Pozri si ofi­ciálne fotky vytvo­rené s duál­nym foto­apa­rá­tom Xia­omi Redmi Pro

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 28. júla 2016 / Tech a inovácie

Vče­rajší deň bol mimo­riadne dôle­žitý nie­len pre smart­fó­nový „svet“. Xia­omi pred­sta­vilo svetu svoj dlho oča­ká­vaný vlaj­kový model série Redmi – Redmi Pro a tiež svoj his­to­ricky prvý note­book, ktorý roz­hodne zaváži pri roz­ho­do­vaní mno­hých maji­te­ľov pri kúpe nového note­bo­oku.

Xia­omi Redmi Pro vytŕča z radu vďaka výbave, brú­se­nému hli­ní­ko­vému telu a najmä vďaka duál­nemu foto­apa­rátu, ktorý sa v danej ceno­vej kate­gó­rii len tak nevidí. Na to, aké bude foto­apa­rát podá­vať výsledky pri našich tes­toch sa veľmi tešíme. Zatiaľ sa však musíme uspo­ko­jiť s ofi­ciál­nymi ukáž­ko­vými foto­gra­fiami, ktoré sú vraj vytvo­rené so Xia­omi Redmi Pro. Nad tým, či foto­gra­fie sku­točne pochá­dzajú z tohoto smart­fónu by sa dalo pole­mi­zo­vať, no aspoň nám uka­zujú, čo pri­bližne od foto­apa­rátu môžeme oča­ká­vať.

Xiaomi-Redmi-Pro-camera-test-imagespho_focus-item06-bg

Samotný foto­apa­rát sa teda skladá z dvoch sní­ma­čov, a to z hlav­ného 13 MPx Sony IMX258 a z 5 MPx hĺb­ko­vého sen­zoru od Sam­sungu. Práve sekun­dárny sní­mač bude foto­gra­fie obo­ha­co­vať o takz­vaný bokeh efekt, čiže efekt rozo­stre­ného poza­dia, ktorý je možné dosiah­nuť najmä kva­lit­nými pro­fe­si­onál­nymi zrkad­lov­kami. Clona má hod­notu f/2.0, no soft­vé­rovo ju je možné zme­niť od f/0,95 až po f/5,6. Testy uká­zali, že väč­šie pixely nega­ran­tujú vždy kva­litné výsledky, a to je možno aj dôvod, prečo sa Xia­omi roz­hodlo pou­žiť ďalší 5 MPx sní­mač. Ten navyše posky­tuje aj mož­nosť doda­toč­ného zaos­tre­nia foto­gra­fií na ľubo­voľné miesto aj po odfo­tení.

pho_focus-item04 FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)