Potvr­de­né: Slo­ven­ský Crop­tech zís­kal inves­tí­ciu

Lukáš Gašparík jr. / 9. marca 2015 / Lifehacking

Crop­tech, star­tup zaobe­ra­jú­ci sa inte­li­gent­ným hyd­ro­po­nic­kým sys­té­mom, kto­rý sa posta­rá o vaše rast­li­ny zís­kal inves­to­ra, pres­nej­šie inves­to­rov. O koho ide?

Je to ofi­ciál­ne. Crop­tech má inves­to­ra. Pod­ľa infor­má­cií, kto­ré dnes pri­nies­lo samot­né Neulo­gy sa inves­tor­mi do toh­to star­tu­pu sta­li Neulo­gy Ven­tu­resMichal Tru­ban. Výš­ka cel­ko­vej inves­tí­cie je 250.000 EUR. Crop­Tech je star­tup zaobe­ra­jú­ci sa hypod­ro­nic­kou tech­no­ló­gi­ou, kto­rá umož­ňu­je pes­to­vať rast­li­ny bez pôdy, iba za pomo­ci mine­rál­nych roz­to­kov vo vode. 

Crop­tech začal už postup­ne aj s ino­vá­ci­ou svoj­ho pro­duk­tu a pri­dá­va mu nové fun­kcie ako sú naprí­klad auto­diag­nos­ti­ka, včas­né dete­ko­va­nie poru­chy, vzdia­le­ná pod­po­rasys­tém pod­po­ry živo­ta. Toto rie­še­nie nie len pre domác­nos­ti, ale aj pre malé a stred­né pod­ni­ky na von­kaj­šie, ale aj vnú­tor­né pou­ži­tie.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE! POMÔŽ TÝM­TO AJ TY.

zdroj: Michal Tru­ban FB, Neulo­gy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)