Prečo by star­tu­pové eko­sys­témy Ber­lína a Tel Avivu mali viac spo­lu­pra­co­vať

Martin Faith / 3. júna 2015 / Tools a produktivita

Star­tu­pové met­ro­poly Nemecka a Izra­ela sú už nie­koľko rokov v dyna­mic­kom roz­kvete. Napriek tomu, že majú ku sebe rela­tívne blízko, vzá­jomný kon­takt medzi nimi je rela­tívne malý. A pri­tom exis­tujú veľmi pádne dôvody pre ich užšiu spo­lu­prácu.

Nemecko je kra­jina so štvr­tým naj­väč­ším HDP na oby­va­teľa a je iba jednu časovú zónu od Izra­ela. Aj napriek tomu Izra­el­skí pod­ni­ka­te­lia orien­tujú svoju pozor­nosť pre­dov­šet­kým na San Fran­cisco, ktoré je vzdia­lené 10 časo­vých pásiem a let tam trvá 20 hodín. To je šia­lené!“ pove­dala hviezda Izra­el­skej star­tu­po­vej scény Eden Sho­chat. Eden sa po pre­daji domény Face.com Face­bo­oku stal busi­ness ange­lom a neskôr VC inves­to­rom a je známy pre­cíz­nym výbe­rom star­tu­pov, do kto­rých inves­tuje. Nie je nezvy­čajné, že star­tupy ktoré pod­po­ruje pri­ťa­hujú doda­točné pros­triedky od iných inves­to­rov. Pri pohľade na podiely v Ede­no­vých pro­jek­toch vidieť, že jeho inves­tí­cie sú zväčša dopĺňané ame­ric­kým kapi­tá­lom.

Takéto prí­behy sa nasky­tajú ku zamys­le­niu. Izra­el­ské star­tupy dis­po­nujú obrov­ským poten­ciá­lom, zatial čo Ber­lín je plný vol­ného kapi­tálu, čaka­jú­ceho na umiest­ne­nie. Tak prečo potom nie sú tak­mer žiadny Európ­ski inves­tori v úspeš­ných Izra­el­ských pro­jek­toch ako Meer­kat? Prečo skoro žiadne Izra­el­ské star­tupy neuva­žujú o Európ­skych penia­zoch? A pri pohľade na inves­to­rov aktív­nych v Izra­eli, prečo tu nefi­gu­rujú Ber­lín­ske Early Bird, Point Nine Capi­tal alebo Atlan­tic Capi­tal? Kde sú Lon­dýn­ski VC inves­tori ako Index Ven­tu­res alebo Capi­tal Par­tners, ktorí sršia akti­vi­tou v Ber­líne?

Kým sa Ber­lín­ska inves­tor­ská komu­nita anga­žuje v pro­jek­toch vo vzdia­le­nom Sili­con Val­ley, priamo pod našími Európ­skymi nosmi vyrastá hneď nie­koľko sil­ných star­tu­pov. Ven­ture capi­tal a star­tup eko­sys­tém oboch miest je veľmi podobný. Obe začali rásť pred 15 rokmi a dnes sú podobne ďaleko vo svo­jom vývoji, s hoto­vou prvou vlnou veľ­kých exi­tov a množ­stvom ambi­ci­óz­nych mla­dých foun­de­rov.

Aj napriek prí­tom­nosti Ame­ric­kého kapi­tálu, vyzerá to tak, že Tel Aviv­ským star­tu­pom chýba fun­ding v skor­ších fázach vývoja. Tu sa nie je až tak velmi čomu diviť, kedže early stage inves­tori si radi držia svoje firmy blízko pri sebe. Prí­tom­nosť Ame­ric­kých inves­to­rov je vidieť v B a C fázach fun­dingu. Tu sú najak­tív­nej­šími Sequ­oia, Car­mel Ven­tu­resInno­va­tion Ende­a­vours. S výnim­kou Aleph v.c., je v Tel Avive nedos­ta­tok seed fun­dingu, a tak sa mnohí pod­ni­ka­te­lia sta­žujú na nedos­ta­tok pod­pory v sko­rých začia­toč­ných fázach pod­ni­ka­nia.

Naroz­diel od Ber­lín­skych CEO´s, ktorí pochá­dzajú z naj­lep­ších biz­nis škôl, pop­redné osob­nosti Izra­el­ských firiem majú za sebou väč­ši­nou inú minu­losť – pôso­be­nie v armáde. The Intel­li­gence Unit 8200 je naj­väč­šiou jed­not­kou Izra­el­ských bojo­vých jed­no­tiek. Inves­tuje do tech­no­lo­gic­kého vzde­la­nia svo­jích ľudí a stala sa tak uni­ver­zi­tou pre budú­cich CTO´s. Absol­venti 8200-ky stoja za pro­jek­tami ako Waze, ICQ alebo Onavo.

Naroz­diel od Ber­lína, je tu pre­by­tok úžas­ných CTO´s. Tí však často obra­cajú očami pri otázke o go-to-mar­ket stra­té­gií, ako keby sa jed­nalo o niečo nesku­točne nud­ného. Tu sa naskytá výhoda aj nevý­hoda. Výho­dou je, že tech­nický talent je nie­čím, po čom exis­tuje obrov­ský dopyt. Nevý­ho­dou je, že spo­loč­nosti sú často pred­časne pre­dané do rúk veľ­kých kor­po­rá­cií, kto­rých cie­ľom je umiest­niť svoje R&D v Izra­eli.

V Ber­líne naopak CFO málo­kedy figu­ruje medzi foun­dermi, no zato sú miestne star­tupy schopné mar­ke­to­vať to-do list ako keby to bol naj­lepší vyná­lez od krá­ja­ného chleba. Bude zau­jí­mavé sle­do­vať Izra­el­ských CTO´s spá­jať sily s Ber­lín­skymi CEO´s a tak odo­my­kať plný poten­ciál všet­kých úžas­ných tech­no­ló­gií, ktoré su vytvá­rané v Tel Avive. Priama cesta ku miliar­do­vým spo­loč­nos­tiam.

Takáto spo­lu­práca vedie ku jas­ným bene­fi­tom a tiež je na nej niečo pri­ro­dze­ného. S okolo 20 tisíc Izra­el­čanmi v Ber­líne a stú­pa­jú­cim počtom Ber­lín­ča­nov nav­šte­vu­jú­cich Tel Aviv, ako neda­ľekú slnečnú oázu, sa čoskoro môžeme doč­kať EMEA ver­zie Sili­con Val­ley.

Ber­lín a Tel Aviv sú od seba iba 4 hodiny, oba sú živé eko­sys­témy s vysoko sa dopl­ňu­jú­cimi skill­setmi. Je čas na užšiu spo­lu­prácu,“ pove­dal Chris­tophe Marie, Ber­lín­sky najak­tív­nejší super angel a early stage inves­tor, s fir­mami ako SoundC­loud alebo EyeEm vo svo­jom port­fó­liu. Ako André Eggert, zakla­da­júci člen star­tu­po­vej práv­nic­kej firmy Lacore, pove­dal: „Ber­lín a Tel Aviv sú mestá rov­nako otvo­rené zdie­la­niu zážit­kov. Som une­sený z vyso­kého štan­dardu práce Tel Aviv­ských spo­loč­ností. Ich zame­ra­nie na hard­core tech­no­ló­gie je niečo, ž čoho môže Ber­lín bene­fi­to­vať.“

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)