Potvr­dené: Slo­ven­ský Crop­tech zís­kal inves­tí­ciu

Lukáš Gašparík jr. / 9. marca 2015 / Tools a produktivita

Crop­tech, star­tup zaobe­ra­júci sa inte­li­gent­ným hyd­ro­po­nic­kým sys­té­mom, ktorý sa postará o vaše rast­liny zís­kal inves­tora, pres­nej­šie inves­to­rov. O koho ide?

Je to ofi­ciálne. Crop­tech má inves­tora. Podľa infor­má­cií, ktoré dnes pri­nieslo samotné Neulogy sa inves­tormi do tohto star­tupu stali Neulogy Ven­tu­resMichal Tru­ban. Výška cel­ko­vej inves­tí­cie je 250.000 EUR. Crop­Tech je star­tup zaobe­ra­júci sa hypod­ro­nic­kou tech­no­ló­giou, ktorá umož­ňuje pes­to­vať rast­liny bez pôdy, iba za pomoci mine­rál­nych roz­to­kov vo vode. 

Crop­tech začal už postupne aj s ino­vá­ciou svojho pro­duktu a pri­dáva mu nové fun­kcie ako sú naprí­klad auto­diag­nos­tika, včasné dete­ko­va­nie poru­chy, vzdia­lená pod­porasys­tém pod­pory života. Toto rie­še­nie nie len pre domác­nosti, ale aj pre malé a stredné pod­niky na von­kaj­šie, ale aj vnú­torné pou­ži­tie.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY.

zdroj: Michal Tru­ban FB, Neulogy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)