Pre­čo by sme sa na Slo­ven­sku nema­li báť dávať deťom tech­no­ló­gie?

Martin Bohunický / 31. marca 2016 / Lifehacking

Mám dvoch malých bra­tov. Mno­hí by moh­li namie­tať, že v ich veku im tech­no­ló­gie do ruky nepat­ria. Napriek tomu ich v tom nie­len, že neob­me­dzu­jem, ale dokon­ca pod­po­ru­jem.

Áno, deti by mali trá­viť čas von­ku. Cho­dí­me spo­lu hrať fut­bal, beriem ich na geoca­chin­go­vé výle­ty a podob­ne. No potom sú doma, ja mám svo­je sta­ros­ti a oni si zapnú Minec­raft. Keď im po hodin­ke pozriem na moni­tor, som v šoku. Váž­ne by si sa divil, ako doká­že 7-roč­ný štu­pel pre­ky­po­vať kre­a­ti­vi­tou. Kos­to­ly, mra­ko­dra­py, kniž­ni­ce, všet­ko ako by posta­ve­né vychy­te­ným archi­tek­tom a to bez akej­koľ­vek pred­lo­hy. Poze­rám sa na to a ja, o gene­rá­ciu star­ší cha­lan, by som nič podob­né v živo­te nedo­ká­zal ani s IKEA návo­dom.

minecraft-city-plaza

foto: minecraftgallery.com

Tak­že môj malý brat doká­že vlast­nou kre­a­ti­vi­tou vytvo­riť veci, na kto­ré nema­jú ani mno­hí dospe­lí. A teraz mám prí­sť, vypnúť počí­tač, hodi­nu ho upo­ko­jo­vať a Minec­raft odin­šta­lo­vať. That’s what they said..

Nie je to prá­ve to, na čo tak nadá­va­me pri škols­tve? Že udu­pá­va našu jedi­neč­nosť a robí z nás per­só­ny bez tvá­re? Hovo­rí­me o tom už celé roky, volá­me po refor­mách, chce­me lep­ších uči­te­ľov.. a potom mu mám zatr­hnúť nie­čo, v čom vyni­ká, lebo pove­da­li.

Budúc­nosť je o tech­no­ló­giach. Nie­kto sa na to teší, nie­kto sa bojí, že mú robo­ti vez­mú prá­cu, nie­kto sa bojí, že ho tí istí robo­ti roz­tr­ha­jú zaži­va. V kaž­dom prí­pa­de, ak má nie­kto o budúc­nosť posta­ra­né, tak sú to prá­ve tí, kto­rí budú tých­to robo­tov vyví­jať a prog­ra­mo­vať. Obzvlášť na Slo­ven­sku, kto­ré má okrem auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu obrov­ský poten­ciál prá­ve v robo­ti­ke a infor­ma­ti­ke. Ale­bo snáď chce­me zaos­tať opro­ti ostat­ným kra­ji­nám v tech­no­ló­giám?

NAO-robot1

foto: robotnao.sk

Pre­to si mys­lím, že by sa deti mali stý­kať s tech­no­ló­gia­mi od mla­dé­ho veku. Aby spoz­na­li veci, kto­ré sme my spoz­ná­va­li ako 18-roč­ní ove­ľa skôr. Aby na Slo­ven­sku vznik­li také vývo­jár­ske esá, kto­ré posu­nú našu kra­ji­nu o kilo­met­re vpred.

Ja som sa dostal do kon­tak­tu s tech­no­ló­gia­mi, keď som mal 12. O nie­koľ­ko rokov neskôr som začal robiť seri­óz­nu robo­tu. Ak sa moji bra­tia dosta­li k tech­no­ló­giám ako 7-roč­ný, verím, že ako 12-roč­ný už budú schop­ní veľ­mi zau­jí­ma­vých vecí.

Mož­no bude z malé­ho archi­tekt, mož­no dizaj­nér, mož­no prog­ra­má­tor. Verím, že svo­ju ces­tu si náj­de aj sám.

Snáď sa raz doč­kám dňa, kedy pre­sta­ne­me tech­no­ló­gie odsu­dzo­vať a mies­to hlú­pych pred­sud­kov ich začne­me nie­len brať ako pri­ro­dze­nú súčasť živo­ta, ale ešte ich aj začne­me využí­vať vo svoj pros­pech. Dnes už vďa­ka rôz­nym nástro­jom môžeš mať plne pod kon­tro­lou to, aby sa deti nedos­ta­li nie­kam, kam nema­jú. Verím, že so správ­nou tech­no­ló­gi­ou v ruke a so správ­ne zvo­le­ný­mi apli­ká­cia­mi môže byť tablet/smartfón či počí­tač naj­lep­šou inves­tí­ci­ou do budúc­nos­ti našich detí.

children-learning-888892_1280

foto: pixaby.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)