Prečo Snap­chat na rekla­mách neza­rába toľko ako Ins­ta­gram?

Nikola Tokárová / 12. januára 2016 / Tools a produktivita

Málo­kto v súčas­nosti nepozná Wiki­le­aks , stránku, ktorá zve­rej­ňuje firemné a vládne doku­menty. Na Wiki­le­aks sa obja­vil aj mail, ktorý písal finančný ria­di­teľ Twit­teru Ant­hony Noto a dopod­robna v ňom uvie­dol ana­lýzu zárob­kov Face­bo­oku.

Tento mail bol adre­so­vaný na ria­di­teľa Snap­chatu Evana Spie­gela a písal ho v čase, keď bol Snap­chat repre­zen­to­vaný mož­ným inves­to­rom. Z mailu je jasné, že poten­ciálni inves­tori vní­majú Face­book ako uka­zo­va­teľa veľ­kosti ich mož­ného pub­lika a zárobku. Práve tento doku­ment umož­nil Snap­chatu neuve­ri­teľne vysoké oce­ne­nie napriek tomu, že jeho reálna zárob­ková hod­nota bola blízka nule.

1418276626426

Aby sme poro­zu­meli, prečo tomu tak bolo, musíme si najprv pove­dať niečo o reklame na sociál­nych sie­ťach. Veľa firiem sa snaží minúť čo naj­me­nej peňazí na to, aby mali čo naj­viac reklám na por­tá­loch, ktoré pat­ria pod Mic­ro­soft alebo Yahoo. Aby bolo umiest­ňo­va­nie reklám efek­tívne je potrebné nájsť stre­tá­vací bod medzi tým, čo chcú inze­renti a pou­ží­va­te­lia. Najús­peš­nej­šie plat­formy pre digi­tálne reklamy sú tie, ktoré našli tento bod vo forme „natív­nych reklám“. Dare Oba­sanjo, mana­žér z Mic­ro­softu tento ter­mín vysvet­ľuje ako reklamy, ktoré kom­bi­nujú formu obsahu stránky alebo apli­ká­cie a uží­va­teľ­ský zámer. Ak nemáte pred­stavu, čo to zna­mená, čítajte ďalej.

Pôvod­nou plat­for­mou natív­nych reklám je Google ads. Tieto reklamy sú pla­tené, ale vyze­rajú ako bežný obsah stránky. Ako to fun­guje v praxi vysvet­ľuje Dare Oba­sanjo na daro­vaní auta svo­jej ženy na dob­ro­činné účely, aby si ho mohol odpí­sať z daní. Do google teda zadal heslo „donate car tax deduc­tion“, vo voľ­nom pre­klade daro­va­nie auta odva­dza­nie dane. Prvá stránka, ktorá sa zja­vila pat­rila Make-A-Wish nadá­cii a jeho hľa­da­niu naj­viac vyho­vo­vala. Nadá­cia tak zís­kala vďaka zapla­te­niu google ads nové auto a Aba­sanje sa zba­vil svojho sta­rého aura, pre oboch to teda bola win-win situ­ácia.

Facebook-ad-iPhone

Face­book má podobnú stra­té­giu. Čím viac kli­káte na odkazy s urči­tou témou, tým viac reklám s podob­ným záme­rom vám ponúka. Skúste „goog­liť“ nejaké heslo alebo kon­krétny pro­dukt a po pri­hlá­sení na Face­book budú reklamy, ktoré pre­sc­rol­lu­jete presne na dané pro­dukty.

Face­book naštar­to­val svoj zisk za reklamy tým, že zis­til, ako zís­kať viac peňazí z pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie na mobile než z pou­ží­va­te­ľov, ktorí si Face­book otvá­rajú v pre­hlia­dači na počí­tači. Táto metóda je pre rôzne iné appky a stránky len snom. 

screenshotsjvc-2268x1280

Red­dit vs. Ins­ta­gram

Ins­ta­gram má okolo 300 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov a zarába pri­bližne 700 mili­ó­nov ročne. To logicky zna­mená, že na jed­nom pou­ží­va­te­ľovi musí zaro­biť viac ako dva doláre, ale videli ste nie­kedy na Ins­ta­grame reklamu? 

Red­dit je popu­lárna sociálna sieť, ktorá má oproti Ins­ta­gramu polo­vicu pou­ží­va­te­ľov, ak by sa im darilo zará­bať rov­nako ako Ins­ta­gramu, ich zisk by sa mal pohy­bo­vať okolo 350 mili­ó­nov ročne. Minulý rok však zaro­bil 8 mili­ó­nov, čiže 5 cen­tov na pou­ží­va­teľa. Red­dit sa pou­čil, že ich umiest­ňo­va­nie reklám pri­ro­dzene nepa­suje na ich plat­formu. Reklamy nepa­sujú forme a obsahu a ak aj áno, nesú­vi­sia s tým, čo uží­va­teľ vyhľa­dáva. Na dru­hej strane, na Ins­ta­gram cho­dia ľudia, aby si pozreli pekné fotky od zna­čiek, ktoré sa im páčia a poznajú ich z Face­bo­oku alebo samot­ného Ins­ta­gramu a stali sa tak doko­na­lým prí­kla­dom natív­nych reklám. 

Je Snap­chat ako Red­dit alebo Face­book?

Dostá­vame sa späť k Snap­chatu. Ori­gi­nálny pro­dukt Snap­chatu nie je na posky­to­va­nie reklám úplne naj­lep­ším nástro­jom. Pri spus­tení sa rovno otvára kamera, čo neumož­ňuje žiadne miesto na reklamy. Ak by sa reklamy dostá­vali priamo do inboxu uží­va­te­ľov, boli by pova­žo­vané za neví­taný spam a uží­va­te­ľov by appka odlá­kala.

Snap­chat si to uve­do­mil veľmi rýchlo a ich aktu­ali­zá­cie sa preto týkali hlavne pou­ží­va­teľ­ského zámeru. Vytvo­rili roz­ší­re­nie, ktoré bolo spo­jené s dob­rým zákla­dom na pri­ná­ša­nie reklám spo­je­ných s ich pôvod­ným pro­duk­tom v správe.

snapchat

Snap­chatu sa však nepo­da­rilo umiest­niť natívne reklamy tak šikovne ako iným a ich „spon­zo­ro­vané prí­behy“ pri­po­mí­najú spô­sob reklamy skôr na Red­dite. Nebolo teda prek­va­pe­ním, že tento ich pro­dukt zru­šili a člo­vek, ktorý stál za jeho vzni­kom dostal padáka.

2d77be929e39756bac6daec4aaa278a9-e1411952553193-1940x1090

Face­book: Cha­me­león digi­tál­nych reklám 

Na rekla­mách na Face­bo­oku je naj­viac pôso­bivé to, ako pod­dajný je ich pro­dukt z per­spek­tívy uve­rej­ňo­va­nia. V jed­nom bode bol Face­book feed pre­sý­tený online hrami a posledný rok ťažia z reklám pri inšta­lá­cii mobil­nej appky, ale začali sa zame­ria­vať aj na zís­ka­nie peňazí z tele­ví­zie a you­tubu.

Pred rokom bolo plá­nom Face­bo­oku zaro­biť na auto­ma­tic­kom pre­hrá­vaní video reklamy. Posledný rok sa videá pria­te­ľov v news feede pre­hrá­vajú auto­ma­ticky, Face­book sa tak snaží „navyk­núť“ svo­jich uží­va­te­ľov na auto­ma­tické pre­hrá­va­nie a preto pre­chod na auto pre­hrá­va­nie reklám nebude taký drsný. Túto studňu príj­mov z reklamy však Snap­chat nikdy neob­ja­vil a preto sa nemôže odrá­žať od spô­sobu umiest­ňo­va­nia reklám na Face­bo­oku. To, ako reklamy uve­rej­ňuje Snap­chat nebude totiž nikdy tak pris­pô­so­bi­teľné ako na Face­bo­oku alebo Twit­teri.

Evan-Spiegel-1_071_0

Zdroj: linkedin.com/pulse

Pridať komentár (0)