Poznáme najlepšie aj najhoršie nemocnice na Slovensku za rok 2018

Linda Cebrová / 8. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Štvrtý roč­ník hod­no­te­nia ne­moc­níc in­šti­tú­tom INEKO podľa spo­koj­nosti pa­cien­tov má ví­ťa­zov
  • In­šti­tút be­rie pri hod­no­tení do úvahy spo­koj­nosť pa­cien­tov, hos­po­dá­re­nie ne­moc­nice, kva­litu, trans­pa­ren­tnosť, ale tento rok aj ná­roč­nosť diag­nóz, s kto­rými tam pa­cienti prišli
zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica., Zomri
  • Štvrtý roč­ník hod­no­te­nia ne­moc­níc in­šti­tú­tom INEKO podľa spo­koj­nosti pa­cien­tov má ví­ťa­zov
  • In­šti­tút be­rie pri hod­no­tení do úvahy spo­koj­nosť pa­cien­tov, hos­po­dá­re­nie ne­moc­nice, kva­litu, trans­pa­ren­tnosť, ale tento rok aj ná­roč­nosť diag­nóz, s kto­rými tam pa­cienti prišli

Naj­vyš­šie oce­ne­nie Ne­moc­nica roka 2018 v ka­te­gó­rii štát­nych uni­ver­zit­ných a fa­kult­ných ne­moc­níc zís­kala po pr­vý­krát Fa­kultná ne­moc­nica s po­lik­li­ni­kou F. D. Ro­ose­velta Ban­ská Bys­trica.

Druhé miesto v hod­no­tení vy­bra­ných uka­zo­va­te­ľov spo­koj­nosti pa­cien­tov, kva­lity po­sky­to­va­nej zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti, ná­roč­nosti diag­nóz pa­cien­tov, hos­po­dá­re­nia a trans­pa­ren­tnosti ob­sa­dila s ne­veľ­kým od­stu­pom Uni­ver­zitná ne­moc­nica Mar­tin. Tre­tím v po­radí je mi­nu­lo­ročný ví­ťaz – Ústredná vo­jen­ská ne­moc­nica SNP Ru­žom­be­rok – FN.

Ro­ose­vel­tova ne­moc­nica v Ban­skej Bys­trici do­siahla ako je­diná z veľ­kých štát­nych za­ria­dení nad­prie­merné bo­dové hod­no­te­nie a to v kaž­dej z pia­tich hlav­ných ob­lastí sle­do­va­ných uka­zo­va­te­ľov. „Ro­ose­veltka“ naj­viac exce­luje pri uka­zo­va­teli ot­vo­re­nosti voči ve­rej­nosti. V rámci in­dexu trans­pa­ren­tnosti  je už viac ro­kov jed­no­znač­ným líd­rom.

V ka­te­gó­rii štát­nych uni­ver­zit­ných a fa­kult­ných ne­moc­níc má najs­po­koj­nej­ších pa­cien­tov, ktorí sa zá­ro­veň naj­me­nej sťa­žujú, Uni­ver­zitná ne­moc­nica v Mar­tine (UNM). Za sle­do­vané 4-ročné ob­do­bie ne­dos­tala od Úradu pre do­hľad nad zdra­vot­nou sta­rost­li­vos­ťou (ÚDZS) ani jednu po­kutu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Mir­šči Ma­túš

FN Nitra zo­stáva naj­lep­šie hos­po­dá­ria­cim za­ria­de­ním vo svo­jej ka­te­gó­rii. Je­diná uhrá­dza svoje fak­túry na­čas. Uni­ver­zitnú ne­moc­nicu Bra­ti­slava (UNB) dl­ho­dobo trápi ok­rem su­ve­rénne naj­niž­šej spo­koj­nosti pa­cien­tov aj ne­u­dr­ža­teľný ob­jem dlhu po le­hote splat­nosti vo výške 255 mil. EUR, ktorý pred­sta­vuje 150 % jej tr­žieb a ne­us­tále ras­tie kaž­do­roč­ným stra­to­vým hos­po­dá­re­ním.

Mi­nulý rok vy­tvo­ril ma­naž­ment na­šej naj­väč­šej ne­moc­nice v úč­tov­níc­tve tak­mer 10-mi­li­ó­novú re­zervu z pre­vádz­ko­vej čin­nosti, ktorá sa pred­tým zďa­leka v ta­kej výške ne­tvo­rila, takže ak by sme ju roz­pus­tili, bola by mi­nu­lo­ročná tak­mer 56-mi­li­ó­nová strata niž­šia ako tak­mer 48-mi­li­ó­nová z roku 2016. Na­priek tomu je UNB exce­lentná tak­mer pri všet­kých in­di­ká­to­roch kva­lity.


Po­zi­tívne je, že sa UNB spolu s FNsP Ži­lina vý­znamne zlep­šili v toh­to­roč­nom me­raní in­dexu trans­pa­ren­tnosti. Naj­nižší ra­ting v hod­no­tení INEKO zís­kala v tomto roku Uni­ver­zitná ne­moc­nica L. Pas­te­ura (UNLP) Ko­šice. Má pod­prie­merne spo­koj­ných pa­cien­tov, ktorí po­dá­vajú sťaž­nosti na Úrade pre do­hľad v naj­väč­šej in­ten­zite.

Ko­šická uni­ver­zitka je druhá naj­hor­šia v hos­po­dá­rení a tiež v trans­pa­ren­tnosti. Na ur­gent­nom príjme UNLP ča­kajú zá­chranky na odo­vzda­nie pa­cienta naj­dl­h­šie – me­diá­nový čas tu do­sa­huje až vyše 22 mi­nút.

V ka­te­gó­rii vše­obec­ných ne­moc­níc ne­pozná oce­ne­nie Ne­moc­nica roka iného ví­ťaza ako Ľu­bov­nian­sku ne­moc­nicu, n.o., ktorá do­siahla už štvrté ví­ťazs­tvo v rade. Na päty jej však už dý­cha, rov­nako ako mi­nulý rok druhá, Ne­moc­nica Ko­šice-Šaca a.s. 1. sú­kromná ne­moc­nica. Tre­tiu po­zí­ciu ob­há­jila štátna Ne­moc­nica Pop­rad, a.s. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že po­ra­die na pr­vých troch mies­tach bolo rov­naké aj v pre­doš­lých dvoch roč­ní­koch.

Pridať komentár (0)