Pre deve­lo­pe­rov v oblasti IoT je budúc­nosť naozaj žia­rivá

Ľudovít Nastišin / 8. máj 2015 / Tools a produktivita

Odha­duje sa, že do roku 2020 bude IoT potre­bo­vať mili­óny deve­lo­pe­rov. Nenu­dia sa však roz­hodne už ani dnes. IoT je na vzo­stupe a v najb­liž­ších pár rokoch tomu inak ani nebude. Ak ste preto nie­kedy roz­mýš­ľali nad kari­é­rou deve­lo­pera, mali by ste sa roz­hod­núť čím skôr. Práve teraz je ten pravý čas, aby ste svetu uká­zali, čo je vo vás.

IoT (Inter­net Of Things) je sku­točný a ras­tie, avšak peniaze nepri­chá­dzajú ani z “inter­netu” ani z “things”. Big money prídu z biz­nis slu­žieb, ktoré ťahajú big data. Deve­lo­peri, ktorí dis­po­nujú tým správ­nym mixom IoT zruč­ností a skú­se­ností, budú čoskoro veľmi žia­da­ným artik­lom. Čas na zís­ka­nie týchto zruč­ností je práve teraz.

Podľa výskumu spo­loč­nosti Evans Data Corp zame­ra­ného na IoT budú deve­lo­peri s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou exklu­zív­nym (žia­da­nym) artik­lom s množ­stvom práce a skve­lým ohod­no­te­ním. Ale je tu jeden háčik: na tie naj­lep­šie joby potre­bu­jete aj správny skill a kopu skú­se­ností.

Veľa z týchto deve­lo­pe­rov je už dnes na správ­nej ceste. Podľa výskumu pra­co­valo už 17 % z nich na apli­ká­ciách pre pre­po­jené zaria­de­nia s inter­ne­tom a ďal­ších 23 % to chce rie­šiť v najb­liž­šom pol­roku. Pozrite si nie­ktoré z naj­dô­le­ži­tej­ších zruč­ností, ktoré budete v tejto oblasti sku­točne potre­bo­vať:

Inter­net of Things: zruč­nosti

Mobilné zruč­nosti sú dôle­žité, pre­tože “thing” tech­no­ló­gie — napr. chip­sets alebo opti­ma­li­zá­cia baté­rie — v pod­state pochá­dzajú z mobil­ného pro­stre­dia. Uká­zalo sa, že naj­bež­nej­šie oblasti IoT deve­lop­mentu sú “smart” domáce zaria­de­nia, wea­rab­les a retail prie­my­sel. A to vôbec nie je zaned­ba­teľné, pre­tože mobilné spo­loč­nosti sú aktívne vo všet­kých týchto oblas­tiach.

V oblasti “smart” domá­cich zaria­dení zís­kal naprí­klad Sam­sung early mar­ket lídra SmartT­hings. Apple zasa Home­Kit a Google nedávno kúpil Nest. Prej­dime na wea­rab­les — Health­Kit od Apple, Google Fit, Sam­sung Health a kopa ďal­ších. V oblasti retailu je to iBe­a­cons a Apple Pay, u áut je to zasa Android Auto a CarP­lay sys­tém.

K ďal­ším zruč­nos­tiam pat­ria aj big data ana­lýzy a cloud. Pre IoT sú nevy­hnutné, pre­tože sen­zory často posie­lajú veľké množ­stvo dát v reál­nom čase.

Všetky tieto zruč­nosti sú dôle­žité, ale čo je ešte dôle­ži­tej­šie, je úro­veň ich ovlá­da­nia. Vôbec nestačí byť s nimi iba “obo­zná­mený”.

Neus­tále sa zdô­raz­ňuje aj dopyt po ľuďoch so skú­se­nos­ťami z oblasti bez­peč­nosti. IoT apli­ká­cie majú v pod­state rov­naké nástrahy ako mobilné alebo webové apli­ká­cie. Pre infor­má­ciu si pozrite Top 10 bez­peč­nost­ných chýb podľa OWASP. Obsa­hujú aj nie­koľko dobre zná­mych chýb pre web, či mobile deve­lo­pe­rov:

• nedos­ta­točná autentifikácia/autorizácia

• slabé šif­ro­va­nie

• slabé zabez­pe­če­nie web roz­hra­nia

• slabé zabez­pe­če­nie mobil­ného roz­hra­nia a pod.

Vo vzťahu k špe­ci­fic­kým jazy­kom exis­tuje veľký dopyt po deve­lo­pe­roch so zna­los­ťou embed­ded sys­tems, takže low-level zruč­nosti sú tiež v kurze. Samoz­rejme C prog­ra­má­tori, JavaSc­ript a PHP pre back-end soft­vér. Po C++ či Objec­tive C už nebude taký dopyt ako v minu­losti.

Tí, ktorí chcú vstú­piť na trh Inter­net of Things, či už ako soft­vé­roví deve­lo­peri alebo nad­šenci elek­tro­niky, majú v súčas­nosti oveľa viac mož­ností, ako tomu bolo pred­nie­koľ­kými rokmi. Lac­nej­šie a jed­no­duch­šie early-stage zaria­de­nia sú nevy­hnutné pre roz­pú­ta­nie “Inter­net of Things per­fect storm”.

Con­nec­ting things will be about con­nec­ti­ons, not about the things”.

A neza­bud­nite, ak ste dobrí vo vývoji IoT, titul naj­lepší IoT vývo­jár v súťaži “Busi­ness Wall of Fame Inter­net of Things Con­test 2015” môže byť váš.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroje: readwrite.com, cio.com, computerweekly.com

Pridať komentár (0)