Pre­čo pova­žu­jú tí naj­lep­ší prob­lé­my bež­ných ľudí za stra­tu času

Dárius Polák / 6. januára 2016 / Lifehacking

Ste­ve Jobs, Mark Zuc­ker­berg, Barack Oba­ma či Albert Eins­te­in. Čo majú títo ľudia spo­loč­né? Sú nesmr­teľ­ní. Svet na nich nikdy neza­bud­ne. Nie kaž­dý si však vší­ma jed­nu z ich cha­rak­te­ris­tic­kých čŕt. Všet­ci nosia/nosili sko­ro kaž­dý deň to isté oble­če­nie.

Čo ich však vedie/viedlo k tomu­to roz­hod­nu­tiu?

Buď nud­ný a maj rutin­ný život, aby si mohol byť divo­ký a ori­gi­nál­ny vo svo­jej prá­ci.“ – Gusta­ve Flau­bert, fran­cúz­sky spi­so­va­teľ.

Idea spo­čí­va v tzv. para­do­xe voľ­by. Záj­di si do dro­gé­rie. Vyze­rá to tam tak­to.

WP_20130608_001

Toto všet­ko je pas­ta. Vec, kto­rú si dáme do svo­jich úst a potom vypľu­je­me. A to nie je jedi­ný prí­klad. Máme tisí­ce zna­čiek oble­če­nia, kto­ré môže­me kúpiť, tisí­ce reštau­rá­cii, v kto­rých môže­me jesť, tisí­ce barov v kto­rých môže­me sedieť. Dneš­ný svet nám umož­ňu­je mili­ó­ny mož­nos­tí.

Nám to však nepo­má­ha. Máme toľ­ko mož­nos­tí, že si nevie­me vybrať. Bojí­me sa robiť vlast­né roz­hod­nu­tia. Bojí­me sa názo­ru ľudí na našu voľ­bu. Bojí­me sa, že zvo­lí­me nespráv­nu mož­nosť. Až natoľ­ko, že tie­to roz­hod­nu­tia pre isto­tu nechá­me na ostat­ných ľudí.

Čier­ny rolák, mod­ré džín­sy, bie­le botas­ky. Šedé trič­ko. Šedý ale­bo mod­rý oblek. Šedý oblek, žiad­ne ponož­ky a neuče­sa­né vla­sy. Toto je typic­ké oblečenie/farba, kto­rá je cha­rak­te­ris­tic­ká pre vyš­šie uve­de­né osob­nos­ti. Okej, dá sa ešte pove­dať, že šedá je ich obľú­be­ná far­ba. Znie to však ako cel­kom nud­ný spô­sob živo­ta.

steve-jobs-wardrobe

Čo však títo ľudia vedia/vedeli, je to, že všet­ci máme tzv. zdroj men­tál­nej ener­gie. Štú­die doká­za­li to, že táto ener­gia je obme­dze­ná pri našich roz­hod­nu­tiach. Kaž­dé roz­hod­nu­tie, kto­ré vyko­ná­me, malé či veľ­ké, našu ener­giu zni­žu­je. Prob­lém potom nastá­va pri veľ­kých roz­hod­nu­tiach, pri tých, kto­ré naozaj roz­ho­du­jú o našom živo­te. Pri tých­to roz­hod­nu­tiach sme takí una­ve­ní z toho, čo si máme obliecť, čo máme jesť, čo si máme kúpiť, až neuro­bí­me správ­ne roz­hod­nu­tia pri dôle­ži­tých veciach. Výsled­kom je, že nás život nie je taký, aký sme ho chce­li mať. Je to však naša voľ­ba.

Sú dva spô­so­by, ako šet­riť tou­to ener­gi­ou

Prvá je, že bude­me robiť tie isté (nedô­le­ži­té) veci kaž­dý deň rov­na­ko, dru­há je, že tie­to voľ­by nechá­me na iných. Veľa ľudí sa toh­to bojí. Boja sa, že sa sta­nú nud­ný­mi, ste­re­otyp­ný­mi, len pre­to, že robia kaž­dý deň rov­na­ké veci. Sú to však kaž­do­den­né ruti­ny, kto­ré urču­jú výsle­dok náš­ho živo­ta.

Pozor. Nena­stav však svoj život na auto­pi­lot. Nena­plá­nuj si ho dopod­rob­na do kon­ca. Občas sa zastav. Poroz­mýš­ľaj. Majú tvo­je den­no­den­né čin­nos­ti pre teba hod­no­tu? Tvo­ríš hod­no­tu pre ostat­ných ty sám? Je to naozaj to, čo ťa napĺňa?

o-ZUCKERBERG-CLOTHES-facebook

Kaž­dý deň máš vo svo­jom živo­te mili­ón mož­nos­tí. Nestih­neš ich všet­ky. Sústreď sa na to, čo je pre teba dôle­ži­té. V živo­te moc nezá­le­ží na tom, čo nosí­me, kde jeme, akú zub­nú pas­tu pou­ží­va­me. Ide hlav­ne o to, aký sme vo vnút­ri.

Pre­čo je slo­ven­ská men­ta­li­ta via­za­ná na pred­sud­ky voči dru­hým? Tvr­dí sa, že prvý dojem uro­bíš za prvé tri sekun­dy. Ja si to nemys­lím. Život člo­ve­ka nede­fi­nu­ješ tro­ma sekun­da­mi. Nebuď­me hlú­pi. Nesúď­me ľudí za to čo robia ihneď. Najprv tre­ba zis­tiť čo ich vedie k tomu a pre­čo to uro­bi­li. Snaž­me sa najprv zis­tiť, poro­zu­mieť, pocho­piť. Potom si môže­me kaž­dý vytvo­riť svo­ju mien­ku. Tvoj názor ti nikto nezo­be­rie. Pokiaľ nesú­hla­síš s mojim, je to abso­lút­ne v poriad­ku.

obama-suit

zdroj: medium.com, youtube.com, forbes.com

Pridať komentár (0)