Potvr­dené! Naj­niž­šia kapa­cita iPhonu 7 bude 32 GB

Daška Vanková, thinkapple.sk / 7. júla 2016 / Tech a inovácie

Pred­po­vede sa napl­nili! V sep­tem­bri 2016 konečne vyjde oča­ká­vaný iPhone 7 a naj­lep­šie na tom je, že 16GB ver­zie sa vôbec nedoč­káme. Naj­niž­šia kapa­cita bude 32GB. 

Túto skvelú novinku potvr­dil The Wall Street Jour­nal. Tento ser­ver spo­lu­pra­cuje so spo­loč­nos­ťou Apple, preto môžeme tak­mer s isto­tou tvr­diť, že 16GB iPhone bude už čoskoro minu­los­ťou.

Zdroj: muj-ipad.cz

Nedávno sa tieto infor­má­cie vyskytli na čín­skych ser­ve­roch, v pod­state nepod­lo­žené fak­tami, noThe Wall Street Jour­nal je predsa len dôve­ry­hod­nejší. Tiež už vieme, že iPhone 7 by mal byť k dis­po­zí­cii aj v 128256GB ver­zii. Naj­väč­šiu pamäť však pred­po­kla­dáme iba vo väč­šom modeli, teda v iPhone 7 Plus. Okrem naj­väč­šej pamäte by mal ešte iPhone 7 Plus dis­po­no­vať aj 3GBope­rač­nou pamä­ťou RAM.

Zdroj: muj-ipad.cz

The Wall Street Jour­nal tiež potvr­dil, že iPhone 7 naozaj nebude mať 3,5 mm jack, čomu už aj tak uve­rilo asi 99% ľudí, nakoľko je to stále dookola rie­šená infor­má­cia.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)