Prečo sa držať vlast­ných rád a cie­ľov a nene­chať si neus­tále radiť

Lukáš Timko / 8. október 2015 / Tools a produktivita

Zo všet­kého naj­viac ma frus­truje fakt, že ľudia, ktorí veselo roz­dá­vajú rady, nemajú ani poňa­tia o situ­ácii, v kto­rej sa dotyčný nachá­dza. „Mala by si odísť z práce a nasle­do­vať svoje sny,“ môže byť kata­stro­fická rada pre dvad­sať­ročnú slo­bodnú mamičku bez finanč­nej zábez­peky a pod­pory. Inak pove­dané, na kon­texte záleží, takže si dobre rozmys­lite, ktorú radu si vez­mete k srdcu. 

Mal by si sa sústre­diť na 20% pro­duk­tov“ zásadné pro­ti­rečí dobre omie­ľa­nému: „orien­tuj sa na detaily!“ Jedná sa o kla­sické rady v star­tu­po­vej komu­nite. Sú však naozaj mieste? Možno znejú veľmi pekne a inte­li­gen­tne, dokonca vytvá­rajú dojem, že sa člo­vek v prob­le­ma­tike sku­točne vyzná a dobre vie, čo ľudia chcú, no opak môže byť prav­dou. Takéto vágne rady vedia byť poriadne zavá­dza­júce a ešte viac mätúce. Čo si má vlastne člo­vek vybrať? 

Iný naprí­klad: „Dajte ľuďom to, čo chcú.“ Čo ak chcú zákaz­níci rých­lej­šie kone, ale potre­bujú autá? To by potom Henry Ford nebol roz­be­hol svoj pre­lo­mový auto­mo­bi­lový biz­nis. Dal by na radu ľudí a rad­šej by vyvi­nul poriadne andre­na­lí­nové injek­cie pre štvor­no­hých táto­šov. Jed­no­du­cho krásny prí­klad toho, ako môžeme jadro celej rady hodiť do koša, pre­tože vôbec nebe­rie do úvahy kon­text. Samoz­rejme, rada sama o sebe je skvelá. Samoz­rejme, veď prečo by sme vyví­jali niečo, o čo nikto nebude mať záu­jem a čo si teda nikto ani nekúpi? Ale to platí iba za pred­po­kladu, že doká­žete odhad­núť spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie. Veľa ľudí to nevie… 

Ďalej — mnoho mla­dých prvo-zakla­da­te­ľov využíva filo­zo­fiu úzkeho sturt-up a tlačí ju do extré­mov. V pro­cese nají­ma­nia ľud­ských zdro­jov exis­tujú dôle­žité kroky, ktoré sa nemôžu robiť spô­so­bom mini­mál­nej živo­ta­schop­nosti. Zlé nají­ma­nie zabíja star­tupy.

Určite ste už čítali články aj o tom, prečo je neús­pech dobrý. Musím nesú­hla­siť! Neús­pech je sám o sebe nega­tívna vec. Prí­le­ži­tosť pou­čiť sa je skvelá, no v žiad­nom prí­pade by vás to nemalo moti­vo­vať neus­pieť. Ak sa však k neús­pe­chu blí­žite, mali by ste si z neho zobrať čo naj­viac. Toto je jediný kon­text, ktorý môžeme pova­žo­vať za dobrý.

Ľudia, ktorí hľa­dajú rady, ich nesmú pokla­dať za okam­žité záchranné koleso a následné dosia­hnu­tie úspe­chu. Nič také neexis­tuje, je potrebné začať na sebe makať! Mnoho ľudí si pýta radu, pre­tože je to pre nich jed­no­duch­šie ako začať konečne na sebe pra­co­vať. Pri­tom by sme pri ich pijí­maní mali byť veľmi opatrní a uve­do­miť si, že každý je svo­jim spô­so­bom zau­jatý — už len vlast­nými skú­se­nos­ťami. Preto treba vždy zohľa­dňo­vať kon­text. Čo môžeme spra­viť pre to, aby sme rady lep­šie pocho­pili v kon­texte?

Dôle­žité je chá­pa­nie cel­ko­vej situ­ácie, v kto­rej sa práve nachá­dzate. Je potrebné pocho­piť svoju vlastnú situ­áciu a prob­lém. Potom sa treba zamys­lieť aj nad tým, čím si pre­šiel autor naj­nov­šej rady. Možno pra­co­val na cel­kom inom pro­dukte a do tvojho fachu sa ani tro­chu nero­zu­mie! Pop­rí­pade nepozná ani teba a netuší, či lep­šie zvlád­neš obrov­ský nápor stresu vychá­dza­júci z inten­zív­nej práce bez oddy­chu, alebo rad­šej dlh­šie a uvoľ­ne­nej­šie obdo­bie poc­ti­vej roboty. Väč­šina z nás zlyhá, pre­tože nemáme čas dať si veci do kon­textu len kvôli tomu, že slepo akcep­tuje rady od nie­koho s veľmi dob­rou repu­tá­ciou. Je jasné, že to nie je vždy to naj­šťast­nej­šie rie­še­nie. Už aj naše staré matere hovo­rili: dva krát meraj, raz stri­haj. A toto pra­vidlo sa dá apli­ko­vať snáď všade. 

Zdroj: Elite Daily

Pridať komentár (0)