Prečo by sme sa na Slo­ven­sku nemali báť dávať deťom tech­no­ló­gie?

Martin Bohunický / 31. marca 2016 / Tools a produktivita

Mám dvoch malých bra­tov. Mnohí by mohli namie­tať, že v ich veku im tech­no­ló­gie do ruky nepat­ria. Napriek tomu ich v tom nie­len, že neob­me­dzu­jem, ale dokonca pod­po­ru­jem.

Áno, deti by mali trá­viť čas vonku. Cho­díme spolu hrať fut­bal, beriem ich na geoca­chin­gové výlety a podobne. No potom sú doma, ja mám svoje sta­rosti a oni si zapnú Minec­raft. Keď im po hodinke pozriem na moni­tor, som v šoku. Vážne by si sa divil, ako dokáže 7-ročný štu­pel pre­ky­po­vať kre­a­ti­vi­tou. Kos­toly, mra­ko­drapy, kniž­nice, všetko ako by posta­vené vychy­te­ným archi­tek­tom a to bez akej­koľ­vek pred­lohy. Poze­rám sa na to a ja, o gene­rá­ciu starší cha­lan, by som nič podobné v živote nedo­ká­zal ani s IKEA návo­dom.

minecraft-city-plaza

foto: minecraftgallery.com

Takže môj malý brat dokáže vlast­nou kre­a­ti­vi­tou vytvo­riť veci, na ktoré nemajú ani mnohí dospelí. A teraz mám prísť, vypnúť počí­tač, hodinu ho upo­ko­jo­vať a Minec­raft odin­šta­lo­vať. That’s what they said..

Nie je to práve to, na čo tak nadá­vame pri škols­tve? Že udu­páva našu jedi­neč­nosť a robí z nás per­sóny bez tváre? Hovo­ríme o tom už celé roky, voláme po refor­mách, chceme lep­ších uči­te­ľov.. a potom mu mám zatr­hnúť niečo, v čom vyniká, lebo pove­dali.

Budúc­nosť je o tech­no­ló­giach. Nie­kto sa na to teší, nie­kto sa bojí, že mú roboti vezmú prácu, nie­kto sa bojí, že ho tí istí roboti roz­tr­hajú zaživa. V kaž­dom prí­pade, ak má nie­kto o budúc­nosť posta­rané, tak sú to práve tí, ktorí budú týchto robo­tov vyví­jať a prog­ra­mo­vať. Obzvlášť na Slo­ven­sku, ktoré má okrem auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu obrov­ský poten­ciál práve v robo­tike a infor­ma­tike. Alebo snáď chceme zaos­tať oproti ostat­ným kra­ji­nám v tech­no­ló­giám?

NAO-robot1

foto: robotnao.sk

Preto si mys­lím, že by sa deti mali stý­kať s tech­no­ló­giami od mla­dého veku. Aby spoz­nali veci, ktoré sme my spoz­ná­vali ako 18-roční oveľa skôr. Aby na Slo­ven­sku vznikli také vývo­jár­ske esá, ktoré posunú našu kra­jinu o kilo­metre vpred.

Ja som sa dostal do kon­taktu s tech­no­ló­giami, keď som mal 12. O nie­koľko rokov neskôr som začal robiť seri­óznu robotu. Ak sa moji bra­tia dostali k tech­no­ló­giám ako 7-ročný, verím, že ako 12-ročný už budú schopní veľmi zau­jí­ma­vých vecí.

Možno bude z malého archi­tekt, možno dizaj­nér, možno prog­ra­má­tor. Verím, že svoju cestu si nájde aj sám.

Snáď sa raz doč­kám dňa, kedy pre­sta­neme tech­no­ló­gie odsu­dzo­vať a miesto hlú­pych pred­sud­kov ich začneme nie­len brať ako pri­ro­dzenú súčasť života, ale ešte ich aj začneme využí­vať vo svoj pros­pech. Dnes už vďaka rôz­nym nástro­jom môžeš mať plne pod kon­tro­lou to, aby sa deti nedos­tali nie­kam, kam nemajú. Verím, že so správ­nou tech­no­ló­giou v ruke a so správne zvo­le­nými apli­ká­ciami môže byť tablet/smartfón či počí­tač naj­lep­šou inves­tí­ciou do budúc­nosti našich detí.

children-learning-888892_1280

foto: pixaby.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)