Potvr­de­né! Naj­niž­šia kapa­ci­ta iPho­nu 7 bude 32 GB

Daška Vanková, thinkapple.sk / 7. júla 2016 / Tech a inovácie

Pred­po­ve­de sa napl­ni­li! V sep­tem­bri 2016 koneč­ne vyj­de oča­ká­va­ný iPho­ne 7 a naj­lep­šie na tom je, že 16GB ver­zie sa vôbec nedoč­ká­me. Naj­niž­šia kapa­ci­ta bude 32GB. 

Túto skve­lú novin­ku potvr­dil The Wall Stre­et Jour­nal. Ten­to ser­ver spo­lu­pra­cu­je so spo­loč­nos­ťou App­le, pre­to môže­me tak­mer s isto­tou tvr­diť, že 16GB iPho­ne bude už čosko­ro minu­los­ťou.

Zdroj: muj-ipad.cz

Nedáv­no sa tie­to infor­má­cie vyskyt­li na čín­skych ser­ve­roch, v pod­sta­te nepod­lo­že­né fak­ta­mi, noThe Wall Stre­et Jour­nal je pred­sa len dôve­ry­hod­nej­ší. Tiež už vie­me, že iPho­ne 7 by mal byť k dis­po­zí­cii aj v 128256GB ver­zii. Naj­väč­šiu pamäť však pred­po­kla­dá­me iba vo väč­šom mode­li, teda v iPho­ne 7 Plus. Okrem naj­väč­šej pamä­te by mal ešte iPho­ne 7 Plus dis­po­no­vať aj 3GBope­rač­nou pamä­ťou RAM.

Zdroj: muj-ipad.cz

The Wall Stre­et Jour­nal tiež potvr­dil, že iPho­ne 7 naozaj nebu­de mať 3,5 mm jack, čomu už aj tak uve­ri­lo asi 99% ľudí, nakoľ­ko je to stá­le dooko­la rie­še­ná infor­má­cia.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)