Poznáme ofi­ciálny dátum pred­sta­ve­nia iPhonu 7

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple dnes roz­pos­lala ofi­ciálne pozvánky na svoju veľkú sep­tem­brovú kon­fe­ren­ciu, počas kto­rej by mala pred­sta­viť nový iPhone. O jej pres­nom dátume sa šuš­kalo už dáv­nej­šie a nako­niec sa potvr­dil. Apple ju orga­ni­zuje už 7. sep­tem­bra. To zna­mená, že do pred­sta­ve­nia iPhonu 7 nám zostáva len 10 dní.

Kon­fe­ren­cia sa bude konať v Bill Gra­ham Civic Audi­to­rium v San Fran­ciscu o 10 hodine ráno paci­fic­kého času. V našom časo­vom pásme to bude presne o 20:00.

Vo vše­obec­nosti oča­ká­vame okrem pred­sta­ve­nia iPhonu 7 aj druhú gene­rá­ciu inte­li­gent­ných hodi­niek Apple Watch a ozná­me­nie času vypus­te­nia ofi­ciál­nej ver­zie iOS 10 pre širokú verej­nosť. Povráva sa tiež, že by sme sa mohli doč­kať nových Mac­Bo­okov Pro.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)