Prečo sa tak Bra­ti­slav­ča­nia pobláz­nili z Bubb­le­ology?

Martin Bohunický / 11. mája 2016 / Business

O Bubb­le­ology som nepo­čul od mojich kama­rá­tov veľa dob­rých slov, napriek tomu, že tam deti neus­tále stáli v radoch.

Nikdy som nepre­cho­vá­val sym­pa­tie k týmto znač­kám — nie som z tých, ktorý by sa nechal stiah­nuť popu­la­ri­tou neja­kého brandu a sna­žím sa brať veci raci­onálne. Takže aj na Bubb­le­ology som sa poze­ral cez prsty a pre­vra­cal očami vždy, keď som videl nad­šené tíne­džerky fotiť sa s pohá­rom v ruke.

Keďže ale nech­cem byť tak nega­tívny, roz­ho­dol som sa, že zis­tím, čo za tou popu­la­ri­tou je. Začal som teda men­šou anke­tou u zná­mych a kole­gov — všetci majú 20 – 29 rokov. Mali ste už nie­kedy Bubb­le­ology? Mali. Všetci. Raz. Nikomu to výrazne nechu­tilo. Nie­komu to prišlo prí­liš sladké, inému to prišlo umelé.

Ak je to naozaj také zlé, prečo tam chodí toľko ľudí? Nemusí kaž­dému cho­diť do isté, ale ak mi osem ľudí jed­no­hlasne potvrdí, že to nestojí za nič, asi nebu­dem náhodne v kolek­tíve jedi­ných ôsmych ľudí, ktorí tento čaj s bub­lin­kami nemu­sia.

Vchá­dzam teda krátko po desia­tej do Avi­onu a oproti mne idú dve decká, ktoré vyze­rajú, že v stredu o 10-tej nemajú čo v obchod­nom cen­tre robiť a zasta­vu­jem ich. Chcel som sa ich spý­tať, prečo nie sú v škole, ale potom si hovo­rím, že moja vec to nie je a som tu pra­covne. Pri­bližne 13-ročný cha­lan a podobne stará baba s takým tým smieš­nym, ume­lým a fareb­ným ska­te­bo­ar­dom v ruke zasta­vujú a počú­vajú moju otázku: “Čo vás na Bubb­le­ology baví?”

IMG_0520

Baba poho­tovo tvrdí, že to má len dru­hý­krát, ale že je to dobré. Cha­lan oči­vidne svoju úlohu zobral váž­nej­šie, chvíľu sa zamys­lel a naj­skôr za to kúzlo ozna­čil sladkú chuť. Potom opäť nach­víľu zavá­hal a dodal, že ho baví kom­bi­no­vať jed­not­livé prí­chute. Je to jed­no­du­cho zábava, vybe­rať si z toho neko­nečna kom­bi­ná­cií.

A úprimne, nepi­jete to len preto, že je to cool?,” pýtam sa a úprim­nosť asi neča­kám. Baba so ska­te­bo­ar­dom okam­žite odmieta, že jej to chutí a je jej jedno, čo si o tom kto myslí. Presne túto odpo­veď som čakal, jej auten­tic­kosť však nemám ako otes­to­vať, viem ako mar­ke­ting fun­guje a aký som bol, keď som bol v jej veku. Cha­lan je trošku otvo­re­nejší a pre­zra­dil mi, že síce to tak nie je, no prvý­krát pri­šiel práve kvôli kama­rá­tom. Ďaku­jem obom za ich čas a pri­chá­dzam k samot­nému stánku.

Tam si star­šia pani pýta dva čaje a neza­búda dodať, že je to pre deti. Akoby sa han­bila, že by to mala piť sama. Ale to je len môj dojem. Skú­mam záhadnú pro­ce­dúru, vyzerá to, že jeden čaj si vyža­duje dosť roboty. Pri­chá­dzam na rad a z množ­stva dostup­ných kom­bi­ná­cií abso­lútne netu­ším, ako začať.

IMG_0521

Čaj? Zelený?,” poviem neisto a potom sa pri­zná­vam, čo je úče­lom mojej náv­števy. Milá slečna vyzerá, že ju jej práca cel­kom baví a púš­ťame sa do roz­ho­voru. Pri jej poznámke, že toto vôbec nie je značka pre deti, ale chodí sem aj mnoho dospe­lých uka­zu­jem na špe­ciálny čaj čes­kej You­tu­berky Teri Blit­zen, ktorú asi nepozná nikto nad 15 rokov. Aj ja len náho­dou, keď som z neja­kého dôvodu hľa­dal naj­po­pu­lár­nej­šie You­tu­berky. Vtedy pri­znáva, že mar­ke­ting je naozaj cie­lený na mla­dých, z toho, čo poču­jem to však Bubb­le­ology robí naozaj dobre — letné tábory, pre­pa­dovky na ško­lách. Sme­jem sa pri pohľade na špe­ciálnu tyčinku Teri Blit­zen, kto­rej popis je ako keby nejaký hej­ter vegá­nov urá­žal nejaké jedlo — vraj je glu­ten free, no sugar, raw, bio aj vegan. Proste všetko.

Na moju otázku, čo je podľa nej kľú­čom úspe­chu, naj­skôr odpo­vedá, že nápoj je jed­no­du­cho sladký. A keď si vypý­tam niečo kys­lej­šie, akosi mám pocit, že mi stále chce uká­zať, aký môže byť tento čaj sladký. Nako­niec pri­stu­pu­jem na kom­pro­mis a slečna mi namie­šala nápoj s jabl­kom a limet­kou, dopl­nený o nejaké farebné guličky a želé. Odpo­veď sladké mi nestačí a keď idem tro­chu do hĺbky, tvrdí mi, že mož­ných kom­bi­ná­cií je až 2800.

Dostá­vam svoj čaj a na prvý pokus to nie je až také zlé, ako by som čakal, no nič, za čo by som znova dal vyše 4 eurá. Srkám si svoj nápoj v kan­ce­lá­rií a postupne mi to začína dochá­dzať. “Keby je tam menej toho želé, možno by to bolo lep­šie. A aké by to bolo, keby miesto limetky skú­sim bros­kyňu?” Začí­najú ma fas­ci­no­vať jed­not­livé kom­bi­ná­cie a pred­sta­vu­jem si, ako by som svoj nápoj drob­nými zme­nami mohol vylep­šiť. 

IMG_0518

BINGO! Asi som pocho­pil. Ok, do Bubb­le­ology asi znova nepôj­dem, veľkú časť úspe­chu určite zohráva silný mar­ke­ting, no bude to práve tá kre­a­ti­vita pri výbere, ktorá tie decká tak baví. Nechutí ti tvoja kom­bi­ná­cia? Prí­deš znova, uro­bíš pár zmien a sna­žíš sa postupne nájsť tú svoju — doko­nalú. A keďže mož­ností je toľko, nikdy nedos­ta­neš pocit, že už je to ono, že nemôže byť lep­šie.

Bubb­le­ology síce pri­nie­sol na slo­ven­ský trh niečo úplne nové, čaj z Tai­wanu zrejme pili dote­raz len ľudia, ktorí boli v Tai­wane, no to jed­no­du­cho nestačí. Pozri sa na McDo­nalds. Nie som jeho fanú­ši­kom a na Slo­ven­sku ho nav­šte­vu­jem úplne mini­málne, no hlavne na letis­kách si medzi všet­kými fast­fo­odami vybe­riem práve ten. Prečo? Pre­tože presne viem, čo môžem oča­ká­vať. Po celom svete je ponuka viac­me­nej rov­naká, s veľmi podob­nými cenami. Za úspe­chom McDo­nalds je podľa mňa práve jeho kon­zis­ten­cia pri jed­not­li­vých pre­vádz­kach.

Potom tu je napr. Star­bucks, ktorý svoju prvú slo­ven­skú pobočku otvorí už za 3 týždne. Uspel by Star­bucks ako kavia­reň len tak? Prav­de­po­dobne nie, medzi kávič­kármi by si jed­no­du­cho nikdy nena­šiel miesto. Star­bucks však dostal svoju kávu netra­dič­ným prí­stu­pom práve k tým, ktorí možno dote­raz kávu ani nepili.

IMG_0522

A Bubb­le­ology? Mohli pri­niesť na Slo­ven­sko nový čaj, no bez všet­kých mož­ností, ktoré ponúka a bez tej hra­vosti, ktorú nákup nápoja spre­vá­dza by to asi nesta­čilo. Fanú­šik tejto firmy sa zo mňa nestal, nechám to na mlad­ších. No Bubb­le­ology môže svo­jim prí­stu­pom inšpi­ro­vať kaž­dého jed­ného pod­ni­ka­teľa. Na Slo­ven­sku sa pre­sa­dili náramne a žiadna náhoda to nie je. Daj ľuďom mož­nosť tvo­riť, daj ľuďom vždy iný záži­tok, dovoľ im, aby si ten záži­tok vytvá­rali sami. A garan­tu­jem ti, že oni sa vrá­tia.

zdroj foto­gra­fií: autor

Pridať komentár (0)