Poze­ra­nie por­na na Ocu­lus Rift? Výrob­co­via sú za!

Ľubomír Tereš / 22. mája 2015 / Tech a inovácie

Vo vývo­ji, kto­rý neprek­va­pí prav­de­po­dob­ne niko­ho, bude zaria­de­nie vir­tu­ál­nej rea­li­ty Ocu­lus Rift pou­ži­té už aj pre pohl­cu­jú­cu 3D por­no­gra­fiu.

Je však tro­chu zvlášt­ne, že Face­bo­ok, kto­rý vlast­ní Ocu­lus, nena­mie­ta pro­ti využi­tiu nad­chá­dza­jú­cej plat­for­my na také­to úče­ly.

Ocu­lus Rift je otvo­re­ná plat­for­ma. My v zása­de nekon­tro­lu­je­me, aký typ soft­vé­ru na ňom môže bežať, ” pove­dal zakla­da­teľ Ocu­lus Pal­mer Luc­key na kon­fe­ren­cii v San Jose. Toto vyjad­re­nie bolo odpo­ve­ďou na otáz­ku o šíre­ní obsa­hu urče­né­ho len pre plno­le­tých, ako sú por­no­gra­fic­ké hry, 3D por­no fil­my ale­bo inte­rak­tív­ne sex apli­ká­cie. Keď sa pozrie­me na to, ako Face­bo­ok strikt­ne boju­je pro­ti zve­rej­ňo­va­niu nevhod­né­ho obsa­hu ale­bo rôz­nych pikant­ných fotiek, ich akti­vi­ta tým­to sme­rom je urči­te prek­va­pu­jú­ca.

Ostast­ní výrob­co­via ako Sas­mung, Goog­le ale­bo Sixen­se sa sna­ži­li na otáz­ku ohľad­ne využi­tia zaria­de­ní vir­tu­ál­nej rea­li­ty na por­no­gra­fic­ké úče­ly skôr vyhý­ba­vo odpo­ve­dať. Pre úpl­ne objas­ne­nie Ocu­lus / Face­bo­ok budú ovlá­dať len apli­ká­cie, kto­ré sú dis­tri­bu­ova­né cez Ocu­lus Sto­re, kto­ré­ho pou­ží­va­teľ­ské pod­mien­ky zaka­zu­jú por­no­gra­fic­ký obsah. Ak ste však por­no vývo­jár a máte neja­ký iný dis­tri­buč­ný kanál, kto­rý chce­te pou­žiť pre vaše VR — roz­ší­re­né apli­ká­cie, Ocu­lus nebu­de robiť nič, čím by vám v tom mohol zabrá­niť. Ocu­lus Rift je 3D zaria­de­nie, kto­ré je vo vývo­ji už nie­koľ­ko rokov. V roku 2014 ho kúpil Face­bo­ok zhru­ba za 2 miliar­dy dolá­rov. Táto šikov­ná vecič­ka však nebu­de komerč­ne dostup­ná do prvé­ho štvrť­ro­ku 2016 a potom, ako Face­bo­ok dodá­va, bude urče­ná len pre “high-end“ Win­do­ws počí­ta­če.

zdroj: Ven­tu­re­Be­at

Pridať komentár (0)