Poznáme reč­ní­kov a témy na Bar­Camp Bra­ti­slava 2016

Michal Sorkovský / 22. apríla 2016 / Business

Na Bar­Camp podu­ja­tia pri­chá­dzajú stovky ľudí ročne. Je to (ne)konferencia, kde sa na pred­náš­kach a v dis­ku­siách zdie­ľajú skú­se­nosti a know-how, ku kto­rým sa inak nedos­ta­neš.

Bar­Camp sa bude konať 7. mája 2016 v pries­to­roch Con­nect-u v Cver­novke na Párič­ko­vej 18 v Bra­ti­slave. Bar­Camp bude v Cver­novke posledný krát. Orga­ni­zá­to­rom podu­ja­tia je pri­tom digi­tálna agen­túra vib­ra­tion v spo­lu­práci s Con­nec­tom.

Čo ťa na Bar­Campe čaká? Okrem iného aj skvelé pred­nášky, akú mal minulý rok aj Jakub Kuko Mazán

Koho na Bar­Campe uvi­díš?

V dvoch pred­náš­ko­vých miest­nos­tiach sa budú rozo­be­rať témy o dizajne, mar­ke­tingu, webe a tech­no­ló­giách, ale aj život­nom štýle, osob­nom raste a športe.

Zau­jať ťa môže mode­ro­vaná dis­ku­sia so zástup­cami firiem venu­jú­cich sa vývoju webov ohľa­dom ich skú­se­ností s kli­entmi, kto­rej sa zúčast­nia Daniel ĎurišPizza SEO a Ivan Potan­čok z agen­túry vib­ra­tion. Matej Toma­šov­ský z Riešenia.com poroz­práva o tom, že Per­for­mance nie sú (len) online objed­návky. Ako pod­ni­kať a nezb­láz­niť sa poradí Soňa Sopóci z Affida a Lucia a Peter Šva­ra­loví z Fits­ha­ker pre­zra­dia tajom­stvo úspe­chu ich firmy. Ďal­ších reč­ní­kov a ich skvelé témy náj­deš na webe Bar­Camp Bra­ti­slava.

Prog­ram bude zosta­vený do konca apríla. Prog­ra­mom pri­tom budú spre­vá­dzať Kata­rína Novotná a Mar­tina Pal­ková. Par­tnermi podu­ja­tia sú plat­forma pre eshopy sellio.net, affi­liate sieť .dog­net a zľa­vené jazdy zabez­pečí Lif­tago. Star­tI­tUp je pri­tom hlav­ným mediál­nym pria­te­ľom.

Na face­book-u pre­bieha súťaž o 3 vstu­penky na Bar­Camp Bra­ti­slava!

Vstu­penky si môžeš kúpiť v pred­pre­daji tu za 10€ alebo na mieste za 12€. Do 30.apríla 2016 pre­bieha na face­book-u súťaž o 3 vstu­penky na Bar­Camp Bra­ti­slava. Nav­štív FB uda­losť Bar­Camp Bra­ti­slava 2016 a možno práve ty pôj­deš na Bar­Camp zadarmo.

barcamp sen

Bar­Camp Bra­ti­slava začne 7. mája 2016 o 9:00 v pries­to­roch Con­nect v Bra­ti­slav­skej Cver­novke. Prog­ram bude pre­bie­hať až do večer­ných hodín a ukončí sa after­párty, kde budeme voľne dis­ku­to­vať a baviť sa. Ďal­šie info náj­dete webe Bar­Camp Bra­ti­slava aj na face­bo­oku.

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: FB/BarCamp

Pridať komentár (0)