Pre­čo sme sa v Star­ti­tup roz­hod­li kli­ko­vať?

Martin Bohunický / 13. januára 2016 / Zo Slovenska

Nie sme ľudia, kto­rí by si necha­li újsť zdra­vie medzi prs­ta­mi.

Všet­ci v Star­ti­tup máme záu­jem sta­rať sa o seba. Nie sme ľudia bez snov a vízií, chce­me v kaž­dej oblas­ti živo­ta dosa­ho­vať aspoň nad­prie­mer­né výsled­ky. A tak je to aj s cvi­če­ním a zdra­vým život­ným štý­lom.

Dvoj­ná­sob­ne to pla­tí po novom roku, kedy má 90% ľudí nasta­ve­né rov­na­ké pred­sav­za­tie. Prí­de však prá­ca a je po cie­ľoch. Môž­me si tu roz­prá­vať roz­práv­ky o pev­nej vôli, no keď nie­kto o sied­mej ráno vypad­ne z domu a neraz sa vrá­ti oko­lo ôsmej večer, úpl­ne ho chá­pem, že sa mu do fit­ka nech­ce. Ak je vôbec ešte otvo­re­né.

IMG_0068

My v Star­ti­tup nemá­me pev­nú pra­cov­nú dobu. Keby chce­me, tré­nu­je­me päť­fá­zo­vo den­ne, no web by chát­ral. Zále­ží nám na našom “die­ťa­ti” a všet­ci tu pre­to dob­ro­voľ­ne trá­vi­me celé hodi­ny až do veče­ra. Naše zdra­vie tým ale trpe­lo. Až kým sme si nepo­ve­da­li, že sta­čí.

Nemu­sí­me sa siliť do posil­ňov­ne o desia­tej večer. Vytvo­ri­li sme si kli­ko­va­ciu výzvu, kto­rá nás všet­kých (dúfaj­me) udr­ží vo for­me. Boju­je­me jeden pro­ti dru­hé­mu, pre­to nedos­ta­tok moti­vá­cie nehro­zí. Pro­stre­die je zdrav­šie, aj mozog má ten­den­ciu vybe­rať si skôr zdrav­šiu stra­vu a cel­ko­vo sa všet­ci cíti­me lep­šie.

Okrem kli­kov nás v najb­liž­ších dňoch čaká namon­to­va­nie hraz­dy, kto­rá nám dovo­lí posu­núť náš wor­kout na vyš­šiu úro­veň. Tie chví­le prok­ras­ti­ná­cie, kedy si fakt musíš na 20 minút od prá­ce oddých­nuť, teraz využí­va­me maxi­mál­ne efek­tív­ne. Všet­ko čo potre­bu­ješ sú 2x2 met­re pries­to­ru.

IMG_0069

Mož­no to nedá­va zmy­sel. V prá­ci máš pred­sa pra­co­vať, na cvi­če­nie sú urče­né iné mies­ta. No jed­na vec je firem­ná kul­tú­ra. Sme v tom všet­ci spo­lu a opäť máme k sebe o nie­čo bliž­šie. Dru­há vec je, že člo­vek je ako zázra­kom zra­zu násob­ne tak sústre­de­ný na prá­cu, než bol pred­tým. A to sa ešte len teší­me na dlho­do­bé bene­fi­ty.

Cvi­če­nie v kanc­li jed­no­du­cho posu­nu­lo celý náš tím opäť o krok ďalej. A čo tvo­ja fir­ma, cvi­čí­te?

Screen Shot 2016-01-13 at 19.02.56
Pridať komentár (0)