Poznáme naj­lep­šie star­tupy Slo­ven­ska za rok 2015!

Rišo Néveri / 27. november 2015 / Tools a produktivita

Naj­väč­šia star­tu­pová akcia roka skon­čila a my poznáme jej výher­cov!

Slo­ven­skí star­tu­pisti súťa­žili v 4 kate­gó­riách: Digi­tal, Science, Art & Design a Society. V jed­not­li­vých kate­gó­riách to potom boli star­tupy.

Digi­tal: Cloudo, Order­lord, Tootoot

Science: Blue Vision Labs, Cap­tu­ring Rea­lity, Pho­to­neo

Art & Design: Ben­ja­min But­ton, Drone’n’Base, Litt­le­Lane

Society: Bat­Su­ite, Bee­Safe, Waste.it

12 fina­lis­tov pre­zen­to­valo svoje pro­jekty v his­to­ric­kej budove SND pred slo­ven­skou star­tu­po­vouo komu­ni­tou a štvor­člen­nou poro­tou Domi­ni­kom Balog­hom(GoDaddy, M.Dot), Mike But­cher(TechC­runch), Erja Retzén(Nasdaq Nor­dic) a Pau­lom Joze­fá­kom(Liquid Labs).

Víťa­zom kate­gó­rie Digi­tal sa stal star­tup Tootoot, kate­gó­rie Society Bat­Su­ite, Art & Design vyhral Little Lane a kate­gó­riu Science vyhralo Pho­to­neo. Špe­ciál­nym víťa­zom O2 ceny sa stáva star­tup Ben­ja­min But­ton. 

Je skvelé vidieť, že z pia­tich toh­to­roč­ných výher­cov sú až dva star­tupy hard­vé­rové, keďže tých na Slo­ven­sku naozaj nemáme pre­by­tok! Výher­com gra­tu­lu­jeme a tešíme sa na ich ďaľ­šie pokroky! ( A poriadne to oslávte, after party začína ;) )

Pridať komentár (0)