Jedna vec, ktorú Yeme vo svo­jom obchode nevy­chy­talo

Martin Bohunický / 29. marca 2016 / Zo Slovenska

Každá osoba vypro­du­kuje v Európe ročne 156 kilo­gra­mov odpadu. Z tohoto čísla je pri­bližne tre­tina zre­cyk­lo­vaná.

Nad­pis možno voči obchodu Yeme nie je fér, no práve svo­jim ino­va­tív­nym prí­stu­pom nasta­vili latku oča­ká­vaní vysoko. Mohol by som rov­naký argu­ment pou­žiť na všetky tra­dičné super­mar­kety, no napr. od takého Kauf­landu by som nikdy ani neoča­ká­val, že by uro­bil niečo navyše — aj keď sa tento prob­lém nájde v tak­mer kaž­dom obchode.

1070043-e1457005086332

Prav­dou je, že okrem ška­re­dej tra­fiky, ktorá neza­padá do dizajnu a “lokál­nej” zele­niny z Rakúska ma skla­mal najmä fakt, že sú v Yeme stále plas­tové ige­litky.

Poznáš škan­di­náv­sky LØS Mar­ket? Dosť možné, že nie. Tento obchod s potra­vi­nami od lokál­nych pes­to­va­te­ľov a far­má­rov sa kon­cep­tom podobá Yeme ako vajce vajcu. S jed­ným pod­stat­ným roz­die­lom. Tento Mar­ket abso­lútne zru­šil plas­tové ige­litky. Oča­káva sa, že si svoju tašku pri­ne­sieš sám, keby nie, máš k dis­po­zí­cií papie­rovú, ale recyk­lo­vanú. Oveľa zau­jí­ma­vej­šie znie fakt. že tekutý tovar ako víno, mydlo či olej si nača­pu­ješ do pri­pra­ve­nej fľaše, ktorú po pou­žití zane­sieš späť do obchodu. Ten ju umyje a odo­vzdá ďal­šiemu zákaz­ní­kovi.

1070062

Bolo by naivné kri­ti­zo­vať super­mar­kety pod argu­men­tom, že LØS Mar­ket robí takto veci, prečo to tak nero­bíme aj my. Bolo by naivné porov­ná­vať obchod, ktorý pri­stú­pil k takejto vízií, ako jeden z prvých v celej Európe, ak nie na svete (podobný kon­cept fun­guje aj v Nemecku, v Ori­gi­nal Unver­packt). Aj malý krok je však dôle­žitý krok a hoci od Yeme neoča­ká­vam, že si u nich nača­pu­jem oli­vový olej, ige­litky by som tam vážne videl nerád.

LØS Mar­ket je skve­lým prí­kla­dom, kto­rým sa môžu aspoň čias­točne inšpi­ro­vať všetci. Spra­viť tak jed­no­du­chý prvý krok, ako zru­šiť všetky ige­litky a nahra­diť ich papie­ro­vými náh­ra­dami, to verím, že by zvlá­dol každý obchod­ník. Naša pla­néta potre­buje pre svoju záchranu každú takúto drob­nosť.

1070073

zdroj foto­gra­fií: autor, zdroj titul­ných foto­gra­fií: autor

Pridať komentár (0)