Prečo je opus­tiť prácu, kvôli svo­jim snom naj­horší nápad, aký môžeš dostať?

Ľudovít Nastišin / 29. apríla 2016 / Business

Pozor na tie fámy o veľ­kom skoku zo zamest­na­nia do pod­ni­ka­nia. Nie sú nere­álne, ale neudejú sa cez noc.

Nie to tak dávno, čo Bryan skon­čil so svo­jou prá­cou ako redak­tor pre For­tune 500, aby sa pus­til do nie­čoho iného. Počas jeho posled­ného dňa v práci odvša­diaľ vní­mal mix závisti a prek­va­pe­nia. Nemohli uve­riť, že odchá­dza, že ide uro­biť ten veľký krok. No prav­dou je, že Bryan plá­no­val tento moment už 10 rokov.

Poriadne sa pozri na všetky tie biz­ni­sové knihy, čo máš na poličke, vypo­čuj si self-help guruho a jeho úspešný prí­beh alebo nav­štív nie­koho zo svo­jich zná­mych, komu sa sku­točne darilo. Odvša­diaľ budeš prav­de­po­dobne počuť: “Uro­bil som ten veľký krok.”

10-Things-Richard-Liu-Pics-01

foto: businessinsider.com

Táto fráza je s obľu­bou opa­ko­vaná vždy, keď sa hovorí o úspe­chu. Je to prí­beh risku a zisku, ktorý dookola počú­vame z úst boha­tých pod­ni­ka­te­ľov, fil­mo­vých hviezd či úspeš­ných umel­cov. No je to lož.

Big Bre­aks Come Slow

V roku 1975 zalo­žil Bill Gates Mic­ro­soft. No trvalo dlhých 6 rokov kým zís­kal svoj prvý kon­trakt s IBM. Potom to trvalo ďal­ších 5 rokov, kým išli na burzu, čo spra­vilo Gatesa mul­ti­mi­li­oná­rom, to je jeho “over­night suc­cess.”

Ste­vovi Job­sovi to zabralo ešte viac času. So Ste­vom Woz­nia­kom zalo­žili Apple v roku 1976, no až do roku 1984 veľa vody nena­mú­tili. Až kým nevy­pus­tili do sveta Macin­tosh. Nasle­do­val Job­sov odchod z firmy a následný come­back — až potom sa jeho biz­nis stal sku­točne glo­bál­nym gigan­tom akým je dnes.

steve-jobs-head-of-apple-25b1-diaporama

foto: 20minutes.fr

A potom sú tu ešte zakla­da­te­lia Google Larry Page a Ser­gey Brin. Spo­loč­nosť zalo­žili v roku 1996 a až o osem rokov neskôr sa im poda­rilo pora­ziť dote­raj­ších kon­ku­ren­tov, vďaka čomu išli na burzu s trho­vou kapi­ta­li­zá­ciou 23 miliárd dolá­rov.

Pred­tým ako skon­číš so svo­jou prá­cou, aby si uro­bil ten veľký krok, venuj naj­skôr dosta­tok času budo­va­niu potreb­ného skill­setu, ktorý k tomu potre­bu­ješ.

Ako pove­dal Aris­to­te­les: “Sme to, čo robíme stále dookola. Výni­moč­nosť teda nie je akt, je to zvyk.” Ak niečo robíš dosť dlho, nech je to hocičo, stane sa to zvy­kom.

Vďaka tomu sa nebu­deš musieť spo­lie­hať na veľký krok, ale na pevný most, ktorý si si vybu­do­val postupne a dob­ro­voľne počas rokov. Nie, nebol by to dobrý prí­beh pre Hol­ly­wood. No má to oveľa väč­šiu šancu na úspech.

foto: tech.co

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: grumomedia.com

Pridať komentár (0)