Prečo to prie­merní štu­denti dotiahnu v živote ďaleko

L. Timko / 25. januára 2016 / Tools a produktivita

Bývalý pre­zi­dent George W. Bush nie je popu­lárny pre svoje verejné pre­javy, avšak čerstvým absol­ven­tom Sout­hern Met­ho­dist Uni­ver­sity zde­lil jednu dôle­žitú myš­lienku: „Tým, ktorí ukon­čili štú­dium s poc­tami, oce­ne­niami a vyzna­me­na­niami poviem ‚Dobrá práca‘ a ostat­ným prie­mer­ným štu­den­tom hovo­rím: ‚Aj vy sa môžete stať pre­zi­den­tom.‘“

Bush si robil vtipy sám zo seba, pre­tože počas vyso­kej školy pat­ril k prie­mer­ným štu­den­tom. Vo svo­jom pre­jave zdô­raz­nil fakt, že známky neovp­lyv­nia to, kam to môžete dotiah­nuť, pre­tože život je plný neob­me­dze­ných mož­ností. Či Busha uzná­vate ako dob­rého pre­zi­denta alebo nie, dáva to zmy­sel. V škole medzi pre­mian­tov nepat­rili i ďalší mocní muži pla­néty, ktorí sa aj napriek tomu posta­vili na čelo USA — naprí­klad John F. Ken­nedy, Lyn­don B. John­son či Bus­hov otec George H.W. Bush. Ani vicep­re­zi­dent Joe Biden nevy­ni­kal svo­jimi znám­kami na stred­nej škole, či práv­nic­kej uni­ver­zite.

georgebush

Samos­tatnú kapi­tolu tvo­ria mega úspešní pod­ni­ka­te­lia, kto­rým na vrchol určite nepo­mohli len vedo­mosti zís­kané na uni­ver­zite. Steve Jobs nikdy nedo­kon­čil vysokú školu. Rov­nako ako Mark Zuc­ker­berg a Bill Gates. Podobne, najm­lad­šia žen­ská miliar­dárka Eli­za­beth Hol­me­sová, ktorá spra­vila v medi­cíne revo­lú­ciu, pre­ru­šila štú­dium na Stan­forde s cie­ľom nasle­do­vať svoje sny. Richard Bran­son trpel dys­le­xiou a zo stred­nej školy ho vyho­dili vo veku 15 rokov.

bill-gates

Jed­no­du­cho pove­dané, je jedno akým spô­so­bom nado­bú­date vzde­la­nie, neexis­tuje jediná cesta k úspe­chu. Reno­mo­vaný astro­fy­zik Neil de Grasse Tyson v pre­jave pre absol­ven­tov Mas­sa­chu­sett­skej uni­ver­zity pove­dal:

Vaše známky, nech je váš prie­mer aký­koľ­vek, sa rýchlo stanú nepod­stat­nými vo vašom živote. Rad­šej vám ani nebu­dem hovo­riť, že budú ire­le­vantné.

Pre­tože v živote sa vás nik neopýta na váš prie­mer.

…Ak prie­mer niečo zna­mená, tak len to, čím ste boli v danom momente – a určite to nedo­káže defi­no­vať zvy­šok vášho života.“

Inte­li­gen­cia je sub­jek­tívna a aka­de­mické výsledky nie sú vždy tým správ­nym merad­lom. Úspech štu­denta závisí na schop­nosti pris­pô­so­biť sa danému sys­tému, čo nie vždy pred­sta­vuje tú naj­lep­šiu príp­ravu na sku­točný život. Osobný cha­rak­ter, skú­se­nosti a kone­xie. Nie známky, určujú váš smer v živote. Úspech je roz­hod­nu­tie spra­viť to, k čomu sa iní neod­hod­lali. Na to je potrebná vášeň, odvaha, vytrva­losť, emo­ci­onálna inte­li­gen­cia a schop­nosť poro­zu­mieť hod­note neús­pe­chu.

To je dôvod prečo vidíme toľko prie­mer­ných štu­den­tov viesť tento svet. Práve oni totiž roz­umejú tomu, čo zna­mená bojo­vať a pre­ko­nať viac pre­ká­žok, ako si doká­žete pred­sta­viť. Ak ste práve skon­čili strednú alebo vysokú školu, no bez vyzna­me­na­nia, nezú­fajte. Život je plný úspe­chov a neús­pe­chov a hoci sa toho veľa v škole naučíme, sku­točné vzde­la­nie zís­kate, až keď opus­títe svoju triedu a vstú­pite do reál­neho sveta dospe­lých. Sku­točný úspech je pro­duk­tom pozo­ro­va­teľ­ných a nese­bec­kých zmien v tomto svete.

Nikdy sa nepres­tá­vajte učiť, nikdy sa nevzdá­vajte a nikdy si neza­bú­dajte život uží­vať!

Zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)