Pozná­me ofi­ciál­ny dátum pred­sta­ve­nia iPho­nu 7

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť App­le dnes roz­pos­la­la ofi­ciál­ne pozván­ky na svo­ju veľ­kú sep­tem­bro­vú kon­fe­ren­ciu, počas kto­rej by mala pred­sta­viť nový iPho­ne. O jej pres­nom dátu­me sa šuš­ka­lo už dáv­nej­šie a nako­niec sa potvr­dil. App­le ju orga­ni­zu­je už 7. sep­tem­bra. To zna­me­ná, že do pred­sta­ve­nia iPho­nu 7 nám zostá­va len 10 dní.

Kon­fe­ren­cia sa bude konať v Bill Gra­ham Civic Audi­to­rium v San Fran­cis­cu o 10 hodi­ne ráno paci­fic­ké­ho času. V našom časo­vom pás­me to bude pres­ne o 20:00.

Vo vše­obec­nos­ti oča­ká­va­me okrem pred­sta­ve­nia iPho­nu 7 aj dru­hú gene­rá­ciu inte­li­gent­ných hodi­niek App­le Watch a ozná­me­nie času vypus­te­nia ofi­ciál­nej ver­zie iOS 10 pre širo­kú verej­nosť. Povrá­va sa tiež, že by sme sa moh­li doč­kať nových Mac­Bo­okov Pro.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)