Prečo ešte stále exis­tujú uni­ver­zity a dlho ešte aj budú?

Ľudovít Nastišin / 26. mája 2015 / Tools a produktivita

Na základe obrazu dnešného sveta by mali byť uni­ver­zity vyhynutým dru­hom. Tieto bašty vyš­šieho vzde­la­nia boli v hľadáčiku Sili­con Val­ley už nejaké to desať­ro­čie s cie­ľom eliminácie. Po rokoch úsilia nadi­šiel rok 2015 a nič sa nezme­nilo na tom, ako získavame dip­lomy a ako sa aj naďa­lej vzdelávame.

MOOC (Mas­sive Open Online Cour­ses) mali byť pre­d­vo­jom novej formy on-line vzdelávania a to na základe ich rastúcej popu­la­rity v rokoch 2011 a 2012 a sprievodných informácií v médiách o úsvite konca klasického vzdelávania. Avšak od tej doby sa MOOC vôbec až tak závratne neda­rilo.

Obr: Cour­sera a Uda­city google search traf­fic

Je jasné, že po boome nárast nových užívateľov začal stag­no­vať. Ako by však mohlo mnoho foun­de­rov argu­men­to­vať, traf­fic nie je jedi­nou met­ri­kou na posúdenie spoločnosti, avšak je jed­nou z najkritickejších, najmä v oblasti ako je vzdelávanie, kde sú dobré pri­ja­tie a odporúčanie kľúčom k úspechu celého úsilia.

Kam sa podela revolúcia? Vzdelávanie je prav­de­po­dobne tou najdôležitejšou činnosťou našej spoločnosti, poskytujúc základy pre našu pros­pe­ritu v moder­nom svete. Rozmýšľalo nad tým už mnoho múdrych hláv. Kde sa mohla stať chyba?

To čo svet práve zisťuje je fakt, že ľudia zostanú len ľuďmi (častý objav v star­tup­lan­dii). Zly­ha­nie nastalo v tom, že v týchto nových pro­duk­toch nie sú zako­re­nené motivácia a pohnútka uprednostňovania. Ľudia k tomu jed­no­du­cho nemajú taký vzťah ako ku tradičnému vzdelávaniu.

VÝZVA MOTIVÁCIE

Zamys­lite sa nad tým najopakovanejším nedos­tat­kom MOOC: neuveriteľne nízkou mie­rou dokončenia kur­zov. V závislosti od konkrétneho kurzu môže byť táto miera aj v jednociferných percentách s enormným dro­pom už v prvom týždni kurzu, kedy sa ľudia buď odhod­lajú dokončiť to alebo skončia.

Je pravda, že odsúdenie MOOC na základe týchto skutočností môže byť nie cel­kom správne — je to v pod­state bounce rate webu. Ale, who cares?

Avšak motivácia (a tiež trpez­li­vosť) sú kľúčom k úspechu vo vzdelávaní. Zatiaľ čo je takýto drop rate kur­zov čiastočne indikátorom kva­lity kurzu, je však najmä dôležitým ukazovateľom, ktorý odráža limi­to­vanú odhod­la­nosť ľudí vydržať sa neustále vzdelávať.

Exis­tuje dobrý dôvod na to, prečo sa mnoho učiteľov zamýšľa nad celoživotným vzdelávaním, pretože to jed­no­du­cho nie je to pravé ore­chové pre každého. Rodinné alebo pra­covné záležitosti dokážu jed­no­du­cho predbehnúť vzdelávanie v ochote inves­to­vať čas a úsilie.

Bez inter­nej alebo exter­nej motivácie nebude on-line vzdelávanie jed­no­du­cho fun­go­vať (samoz­rejme až na isté špecifické oblasti ako je napr. prog­ra­mo­va­nie). Štruktúra týchto kur­zov je väčšinou obdobná, knihy a články na preštudovanie bez zjav­nej z nich plynúcej pri­da­nej hod­noty k vzde­la­niu či ekonomickému hľadisku.

ĽUDIA NIE SÚ NÚTENÍ MAŤ TENTO TYP VZDE­LÁ­NIA NA PRVOM MIESTE

Problém motivácie by mal byť jasný už od začiatku. Knižnice a knihy sú dostupné už tak­mer storočie. Video lek­cie sú istým vylepšením, už niekoľko rokov exis­tujú spoločnosti dodávajúce takýto obsah či už zadarmo alebo za malý popla­tok. Tí, čo sa chceli vzdelávať na to mali všetky možnosti.

V tejto motivácii je však ešte jeden ťažšie rozpoznateľný ele­ment vo vzťahu k on-line open vzdelávaniu a to je upred­nost­ne­nie pred všetkým. Vďaka tomu je pre mnoho študentov vzdelávanie na prvom mieste každý deň.

Toto prven­stvo je úzko spo­jené s motiváciou, pretože vďaka nemu je učenie sa vnímané ako auto­ma­tická akti­vita a nie vedomé roz­hod­nu­tie sa, že sa chcem vzdelávať. Keď navštevujete kla­sickú uni­ver­zitu, vzde­la­nie je to, čo vás zaujíma. Kam­pus, študentský ruch, roz­vrhy, to všetko vás nastaví do módu učenia.

Ešte jednoznačnejší dôvod toho prven­stva je finančná stránka (najmä v západných krajinách). Keď si za to vzde­la­nie musíte pla­tiť, dokonca si naň nie­kedy musíte vziať aj pôžičku, … je jasné, že ho budete vnímať ako pre vás veľmi cenné.

Voľné vzdelávanie je potrebné, materiály by mali byť všade dostupné. Vedo­mosti si zaslúžia, aby boli zadarmo. Avšak táto voľnosť je dvojsečná zbraň, ktorá posúva vzde­la­nie v našom hod­no­to­vom rebríčku.

VZDELÁVANIE 2.0

Exis­tujú už kde tu naozaj zaujímavé pro­jekty ako napríklad EdTech, ale je nutné aby sme ostali ostražití. Na roz­diel od naku­po­va­nia alebo sociálnej inte­rak­cie cez Face­book nie je vzdelávanie v on-line pro­stredí také pri­ro­dzené. Nemôžeme jed­no­du­cho pred­po­kla­dať “if we built it, they will come”. Treba sa naozaj usi­lovne zamys­lieť nad fak­to­rom motivácie a už spomínaným prven­stvom pri budo­vaní novej formy vzdelávania, ktorá využije všetky výhody inter­netu a súčasne bude dlho­dobo schopná kon­ku­ro­vať tradičnému vzdelávaniu.

Vzdelávanie je nevy­hnutné pre každú eko­no­miku. Avšak musíme vidieť ľudí takých, aký sú a nájsť nástroje a tech­niky, ktoré im v tom pomôžu a moti­vujú ich k dosia­hnu­tiu ich snov, ideálne prostredníctvom vzdelávania.

Zdroj: techcrunch.com 

Pridať komentár (0)