Prečo mladí ľudia pre­stali kupo­vať byty?

Martina Horváthová / 4. január 2017 / Zaujímavosti

Vlast­niť auto, byt, či nebo­daj dom bolo done­dávna merad­lom úspe­chu. Dnes to však už neplatí. Stále väčší počet mla­dých ľudí po celom svete nemá záu­jem o kúpu nehnu­teľ­nosti.

Výskum uka­zuje, že ľudia vo veku 30 – 35 rokov, takz­vaná gene­rá­cia milé­nia, iba zried­kavo kupujú nehnu­teľ­nosti. Ďal­ším fak­tom je, že dokonca nena­ku­pujú ani veľmi drahé veci. V USA sa o tejto gene­rá­cií hovorí aj ako o gene­rá­cií nájom­cov. Soci­oló­go­via zastá­vajú názor, že dôvo­dom je finančná kríza, kto­rou trpia sve­tové eko­no­miky. A to je to, prečo majú mladí strach z pôži­čiek, alebo úve­rov. Naj­dô­le­ži­tej­ším fak­tom ale je, že táto gene­rá­cia má iné hod­noty ako mali ich rodi­čia. Často­krát pre­hod­no­cujú kon­cep­ciu úspe­chu a kúpu nehnu­teľ­nosti pri­ra­ďujú k úspe­chu len v prí­pade, ak ide o dlho­dobú inves­tí­ciu s úmys­lom jej násled­ného pre­nájmu. Inves­tujú rad­šej do skú­se­ností, športu, star­tu­pov. Ide o to, že nechcú pros­pe­ritu a sta­bi­litu, ale časovú fle­xi­bi­litu, finančnú a geo­gra­fickú nezá­vis­losť.

A Businessman Sits On A Beach Chair On The Beach Working On A Laptop Computer And Talking On The Phone With His Surfboard Sitting At His Feet; Tarifa Cadiz Andalusia Spain --- Image by © Ben Welsh/Design Pics/Corbis

foto: startitup.sk

Prečo je to tak?

Čoraz viac pre­ja­vu­jeme menší záu­jem o mate­riálne veci. Načo vlast­niť auto, keď si môžeme zavo­lať taxík, zdie­ľať jazdu, či cho­diť verej­nou dopra­vou. Predsa auto niečo stojí, treba sa oň sta­rať, ser­vi­so­vať ho, pla­tiť pois­tku, či pohonné hmoty. Prečo si kupo­vať dom­ček na krás­nom mieste a cho­diť tam na práz­dniny, keď naprí­klad Airbnb ponúka uby­to­va­nie tak­mer na kaž­dom mieste tejto pla­néty? Buď si člo­vek vybe­rie mož­nosť, že bude splá­cať úver 30 rokov, alebo sa zmieri s tým, že si bude domov pre­na­jí­mať. Podľa For­bes, moderný člo­vek mení svoju prácu každé 3 roky. Za poslednú dekádu prišli psy­cho­ló­go­via so zis­te­niami doka­zu­jú­cimi, že míňať peniaze na zážitky pri­náša viac šťas­tia a pocitu pohody, než kupo­va­nie si nových vecí.

Carevale 2002

foto: startitup.sk

Vďaka zážit­kom máme viac pria­te­ľov. Sociálna inte­rak­cia je medzi ľuďmi roz­ho­du­júca, či už sa člo­vek cíti šťastný alebo nie. Mať viac pria­te­ľov nás robí šťast­nej­šími. Budú tvo­jii kama­ráti rad­šej počú­vať prí­behy, ako si sa túlali po zau­jí­ma­vej kra­jine alebo koľko budeš splá­cať hypo­téku? Pamä­taj si, že aj zo zlej skú­se­nosti môže byť dobrý prí­beh. Z hmot­ných vecí nie. Naku­po­va­nie mate­riál­nych stat­kov nám súčasne pri­náša sta­rosti. Najmä v prí­pade, ak sú tieto veci drahé. Ak si kúpite dom, treba ho zaria­diť a sta­rať sa oň, zve­ľa­ďo­vať. Stále je však ohro­zený, môžu ho vykrad­núť, niečo sa pokazí. To isté platí o aute. Ale nikto si neod­ne­sie tvoje skú­se­nosti a zážitky.

trave1

foto: favim.com

Každá vec stráca v prie­behu času svoju hod­notu. Poznáš to, ideš si kúpiť mobilný tele­fón, a hneď ako ho zapla­tíš klesne jeho hod­nota.

Naši rodi­čia nemali mož­nosti, ktoré ponúka dnešná doba a nemohli ces­to­vať tak ako my. Nedos­tali prí­le­ži­tosti na zakla­da­nie si pod­ni­kov, preto všetky svoje peniaze inves­to­vali do domov a áut. Na skú­se­nos­tiach a zážit­koch naozaj záleží a často­krát sa stáva, že s nimi pri­chá­dzajú aj zau­jí­mavé prí­le­ži­tosti. Preto ber najprv skú­se­nosti, to ostatné príde neskôr.

zdroj: brightside.me , zdroj titul­nej foto­gra­fie: /napoleonfour.com, Jonas Berg/favim.com

Pridať komentár (0)