Poze­ra­nie porna na Ocu­lus Rift? Výrob­co­via sú za!

Ľubomír Tereš / 22. mája 2015 / Tech a inovácie

Vo vývoji, ktorý neprek­vapí prav­de­po­dobne nikoho, bude zaria­de­nie vir­tu­ál­nej rea­lity Ocu­lus Rift pou­žité už aj pre pohl­cu­júcu 3D por­no­gra­fiu.

Je však tro­chu zvláštne, že Face­book, ktorý vlastní Ocu­lus, nena­mieta proti využi­tiu nad­chá­dza­jú­cej plat­formy na takéto účely.

Ocu­lus Rift je otvo­rená plat­forma. My v zásade nekon­tro­lu­jeme, aký typ soft­véru na ňom môže bežať, ” pove­dal zakla­da­teľ Ocu­lus Pal­mer Luc­key na kon­fe­ren­cii v San Jose. Toto vyjad­re­nie bolo odpo­ve­ďou na otázku o šírení obsahu urče­ného len pre plno­le­tých, ako sú por­no­gra­fické hry, 3D porno filmy alebo inte­rak­tívne sex apli­ká­cie. Keď sa pozrieme na to, ako Face­book striktne bojuje proti zve­rej­ňo­va­niu nevhod­ného obsahu alebo rôz­nych pikant­ných fotiek, ich akti­vita týmto sme­rom je určite prek­va­pu­júca.

Ostastní výrob­co­via ako Sas­mung, Google alebo Sixense sa sna­žili na otázku ohľadne využi­tia zaria­dení vir­tu­ál­nej rea­lity na por­no­gra­fické účely skôr vyhý­bavo odpo­ve­dať. Pre úplne objas­ne­nie Ocu­lus / Face­book budú ovlá­dať len apli­ká­cie, ktoré sú dis­tri­bu­ované cez Ocu­lus Store, kto­rého pou­ží­va­teľ­ské pod­mienky zaka­zujú por­no­gra­fický obsah. Ak ste však porno vývo­jár a máte nejaký iný dis­tri­bučný kanál, ktorý chcete pou­žiť pre vaše VR — roz­ší­rené apli­ká­cie, Ocu­lus nebude robiť nič, čím by vám v tom mohol zabrá­niť. Ocu­lus Rift je 3D zaria­de­nie, ktoré je vo vývoji už nie­koľko rokov. V roku 2014 ho kúpil Face­book zhruba za 2 miliardy dolá­rov. Táto šikovná vecička však nebude komerčne dostupná do prvého štvrť­roku 2016 a potom, ako Face­book dodáva, bude určená len pre “high-end“ Win­dows počí­tače.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)