Jed­na vec, kto­rú Yeme vo svo­jom obcho­de nevy­chy­ta­lo

Martin Bohunický / 29. marca 2016 / Zo Slovenska

Kaž­dá oso­ba vypro­du­ku­je v Euró­pe roč­ne 156 kilo­gra­mov odpa­du. Z toho­to čís­la je pri­bliž­ne tre­ti­na zre­cyk­lo­va­ná.

Nad­pis mož­no voči obcho­du Yeme nie je fér, no prá­ve svo­jim ino­va­tív­nym prí­stu­pom nasta­vi­li lat­ku oča­ká­va­ní vyso­ko. Mohol by som rov­na­ký argu­ment pou­žiť na všet­ky tra­dič­né super­mar­ke­ty, no napr. od také­ho Kauf­lan­du by som nikdy ani neoča­ká­val, že by uro­bil nie­čo navy­še — aj keď sa ten­to prob­lém náj­de v tak­mer kaž­dom obcho­de.

1070043-e1457005086332

Prav­dou je, že okrem ška­re­dej tra­fi­ky, kto­rá neza­pa­dá do dizaj­nu a “lokál­nej” zele­ni­ny z Rakús­ka ma skla­mal naj­mä fakt, že sú v Yeme stá­le plas­to­vé ige­lit­ky.

Poznáš škan­di­náv­sky LØS Mar­ket? Dosť mož­né, že nie. Ten­to obchod s potra­vi­na­mi od lokál­nych pes­to­va­te­ľov a far­má­rov sa kon­cep­tom podo­bá Yeme ako vaj­ce vaj­cu. S jed­ným pod­stat­ným roz­die­lom. Ten­to Mar­ket abso­lút­ne zru­šil plas­to­vé ige­lit­ky. Oča­ká­va sa, že si svo­ju taš­ku pri­ne­sieš sám, keby nie, máš k dis­po­zí­cií papie­ro­vú, ale recyk­lo­va­nú. Ove­ľa zau­jí­ma­vej­šie znie fakt. že teku­tý tovar ako víno, myd­lo či olej si nača­pu­ješ do pri­pra­ve­nej fľa­še, kto­rú po pou­ži­tí zane­sieš späť do obcho­du. Ten ju umy­je a odo­vzdá ďal­šie­mu zákaz­ní­ko­vi.

1070062

Bolo by naiv­né kri­ti­zo­vať super­mar­ke­ty pod argu­men­tom, že LØS Mar­ket robí tak­to veci, pre­čo to tak nero­bí­me aj my. Bolo by naiv­né porov­ná­vať obchod, kto­rý pri­stú­pil k takej­to vízií, ako jeden z prvých v celej Euró­pe, ak nie na sve­te (podob­ný kon­cept fun­gu­je aj v Nemec­ku, v Ori­gi­nal Unver­pac­kt). Aj malý krok je však dôle­ži­tý krok a hoci od Yeme neoča­ká­vam, že si u nich nača­pu­jem oli­vo­vý olej, ige­lit­ky by som tam váž­ne videl nerád.

LØS Mar­ket je skve­lým prí­kla­dom, kto­rým sa môžu aspoň čias­toč­ne inšpi­ro­vať všet­ci. Spra­viť tak jed­no­du­chý prvý krok, ako zru­šiť všet­ky ige­lit­ky a nahra­diť ich papie­ro­vý­mi náh­ra­da­mi, to verím, že by zvlá­dol kaž­dý obchod­ník. Naša pla­né­ta potre­bu­je pre svo­ju záchra­nu kaž­dú takú­to drob­nosť.

1070073

zdroj foto­gra­fií: autor, zdroj titul­ných foto­gra­fií: autor

Pridať komentár (0)