Prečo sa v pod­ni­kaní nebo­jím zly­ha­nia, ale nie­čoho iného

Martin Bohunický / 30. júna 2016 / Tools a produktivita

Mys­lel som si, že zalo­žiť vlastný pro­jekt musí byť šia­len­stvo. Že šance na úspech sú tak malé, že neús­pech je prak­ticky garan­to­vaný. Že to dokážu len tí, ktorí sa ničoho neboja. No mýlil som sa.

Poda­rilo sa mi aj vďaka Star­ti­tup stret­núť sa s najús­peš­nej­šími ľuďmi v slo­ven­skom biz­nise. Mal som mož­nosť nahliad­nuť do ich myš­lien­ko­vých pocho­dov a vypo­čuť si ich recepty na úspech. Naj­viac ma prek­va­pili vždy, keď som sa spý­tal na ich začiatky.

Prek­va­pilo ma to, že mali rov­naký strach, aký som mal v tej chvíli ja. Len sa k nemu posta­vili inak.

Keď cítime strach, vzdá­vame sa našich nádejí. Robíme veci tak, aby sme mini­ma­li­zo­vali riziko pre­hry, nie maxi­ma­li­zo­vali mož­nosť výhry. Robíme prácu, ktorá nám zabez­pečí istotu, no nie šťas­tie a hoj­nosť.

Títo ľudia sa tiež báli. No oveľa väčší strach mali z inej veci. Báli sa, že to ani neskú­sia.

image_14449008191

foto: Tec­hMatch Slo­va­kia

Vieš, podľa mňa exis­tujú dva typy zly­haní. Nie­ktoré zly­ha­nia pri­chá­dzajú z akcie, iné z nečin­nosti. Môžeš zalo­žiť biz­nis a skra­cho­vať, no nemu­síš biz­nis zalo­žiť vôbec. Môže ti žena utiecť spred oltára alebo môžeš zostať celý život sám. Mnohí ľudia si mys­lia že naj­väč­šie skla­ma­nia pri­chá­dzajú z činov. Mys­líme si, že ban­krot alebo odmiet­nu­tie krás­nej ženy je to naj­hor­šie, čo sa nám môže stať. Ale strašne sa mýlime. 

Keď sa vra­ciam vo svo­jich myš­lien­kach späť, ľutu­jem len to, čo som neuro­bil. Momen­tálne pri­pra­vu­jem veľký mediálny pro­jekt, ktorý môže zatriasť Slo­ven­skom, no takisto aj zly­hať a zostať nepo­všim­nutý. Možno mám strach z najb­liž­ších týž­dňov, no oveľa viac ma desí pred­stava, že by som to neskú­sil a raz si to vyčí­tal.

Práve zo zly­haní pri­chá­dzajú tie naj­väč­šie životné lek­cie. Práve bolesť je podľa mňa to, čo člo­veka ženie naj­viac vpred. Pre­tože zly­ha­nie nie je sig­ná­lom našej neschop­nosti, len toho, že nám ešte niečo chýba.

consensys-delcastillo-2

foto: bitcoinwiki.co

Tie naj­väč­šie pro­jekty zly­hali tiež. Harry Potter bol odmiet­nutý, pre­tože bol vraj prí­liš dlhý. Larry Page a Ser­gey Brin chceli pre­dať Google za $2 mili­óny dolá­rov, no inves­tor sa na to vykaš­ľal. Tho­mas Edi­son pred­sta­vil 1093 paten­tov, ktoré nezna­me­nali nič. Picasso nama­ľo­val okolo 20 000 obra­zov, no len pár z nich je vzác­nych. Steve Jobs dostal z Apple padáka, aby sa vrá­til o pár rokov. Richard Bran­son nepred­sta­vil len úspešnú aero­linku, ale aj kolu, auto a sva­dobné šaty. Že si o nich nikdy nepo­čul? Však práve.

Neboj sa zly­ha­nia, maj strach z toho, že si to raz budeš vyčí­tať. Pre­tože bolesť zo zly­ha­nia je tisíc­ná­sobne men­šia než tá, ktorú budeš cítiť potom.

steve-jobs-holding-iphone

foto: digitaltrends.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)