Praví gentlemani dokonale reprezentujú tradičné krajčírske remeslo na Slovensku

Alexandra Valková / 24. novembra 2018 / Rozhovory

  • S Eri­kom Mucs­kom sme sa roz­prá­vali o tom, ako sa darí tra­dič­nému re­meslu na Slo­ven­sku
  • Re­meslo s viac ako 40 roč­nou tra­dí­ciou
  • Slo­váci sú ochotní po­čkať si a za­pla­tiť za kva­litu
  • Najb­liž­šiu kon­ku­ren­ciu vní­majú až vo Viedni. Na Slo­ven­sku sa s po­dob­ným pro­ce­som spra­co­va­nia ne­stret­neme
zdroj: Facebook Maximilián Mucska Tailors/archív Erik Mucska
  • S Eri­kom Mucs­kom sme sa roz­prá­vali o tom, ako sa darí tra­dič­nému re­meslu na Slo­ven­sku
  • Re­meslo s viac ako 40 roč­nou tra­dí­ciou
  • Slo­váci sú ochotní po­čkať si a za­pla­tiť za kva­litu
  • Najb­liž­šiu kon­ku­ren­ciu vní­majú až vo Viedni. Na Slo­ven­sku sa s po­dob­ným pro­ce­som spra­co­va­nia ne­stret­neme

Od­kedy fun­gu­jete a ako udr­žu­jete ro­dinnú tra­dí­ciu?

Ma­xi­mi­lian Mucska Tai­lors fun­guje už 40 ro­kov, od­kedy sa náš otec vy­učil kraj­čír­skemu re­meslu. Pra­co­val v štát­nom pod­niku vo Vkuse na zá­kaz­ko­vom šití a ne­skôr mal svoju vlastnú dielňu v Senci. Po 89-tom si ot­vo­ril živ­nosť a pra­co­val pre­važne z domu. Zväčša pra­co­val na di­va­del­ných kos­tý­moch, k tomu mal ešte svo­jich vlast­ných kli­en­tov a spo­lu­pra­co­val s vie­den­ským sa­ló­nom Cho­mout. Môj brat Pat­rik sa za­čal popri odev­nej škole v Bra­ti­slave učiť re­me­sel­nému vy­pra­co­va­niu od otca a pri­po­jil sa k nemu hneď po ukon­čení štú­dia a pred pre­sťa­ho­va­ním sa­lónu do Bra­ti­slavy strá­vil dva me­siace v re­no­mo­va­nom vie­den­skom sa­lóne Nie­der­su­esz.

A kedy si sa k nim pri­po­jil ty? 

Pred šies­timi rokmi. Spolu s mo­jim ot­com a bra­tom sme sa roz­hodli, že sa za­čneme špe­cia­li­zo­vať iba na pán­ske ele­gantné odevy. Keďže po­chá­dzame zo Senca, roz­hodli sme sa, že si ot­vo­ríme náš vlastný sa­lón v Bra­ti­slave, aby sme boli bliž­šie k na­šim kli­en­tom. Na tejto ad­rese sme už päť ro­kov a od au­gusta tohto roku máme zväč­šené pries­tory. Tak­tiež nám pri­budla nová dielňa a aj sa­motný sa­lón, kde pre­bie­hajú skúšky, sa nám o niečo zväč­šil.

Do­kážu Slo­váci oce­niť ta­kéto tra­dičné re­meslo?

Na­šich kli­en­tov sa sna­žíme za­tia­hnúť do pro­cesu tvorby, ako na­prí­klad uká­za­ním kraj­čír­skej dielne. Ne­cháme ich na­zrieť na časť pro­cesu vý­roby. Tak­tiež sa sna­žíme o kva­litnú službu a ser­vis a keď to na­ozaj nie je iba o ne­ja­kom mar­ke­tingu, tak sú ochotní po­čkať si a za­pla­tiť za ta­kúto službu. Ne­vyt­vá­rame iba ne­jaký obal bez ob­sahu. Vy­pra­co­va­nie odevu a vý­sle­dok na­šej práce, ktorý si od nás kli­ent kúpi, vždy bolo a je priamo úmerné cene a spo­koj­nosti.

Prečo ste sa roz­hodli po­kra­čo­vať v bu­do­vaní a udr­žia­vaní tohto re­mesla?

Sám ne­viem, ako vznikla táto myš­lienka, ale viem, že to bolo pred šies­timi rokmi. Môjho brata to veľmi chy­tilo a uňho bolo jasné, že bude v tomto re­mesle po­kra­čo­vať a bude sa tomu ve­no­vať aj na­ďa­lej. Tým, že ja mám úplne inú po­vahu a ro­bím niečo iné ako brat s ot­com, tak nám s bra­tom dá­vala spo­ločná ví­zia zmy­sel a ve­deli sme, že by bola škoda v tomto re­mesle ne­pok­ra­čo­vať.

Aká je tvoja úloha v tomto ro­din­nom biz­nise?

V sa­lóne mám na sta­rosti hlavne ob­chodnú a mar­ke­tin­govú časť a sta­rám sa o to, aby mo­hol celý náš tím tvo­riť v kraj­čír­skej dielni. Tak­tiež mám na sta­rosti rôzné par­tner­stvá, či už s do­dá­va­teľmi lá­tok, s ná­vrharmi a s ľuďmi z nášho re­me­sel­ného oko­lia v Bra­ti­slave.

Čo si mys­líš o vše­obecne o ro­din­nom pod­ni­kaní? Veľa ľudí sa toho obáva…

V tomto prí­pade sa sna­žíme hľa­dať kom­pro­misy. Máme jasno v tom, ako by malo čo vy­ze­rať a fun­go­vať a práve tie kom­pro­misy si hľa­dáme v tom na­šom prí­stupe, či už k práci alebo k cel­ko­vému fun­go­va­niu ro­din­nej značky. Naše ar­gu­men­tá­cie pre­bie­hajú váš­nivo, ale vý­sle­dok je vždy pros­pešný.

Kto je váš kli­ent?

Je to rôzne. Nie­kedy sú to práve bežní ľu­dia, ktorí chcú mať v šat­níku as­poň je­den kva­litný ob­lek. Ďa­lej sú to ľu­dia, ktorí sa zau­jí­majú o tento typ re­mesla a te­šia sa na skúšky a cel­kovo na to re­me­selné spra­co­va­nie. K na­šim kli­en­tom pat­ria aj ľu­dia, ktorí si ne­do­kážu vy­brať odev v bež­nom ob­chode a po­tre­bujú na svoju po­stavu niečo kva­litné a niečo nad­ča­sové. Ďal­šiu sku­pinu tvo­ria ľu­dia, ktorí pra­cujú v ob­chode alebo v biz­nise a tak­tiež umelci zo Slo­ven­ska, ale aj zo za­hra­ni­čia.

V akom ce­no­vom roz­pätí sa po­hy­bujú ceny va­šich ob­le­kov?

Vl­nený ob­lek prie­merne vy­chá­dza me­dzi 2 500 až 3 000 eur. Táto suma za­hŕňa aj ma­te­riál spolu s dph.

Va­šim kli­en­tom po­nú­kate odevy šité na zá­kazku „bes­poke tai­lo­ring“. Čo to presne zna­mená?

Je to bežné ce­lo­sve­tové ozna­če­nie toho sa­mot­ného pro­cesu. Sú­čas­ťou tohto pro­cesu je nie­koľko dô­le­ži­tých kro­kov. Je to re­me­selné vy­pra­co­va­nie odevu, za­me­ra­nie a vy­tvo­re­nie ori­gi­nál­neho strihu, skú­ša­nie, vý­robný pro­ces, teda ši­tie, ktoré sa usku­toč­ňuje tra­dič­ným spô­so­bom. Jed­nému kli­en­tovi sa ve­nu­jeme 75 ho­dín spolu so skú­ša­ním.

Vní­maté aj ne­jakú kon­ku­ren­ciu či už tu alebo v za­hra­ničí?

V tomto kon­krét­nom spô­sobe vy­pra­co­va­nia a spra­co­va­nia a cel­kovo v rámci ta­ké­hoto ume­lec­kého re­mesla po­ci­ťu­jeme kon­ku­ren­ciu vo Viedni.

Kto je va­šim do­dá­va­te­ľom lá­tok?

Na­šimi do­dá­va­teľmi sú asi de­siati vý­rob­co­via. Sú to aj men­šie aj väč­šie firmy, od Ta­lia­nov, cez Bel­gi­ča­nov až po An­gli­ča­nov. Látky be­rieme buď priamo od vý­rob­cov alebo iba od ob­chod­ní­kov. Do­dá­va­te­lia nám vždy po­sie­lajú vzor­kov­níky, ale stalo sa už aj to, že do­dá­va­te­lia prišli priamo na Slo­ven­sko.

S akými ma­te­riálmi pra­cu­jete?

Pra­cu­jeme s čisto prí­rod­nými ma­te­riálmi, ktoré sú ras­tilnné a ži­vo­číšne. Patrí sem vlna, mo­hér, kaš­mír, ľan, ba­vlna, hod­váb, tak­tiež po­u­ží­vame prí­rodné hod­vábne nite a naše gom­bíky nie sú vy­ro­bené z plastu, ale z ore­cha.

Čo je podľa vás pri­da­nou hod­no­tou značky Ma­xi­mi­lián Mucska Tai­lors?

Pri­danú hod­notu tvo­ria práve dl­ho­ročné skú­se­nosti nášho otca, takže člo­veka, ktorý re­álne 40 ro­kov pra­cuje s lát­kami a ve­nuje sa to­muto re­meslu. Ďal­šou pri­da­nou hod­no­tou je to, že sa toto re­meslo pre­náša z jed­nej ge­ne­rá­cie na druhú. Ďa­lej je to ot­vo­re­nosť k nášmu kli­en­tovi v tom, že sme ochotní uká­zať mu celý pro­ces spra­co­va­nia. Naj­pod­stat­nejší sú však spo­kojní kli­enti, ktorí nám dá­vajú spätnú väzbu, bez kto­rej by sme tu asi ne­boli alebo by bolo toto pod­ni­ka­nie po­sta­vené na úplne iných ve­ciach.

Máme na Slo­ven­sku džen­tle­ma­nov, ktorí ve­dia, čo je to ele­gan­cia?

Ur­čite sa nájdu, ale ne­viem či majú do­sta­točný pries­tor vo svete mé­dií. V na­šom okolí to ví­ma­nie džen­tle­mana vi­dím po­zi­tívne, či už ide o mlad­ších alebo star­ších mu­žov, s kto­rými sa pri na­šom re­mesle stre­tá­vame.

Je vô­bec možné pri­niesť ne­jaké no­vinky do tak tra­dič­ného re­mesla? Uva­žo­vali ste nad tým?

Mo­men­tálne máme novú dielňu a možno sa v blíz­kej bu­dúc­nosti pus­tíme do li­mi­to­va­nej ko­lek­cie vlast­ných ko­šiel. Naše re­meslo, ktoré je ta­kou če­reš­nič­kou na torte, si udr­žia­vame a strá­žime. Po no­vom máme k dis­po­zí­cii väčší sa­lón, čo môže v bu­dúc­nosti zna­me­nať širší sor­ti­ment na­šich vlast­ných do­pl­n­kov. Doba ide do­predu, takže sami uvi­díme, čo pri­ne­sie, pre­tože mož­ností je veľa.

Pridať komentár (0)