješ dostať upo­zor­ne­nie o tom, že Tesco v Bra­ti­slave má dnes zľavu na vybrané pro­dukty. Mnoho appiek už ale využíva Geodata dosť roz­umne. Môj obľú­bený prí­klad je Four­squ­are. Vždy, keď sa vyskyt­nem nie­kde, kde som ešte nebol, príde mi ponuka toho, čo ostatní uží­va­te­lia už skú­sili a čo odpo­rú­čajú. Keď idem okolo miesta, kde som sa už chec­kol, hneď mi napíše, aká je aktu­álna ponuka, aké sú novinky a podobne.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 13.55.29

Smart Grou­ping

Toto je neľahká výzva pre sociálne média. Ak vytvo­ria prí­liš veľký tlak, uží­va­te­ľom to bude liezť na nervy a odhlá­sia sa. Dob­rým prí­kla­dom je Face­book. Keď ti viac ľudí dá like na fotku, upo­zor­ne­nie ti vypíše dve mená a nie­koľko čísel. Keď chceš, môžeš ísť viac do hĺbky, pozrieť sa kto čo, ďalej nemu­síš rie­šiť. Zatiaľ čo Quora ťa donúti pozrieť si každé takéto upo­zor­ne­nie zvlášť, aj keď sú úplne rov­naké.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 14.05.05

Smart tar­ge­ting

Je dôle­žité neus­tále komu­ni­ko­vať so zákaz­níkmi, najmä keď sa robí pro­duct rese­arch. Vtedy treba posie­lať tar­get správy ľuďom, o kto­rých vieme, že sú naj­lep­šie situ­ovaní pre tvoj prob­lém. Ak ale plá­nu­ješ impor­tnúť expor­ting func­ti­ona­lity, je naj­lep­šie sa pýtať ľudí, ktorí expor­to­vali dáta v posled­ných dvoch dňoch. Tí majú všetko v čerstvej pamäti, vedia ti pove­dať, či sa tam vyskytli nejaké bloc­kers.

Keď správu zašleš správ­nym ľudom, res­ponse rate bude omnoho vyš­šia a dosta­neš uži­točný feed­back. Vďaka smart noti­fi­ká­ciam, by sa vedela appka sústre­diť na správ­nych pou­ží­va­te­ľov a neot­ra­vo­vať ostat­ných.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 14.46.48

Smart noti­fi­ca­ti­ons vs Sys­tem noti­fi­ca­ti­ons

Smart bude pôso­biť, ako keby ti písala iná ľud­ská bytosť, zatiaľ čo Sys­tem príde ako malé upo­zor­ne­nie v hor­nej hra­nici na tvo­jom disp­leji. Mali by sa podo­bať? Mali by mať rov­naké “bale­nie”? A mali by sme per­so­na­li­zo­vať pro­dukty?

Pare­i­do­lia je úžasný psy­cho­lo­gický feno­mén, ktorý majú ľudia. Spo­číva v tom, že oby­čaj­ným pred­me­tom dávame ľud­skosť, ako naprí­klad, keď vidíme tvár v obla­koch. Rov­naké je to však aj so zvie­ra­tami v roz­práv­kach, ktoré hovo­ria ako ľudia, alebo sci-fi roboti, ktorí vyze­rajú ako ľudia. Preto je nám omnoho prí­jem­nej­šie dostať note od nie­koho “ľud­ského”. 

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 15.04.53

Feed­back

Nezá­leží na tom, ako inte­li­gen­tne sa správa appka, ako veľa dát si zozbie­ral, feed­back bude vždy potrebný. Zima Blue, krátky, ale pekný prí­beh od brit­ského spi­so­va­teľa, Alas­taira Rey­noldsa ponúka pries­tor na vysvet­le­nie. Prí­beh je dis­ku­siou o povahe pre­d­ik­tív­nej inte­li­gen­cie. Pred­stav si, že si na letné dopo­lud­nie s pria­teľmi vybe­rieš biele víno namiesto čer­ve­ného, zaži­ješ mnoho zábavy a budeš šťastný.

Algo­rit­mus nedo­káže zachy­tiť všetky tieto pocity, bude mať ulo­ženú len túto tvoju zmenu sprá­va­nia, ak si zvy­kol piť čer­vené. Bude ti aj tak ponú­kať čer­vené, aj keď tebe ostanú v pamäti tie dobré pocity, preto si ho možno zvo­líš aj nabu­dúce. Nikdy nedo­ká­žeme pred­po­kla­dať ľud­ské sprá­va­nie, preto sú feed­backy nevy­hnutné.

Je teda jasné, že noti­fi­ká­cie sa musia zme­niť, keďže teraz sú väč­ši­nou otravné a nikto ich nemá rád. Všetky dáta na vytvo­re­nie potreb­ných noti­fi­ká­cii dostupné sú, stačí sa sústre­diť na tvorbu čo naj­lep­ších noti­fi­ká­cii.To môže byť ten zlom, ktorý dokáže pomôcť tvojmu pro­duktu pri­blí­žiť sa uží­va­te­ľom.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 15.17.04

zdroj:medium.com zdroj fotografií:medium.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)