Prečo pova­žujú tí naj­lepší prob­lémy bež­ných ľudí za stratu času

Dárius Polák / 6. januára 2016 / Tools a produktivita

Steve Jobs, Mark Zuc­ker­berg, Barack Obama či Albert Eins­tein. Čo majú títo ľudia spo­ločné? Sú nesmr­teľní. Svet na nich nikdy neza­budne. Nie každý si však všíma jednu z ich cha­rak­te­ris­tic­kých čŕt. Všetci nosia/nosili skoro každý deň to isté oble­če­nie.

Čo ich však vedie/viedlo k tomuto roz­hod­nu­tiu?

Buď nudný a maj rutinný život, aby si mohol byť divoký a ori­gi­nálny vo svo­jej práci.“ – Gustave Flau­bert, fran­cúz­sky spi­so­va­teľ.

Idea spo­číva v tzv. para­doxe voľby. Zájdi si do dro­gé­rie. Vyzerá to tam takto.

WP_20130608_001

Toto všetko je pasta. Vec, ktorú si dáme do svo­jich úst a potom vypľu­jeme. A to nie je jediný prí­klad. Máme tisíce zna­čiek oble­če­nia, ktoré môžeme kúpiť, tisíce reštau­rá­cii, v kto­rých môžeme jesť, tisíce barov v kto­rých môžeme sedieť. Dnešný svet nám umož­ňuje mili­óny mož­ností.

Nám to však nepo­máha. Máme toľko mož­ností, že si nevieme vybrať. Bojíme sa robiť vlastné roz­hod­nu­tia. Bojíme sa názoru ľudí na našu voľbu. Bojíme sa, že zvo­líme nesprávnu mož­nosť. Až natoľko, že tieto roz­hod­nu­tia pre istotu necháme na ostat­ných ľudí.

Čierny rolák, modré džínsy, biele botasky. Šedé tričko. Šedý alebo modrý oblek. Šedý oblek, žiadne ponožky a neuče­sané vlasy. Toto je typické oblečenie/farba, ktorá je cha­rak­te­ris­tická pre vyš­šie uve­dené osob­nosti. Okej, dá sa ešte pove­dať, že šedá je ich obľú­bená farba. Znie to však ako cel­kom nudný spô­sob života.

steve-jobs-wardrobe

Čo však títo ľudia vedia/vedeli, je to, že všetci máme tzv. zdroj men­tál­nej ener­gie. Štú­die doká­zali to, že táto ener­gia je obme­dzená pri našich roz­hod­nu­tiach. Každé roz­hod­nu­tie, ktoré vyko­náme, malé či veľké, našu ener­giu zni­žuje. Prob­lém potom nastáva pri veľ­kých roz­hod­nu­tiach, pri tých, ktoré naozaj roz­ho­dujú o našom živote. Pri týchto roz­hod­nu­tiach sme takí una­vení z toho, čo si máme obliecť, čo máme jesť, čo si máme kúpiť, až neuro­bíme správne roz­hod­nu­tia pri dôle­ži­tých veciach. Výsled­kom je, že nás život nie je taký, aký sme ho chceli mať. Je to však naša voľba.

Sú dva spô­soby, ako šet­riť touto ener­giou

Prvá je, že budeme robiť tie isté (nedô­le­žité) veci každý deň rov­nako, druhá je, že tieto voľby necháme na iných. Veľa ľudí sa tohto bojí. Boja sa, že sa stanú nud­nými, ste­re­otyp­nými, len preto, že robia každý deň rov­naké veci. Sú to však kaž­do­denné rutiny, ktoré určujú výsle­dok nášho života.

Pozor. Nena­stav však svoj život na auto­pi­lot. Nena­plá­nuj si ho dopod­robna do konca. Občas sa zastav. Poroz­mýš­ľaj. Majú tvoje den­no­denné čin­nosti pre teba hod­notu? Tvo­ríš hod­notu pre ostat­ných ty sám? Je to naozaj to, čo ťa napĺňa?

o-ZUCKERBERG-CLOTHES-facebook

Každý deň máš vo svo­jom živote milión mož­ností. Nestih­neš ich všetky. Sústreď sa na to, čo je pre teba dôle­žité. V živote moc nezá­leží na tom, čo nosíme, kde jeme, akú zubnú pastu pou­ží­vame. Ide hlavne o to, aký sme vo vnútri.

Prečo je slo­ven­ská men­ta­lita via­zaná na pred­sudky voči dru­hým? Tvrdí sa, že prvý dojem uro­bíš za prvé tri sekundy. Ja si to nemys­lím. Život člo­veka nede­fi­nu­ješ troma sekun­dami. Nebuďme hlúpi. Nesúďme ľudí za to čo robia ihneď. Najprv treba zis­tiť čo ich vedie k tomu a prečo to uro­bili. Snažme sa najprv zis­tiť, poro­zu­mieť, pocho­piť. Potom si môžeme každý vytvo­riť svoju mienku. Tvoj názor ti nikto nezo­be­rie. Pokiaľ nesú­hla­síš s mojim, je to abso­lútne v poriadku.

obama-suit

zdroj: medium.com, youtube.com, forbes.com

Pridať komentár (0)