Pozri si ofi­ciál­ne fot­ky vytvo­re­né s duál­nym foto­apa­rá­tom Xia­omi Red­mi Pro

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 28. júla 2016 / Tech a inovácie

Vče­raj­ší deň bol mimo­riad­ne dôle­ži­tý nie­len pre smart­fó­no­vý „svet“. Xia­omi pred­sta­vi­lo sve­tu svoj dlho oča­ká­va­ný vlaj­ko­vý model série Red­mi – Red­mi Pro a tiež svoj his­to­ric­ky prvý note­bo­ok, kto­rý roz­hod­ne zavá­ži pri roz­ho­do­va­ní mno­hých maji­te­ľov pri kúpe nové­ho note­bo­oku.

Xia­omi Red­mi Pro vytŕča z radu vďa­ka výba­ve, brú­se­né­mu hli­ní­ko­vé­mu telu a naj­mä vďa­ka duál­ne­mu foto­apa­rá­tu, kto­rý sa v danej ceno­vej kate­gó­rii len tak nevi­dí. Na to, aké bude foto­apa­rát podá­vať výsled­ky pri našich tes­toch sa veľ­mi teší­me. Zatiaľ sa však musí­me uspo­ko­jiť s ofi­ciál­ny­mi ukáž­ko­vý­mi foto­gra­fia­mi, kto­ré sú vraj vytvo­re­né so Xia­omi Red­mi Pro. Nad tým, či foto­gra­fie sku­toč­ne pochá­dza­jú z toho­to smart­fó­nu by sa dalo pole­mi­zo­vať, no aspoň nám uka­zu­jú, čo pri­bliž­ne od foto­apa­rá­tu môže­me oča­ká­vať.

Xiaomi-Redmi-Pro-camera-test-imagespho_focus-item06-bg

Samot­ný foto­apa­rát sa teda skla­dá z dvoch sní­ma­čov, a to z hlav­né­ho 13 MPx Sony IMX258 a z 5 MPx hĺb­ko­vé­ho sen­zo­ru od Sam­sun­gu. Prá­ve sekun­dár­ny sní­mač bude foto­gra­fie obo­ha­co­vať o takz­va­ný bokeh efekt, čiže efekt rozo­stre­né­ho poza­dia, kto­rý je mož­né dosiah­nuť naj­mä kva­lit­ný­mi pro­fe­si­onál­ny­mi zrkad­lov­ka­mi. Clo­na má hod­no­tu f/2.0, no soft­vé­ro­vo ju je mož­né zme­niť od f/0,95 až po f/5,6. Tes­ty uká­za­li, že väč­šie pixe­ly nega­ran­tu­jú vždy kva­lit­né výsled­ky, a to je mož­no aj dôvod, pre­čo sa Xia­omi roz­hod­lo pou­žiť ďal­ší 5 MPx sní­mač. Ten navy­še posky­tu­je aj mož­nosť doda­toč­né­ho zaos­tre­nia foto­gra­fií na ľubo­voľ­né mies­to aj po odfo­te­ní.

pho_focus-item04 FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)