Prečo sme sa v Star­ti­tup roz­hodli kli­ko­vať?

Martin Bohunický / 13. januára 2016 / Zo Slovenska

Nie sme ľudia, ktorí by si nechali újsť zdra­vie medzi prs­tami.

Všetci v Star­ti­tup máme záu­jem sta­rať sa o seba. Nie sme ľudia bez snov a vízií, chceme v kaž­dej oblasti života dosa­ho­vať aspoň nad­prie­merné výsledky. A tak je to aj s cvi­če­ním a zdra­vým život­ným štý­lom.

Dvoj­ná­sobne to platí po novom roku, kedy má 90% ľudí nasta­vené rov­naké pred­sav­za­tie. Príde však práca a je po cie­ľoch. Môžme si tu roz­prá­vať roz­právky o pev­nej vôli, no keď nie­kto o sied­mej ráno vypadne z domu a neraz sa vráti okolo ôsmej večer, úplne ho chá­pem, že sa mu do fitka nechce. Ak je vôbec ešte otvo­rené.

IMG_0068

My v Star­ti­tup nemáme pevnú pra­covnú dobu. Keby chceme, tré­nu­jeme päť­fá­zovo denne, no web by chát­ral. Záleží nám na našom “die­ťati” a všetci tu preto dob­ro­voľne trá­vime celé hodiny až do večera. Naše zdra­vie tým ale trpelo. Až kým sme si nepo­ve­dali, že stačí.

Nemu­síme sa siliť do posil­ňovne o desia­tej večer. Vytvo­rili sme si kli­ko­va­ciu výzvu, ktorá nás všet­kých (dúfajme) udrží vo forme. Boju­jeme jeden proti dru­hému, preto nedos­ta­tok moti­vá­cie nehrozí. Pro­stre­die je zdrav­šie, aj mozog má ten­den­ciu vybe­rať si skôr zdrav­šiu stravu a cel­kovo sa všetci cítime lep­šie.

Okrem kli­kov nás v najb­liž­ších dňoch čaká namon­to­va­nie hrazdy, ktorá nám dovolí posu­núť náš wor­kout na vyš­šiu úro­veň. Tie chvíle prok­ras­ti­ná­cie, kedy si fakt musíš na 20 minút od práce oddých­nuť, teraz využí­vame maxi­málne efek­tívne. Všetko čo potre­bu­ješ sú 2x2 metre pries­toru.

IMG_0069

Možno to nedáva zmy­sel. V práci máš predsa pra­co­vať, na cvi­če­nie sú určené iné miesta. No jedna vec je firemná kul­túra. Sme v tom všetci spolu a opäť máme k sebe o niečo bliž­šie. Druhá vec je, že člo­vek je ako zázra­kom zrazu násobne tak sústre­dený na prácu, než bol pred­tým. A to sa ešte len tešíme na dlho­dobé bene­fity.

Cvi­če­nie v kancli jed­no­du­cho posu­nulo celý náš tím opäť o krok ďalej. A čo tvoja firma, cvi­číte?

Screen Shot 2016-01-13 at 19.02.56
Pridať komentár (0)