Pozná­me reč­ní­kov a témy na Bar­Camp Bra­ti­sla­va 2016

Michal Sorkovský / 22. apríla 2016 / Business

Na Bar­Camp podu­ja­tia pri­chá­dza­jú stov­ky ľudí roč­ne. Je to (ne)konferencia, kde sa na pred­náš­kach a v dis­ku­siách zdie­ľa­jú skú­se­nos­ti a know-how, ku kto­rým sa inak nedos­ta­neš.

Bar­Camp sa bude konať 7. mája 2016 v pries­to­roch Con­nect-u v Cver­nov­ke na Párič­ko­vej 18 v Bra­ti­sla­ve. Bar­Camp bude v Cver­nov­ke posled­ný krát. Orga­ni­zá­to­rom podu­ja­tia je pri­tom digi­tál­na agen­tú­ra vib­ra­ti­on v spo­lu­prá­ci s Con­nec­tom.

Čo ťa na Bar­Cam­pe čaká? Okrem iné­ho aj skve­lé pred­náš­ky, akú mal minu­lý rok aj Jakub Kuko Mazán

Koho na Bar­Cam­pe uvi­díš?

V dvoch pred­náš­ko­vých miest­nos­tiach sa budú rozo­be­rať témy o dizaj­ne, mar­ke­tin­gu, webe a tech­no­ló­giách, ale aj život­nom štý­le, osob­nom ras­te a špor­te.

Zau­jať ťa môže mode­ro­va­ná dis­ku­sia so zástup­ca­mi firiem venu­jú­cich sa vývo­ju webov ohľa­dom ich skú­se­nos­tí s kli­ent­mi, kto­rej sa zúčast­nia Daniel ĎurišPiz­za SEO a Ivan Potan­čok z agen­tú­ry vib­ra­ti­on. Matej Toma­šov­ský z Riešenia.com poroz­prá­va o tom, že Per­for­man­ce nie sú (len) onli­ne objed­náv­ky. Ako pod­ni­kať a nezb­láz­niť sa pora­dí Soňa Sopó­ci z Affi­da a Lucia a Peter Šva­ra­lo­ví z Fits­ha­ker pre­zra­dia tajom­stvo úspe­chu ich fir­my. Ďal­ších reč­ní­kov a ich skve­lé témy náj­deš na webe Bar­Camp Bra­ti­sla­va.

Prog­ram bude zosta­ve­ný do kon­ca aprí­la. Prog­ra­mom pri­tom budú spre­vá­dzať Kata­rí­na Novot­ná a Mar­ti­na Pal­ko­vá. Par­tner­mi podu­ja­tia sú plat­for­ma pre esho­py sellio.net, affi­lia­te sieť .dog­net a zľa­ve­né jaz­dy zabez­pe­čí Lif­ta­go. Star­tI­tUp je pri­tom hlav­ným mediál­nym pria­te­ľom.

Na face­bo­ok-u pre­bie­ha súťaž o 3 vstu­pen­ky na Bar­Camp Bra­ti­sla­va!

Vstu­pen­ky si môžeš kúpiť v pred­pre­da­ji tu za 10€ ale­bo na mies­te za 12€. Do 30.apríla 2016 pre­bie­ha na face­bo­ok-u súťaž o 3 vstu­pen­ky na Bar­Camp Bra­ti­sla­va. Nav­štív FB uda­losť Bar­Camp Bra­ti­sla­va 2016 a mož­no prá­ve ty pôj­deš na Bar­Camp zadar­mo.

barcamp sen

Bar­Camp Bra­ti­sla­va začne 7. mája 2016 o 9:00 v pries­to­roch Con­nect v Bra­ti­slav­skej Cver­nov­ke. Prog­ram bude pre­bie­hať až do večer­ných hodín a ukon­čí sa after­pár­ty, kde bude­me voľ­ne dis­ku­to­vať a baviť sa. Ďal­šie info náj­de­te webe Bar­Camp Bra­ti­sla­va aj na face­bo­oku.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj foto­gra­fií: FB/BarCamp

Pridať komentár (0)