Prečo je vzde­lá­va­nie jed­ným zo základ­ných pilie­rov úspe­chu?

Jaroslav Dodok / 9. júna 2015 / Tools a produktivita

Dnes som napí­sal 7 pria­te­ľom a kole­gom, aby som sa pokú­sil roz­uz­liť tajom­stvo osob­nost­ného roz­voja. Polo­žil som im 2 jed­no­du­ché otázky: Koľko času venu­jete vzde­lá­va­niu a ako sa vzdelávate/rozvíjate?

Tak vás pozý­vam k odpo­ve­diam, ktoré sú natoľko pes­tré, že si z nich určite vybe­riete hneď nie­koľko skve­lých tipov.


Mar­tin Pechov­ský, CEO MGroup
Môj celý život je jedno veľké vzde­lá­va­nie. Už od mojich 15 rokov sa bojím cez deň spá­vať, aby som niečo nezmeš­kal.
Vo voľ­nom čase pou­ží­vam všetky dostupné nástroje inter­netu. Zdroje si vybe­rám sta­rost­livo a fil­tru­jem podľa toho, čo aktu­álne potre­bu­jem. Sú to najmä videá, pre­tože dlhé články ma neba­via. Prí­padne ani­mačný e-lear­ning je fajn.


Peter Čelko, radí pod­ni­ka­te­ľom ako tvo­riť kva­litný obsah na sociál­nych sie­ťach

To je rôzne, ale sna­žím sa tak hodinku denne. Nie­kedy je to viac, nie­kedy menej…

Zau­jí­mam sa o sociálne siete. Preto čítam hlavne blogy a ebo­oky, poze­rám rôzne webi­náre. Učím sa z boost blog traf­fic, postplanner.com a od Jona­lo­omera.

Magda Ber­ná­tová, ško­li­teľka a faci­li­tá­torka

Odkedy som sa pri­dala do tímu ško­li­te­ľov pra­cu­jú­cich pre Iuventu – Štátny inšti­tút mlá­deže, rada si spolu s nimi roz­ví­jam svoje tré­ner­ské zruč­nosti v rámci špe­cia­li­zo­va­ných ško­lení, works­ho­pov alebo kon­fe­ren­cií.
V mojej kon­zul­tač­nej práci pre samosprávy v oblasti stra­te­gic­kého plá­no­va­nia roz­voja území potre­bu­jem poznať trendy v rôz­nych oblas­tiach. Kvôli tomu čítam množ­stvo časo­pi­sov na naj­rôz­nej­šie témy. A samoz­rejme, inter­net je na to vhodný nástroj.

Adam Strá­ňav­ský, kla­vi­rista
Záleží, aké mám obdo­bie. Do akej miery som vyťa­žený po kon­cert­nej stránke. Vtedy sa ten roz­voj sústre­ďuje pri­márne na tú čisto kla­vi­ris­tickú stránku. Inak si mys­lím, že do vývoja samého seba inves­tu­jeme celý deň, vrá­tane spánku. Nie­kto inves­tuje “nesprávne”, nie­kto “správne.”
Vzde­lá­vať sa je krásna vec. Každá jedna vedo­mosť alebo skú­se­nosť nejako obo­ha­cuje to, čo robíme. Dôle­žité je, aby sme náš čas využili vyho­vu­júco, pra­cu­jeme na sebe aj oddy­chom. Veľmi rád čítam knihy – najmä keď ces­tu­jem elek­trič­kou, takto som v Prahe pre­čí­tal už nemalý objem kníh. Som skôr “tra­di­ci­ona­lista”, čo sa týka lite­ra­túry – čítam pre­važne neži­jú­cich auto­rov. Momen­tálne Aris­to­tela. Bez lite­ra­túry a hudby (vlastne ume­nia ako takého) by som si život pred­sta­viť neve­del. Veď čo nás obo­ha­cuje via­cej, ako ume­nie, ktoré pri­dáva k dušev­nému roz­hľadu ešte aj silný emo­ci­onálny záži­tok?
Michal Tomek, copy­wri­ter a redak­tor Startitup.sk
Ak ide o seba­roz­voj, tak v pod­state počas celého dňa – keď si pre­čí­tam člá­nok či pus­tím video. Nero­bím to úplne sys­té­movo, ale prie­bežne. A potom ak nejaké kon­krétne skills, tak super je skills­hare alebo kódo­va­nie som dával cez code­a­ca­demy. Knihy sú úplná samoz­rej­mosť, každý deň si pre­čí­tam niečo. Väč­ši­nou ráno pri káve alebo potom večer. A nie­len moti­vačne či pod­ni­ka­teľ­ské. Rov­nako dôle­žité sú podľa mňa aj non-fic­tion.

Daniel Csúr, štu­dent Oxford­skej uni­ver­zity
Naj­dô­le­ži­tej­šie nie je sedieť hodiny pred kni­hami a učiť sa, ale učiť sa kaž­dým jed­ným kro­kom v živote a brať každú jednu uda­losť ako vzde­lá­va­nie sa. Či je to poli­tická debata s kama­rá­tom, alebo vyso­koš­kol­ská pred­náška.
Vzde­lá­va­nie je všetko, čo člo­vek vidí okolo seba. Je to pre­chádzka v prí­rode a vší­ma­nie si prí­rody okolo seba či pozo­ro­va­nie ľudí krá­ča­jú­cich na chod­ní­koch. Vzde­lá­va­nie je všetko okolo člo­veka, čo člo­vek dokáže správne poňať a byť vďaka tomu nie­kam posu­nutý. Pre­tože pre vzde­lá­va­nie si člo­vek vytvára vhodné pod­mienky sám. To zna­mená že darmo sedí štu­dent na hodine, ak tie infor­má­cie nevníma, na dru­hej strane zase oby­čajná pre­chádzka lesom môže byť veľmi silný učebný záži­tok. Jed­no­du­cho – ak svet chá­peš správne, tak sa učíš na kaž­dom jed­nom kroku.

Bra­ni­slav Oršula, dob­ro­voľ­ník a pro­jek­tový mana­žér Nex­te­ria
Koľko času venu­jem vzde­lá­va­niu neviem odhad­núť, nakoľko však pra­cu­jem v orga­ni­zá­cii, ktorá sa venuje vzde­lá­va­niu a vedie mla­dých k líder­stvu, môžem pove­dať, že každá úloha pre mňa zna­mená vzde­lá­va­nie.
Odpo­rú­čam však poze­rať Dis­co­very:), kde sa dajú nájsť zau­jí­mave tipy, ale samoz­rejme pre­fe­ru­jem rôzne kon­fe­ren­cie, works­hopy alebo stret­nu­tia so zau­jí­ma­vými ľuďmi.

Tak čo, inšpi­ro­vali ste sa?

Našli ste si odpo­veď na otázku, prečo veno­vať čas vzde­lá­va­niu? Ak ešte stále nie, tak vám ju pomô­žem zod­po­ve­dať…
jaroslav dodok
Už Tomáš Baťa pove­dal, že ak chcete vybu­do­vať úspešný pod­nik, vybu­dujte najprv seba. Týmto citá­tom sa ria­dim už nie­koľko rokov a môžem pove­dať, že pri­náša svoje ovo­cie. Ako sa teda vzde­lá­vam ja? 
Škol­ský vzde­lá­vací sys­tém nezná­šam zo všet­kých naj­viac a preto sa zau­jí­mam pre­dov­šet­kým o alter­na­tívne spô­soby. Prvé ško­le­nie pro­jek­to­vého manaž­mentu som absol­vo­val ešte na základ­nej škole, aj keď som mu vtedy veľmi nero­zu­mel.
936919_594329733918352_131106479_n
V roku 2013 som sa posta­vil pred výzvu absol­vo­vať 50 ško­lení v prie­behu roka a bolo to naj­väč­šie dob­ro­druž­stvo, aké som mohol zažiť. Pre­tože som zís­kal cenné know how, naučil som sa networ­ko­vať a dostal som sa zo zóny pohod­lia.
Dnes čítam knihy, nav­šte­vu­jem kon­fe­ren­cie a svoje skú­se­nosti sa sna­žím odo­vzdá­vať ďalej – či už na indi­vi­du­ál­nych kon­zul­tá­ciách alebo zážit­ko­vých ško­le­niach.
zdroj: jaroslavdodok.com
Pridať komentár (0)