Pre­čo Snap­chat na rekla­mách neza­rá­ba toľ­ko ako Ins­ta­gram?

Nikola Tokárová / 12. januára 2016 / Lifehacking

Málo­kto v súčas­nos­ti nepoz­ná Wiki­le­aks , strán­ku, kto­rá zve­rej­ňu­je firem­né a vlád­ne doku­men­ty. Na Wiki­le­aks sa obja­vil aj mail, kto­rý písal finanč­ný ria­di­teľ Twit­te­ru Ant­ho­ny Noto a dopod­rob­na v ňom uvie­dol ana­lý­zu zárob­kov Face­bo­oku.

Ten­to mail bol adre­so­va­ný na ria­di­te­ľa Snap­cha­tu Eva­na Spie­ge­la a písal ho v čase, keď bol Snap­chat repre­zen­to­va­ný mož­ným inves­to­rom. Z mai­lu je jas­né, že poten­ciál­ni inves­to­ri vní­ma­jú Face­bo­ok ako uka­zo­va­te­ľa veľ­kos­ti ich mož­né­ho pub­li­ka a zárob­ku. Prá­ve ten­to doku­ment umož­nil Snap­cha­tu neuve­ri­teľ­ne vyso­ké oce­ne­nie napriek tomu, že jeho reál­na zárob­ko­vá hod­no­ta bola blíz­ka nule.

1418276626426

Aby sme poro­zu­me­li, pre­čo tomu tak bolo, musí­me si najprv pove­dať nie­čo o rekla­me na sociál­nych sie­ťach. Veľa firiem sa sna­ží minúť čo naj­me­nej peňa­zí na to, aby mali čo naj­viac reklám na por­tá­loch, kto­ré pat­ria pod Mic­ro­soft ale­bo Yahoo. Aby bolo umiest­ňo­va­nie reklám efek­tív­ne je potreb­né nájsť stre­tá­va­cí bod medzi tým, čo chcú inze­ren­ti a pou­ží­va­te­lia. Najús­peš­nej­šie plat­for­my pre digi­tál­ne rekla­my sú tie, kto­ré našli ten­to bod vo for­me „natív­nych reklám“. Dare Oba­san­jo, mana­žér z Mic­ro­sof­tu ten­to ter­mín vysvet­ľu­je ako rekla­my, kto­ré kom­bi­nu­jú for­mu obsa­hu strán­ky ale­bo apli­ká­cie a uží­va­teľ­ský zámer. Ak nemá­te pred­sta­vu, čo to zna­me­ná, čítaj­te ďalej.

Pôvod­nou plat­for­mou natív­nych reklám je Goog­le ads. Tie­to rekla­my sú pla­te­né, ale vyze­ra­jú ako bež­ný obsah strán­ky. Ako to fun­gu­je v pra­xi vysvet­ľu­je Dare Oba­san­jo na daro­va­ní auta svo­jej ženy na dob­ro­čin­né úče­ly, aby si ho mohol odpí­sať z daní. Do goog­le teda zadal hes­lo „dona­te car tax deduc­ti­on“, vo voľ­nom pre­kla­de daro­va­nie auta odva­dza­nie dane. Prvá strán­ka, kto­rá sa zja­vi­la pat­ri­la Make-A-Wish nadá­cii a jeho hľa­da­niu naj­viac vyho­vo­va­la. Nadá­cia tak zís­ka­la vďa­ka zapla­te­niu goog­le ads nové auto a Aba­san­je sa zba­vil svoj­ho sta­ré­ho aura, pre oboch to teda bola win-win situ­ácia.

Facebook-ad-iPhone

Face­bo­ok má podob­nú stra­té­giu. Čím viac kli­ká­te na odka­zy s urči­tou témou, tým viac reklám s podob­ným záme­rom vám ponú­ka. Skús­te „goog­liť“ neja­ké hes­lo ale­bo kon­krét­ny pro­dukt a po pri­hlá­se­ní na Face­bo­ok budú rekla­my, kto­ré pre­sc­rol­lu­je­te pres­ne na dané pro­duk­ty.

Face­bo­ok naštar­to­val svoj zisk za rekla­my tým, že zis­til, ako zís­kať viac peňa­zí z pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie na mobi­le než z pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si Face­bo­ok otvá­ra­jú v pre­hlia­da­či na počí­ta­či. Táto metó­da je pre rôz­ne iné app­ky a strán­ky len snom. 

screenshotsjvc-2268x1280

Red­dit vs. Ins­ta­gram

Ins­ta­gram má oko­lo 300 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov a zará­ba pri­bliž­ne 700 mili­ó­nov roč­ne. To logic­ky zna­me­ná, že na jed­nom pou­ží­va­te­ľo­vi musí zaro­biť viac ako dva dolá­re, ale vide­li ste nie­ke­dy na Ins­ta­gra­me rekla­mu?

Red­dit je popu­lár­na sociál­na sieť, kto­rá má opro­ti Ins­ta­gra­mu polo­vi­cu pou­ží­va­te­ľov, ak by sa im dari­lo zará­bať rov­na­ko ako Ins­ta­gra­mu, ich zisk by sa mal pohy­bo­vať oko­lo 350 mili­ó­nov roč­ne. Minu­lý rok však zaro­bil 8 mili­ó­nov, čiže 5 cen­tov na pou­ží­va­te­ľa. Red­dit sa pou­čil, že ich umiest­ňo­va­nie reklám pri­ro­dze­ne nepa­su­je na ich plat­for­mu. Rekla­my nepa­su­jú for­me a obsa­hu a ak aj áno, nesú­vi­sia s tým, čo uží­va­teľ vyhľa­dá­va. Na dru­hej stra­ne, na Ins­ta­gram cho­dia ľudia, aby si pozre­li pek­né fot­ky od zna­čiek, kto­ré sa im páčia a pozna­jú ich z Face­bo­oku ale­bo samot­né­ho Ins­ta­gra­mu a sta­li sa tak doko­na­lým prí­kla­dom natív­nych reklám. 

Je Snap­chat ako Red­dit ale­bo Face­bo­ok?

Dostá­va­me sa späť k Snap­cha­tu. Ori­gi­nál­ny pro­dukt Snap­cha­tu nie je na posky­to­va­nie reklám úpl­ne naj­lep­ším nástro­jom. Pri spus­te­ní sa rov­no otvá­ra kame­ra, čo neumož­ňu­je žiad­ne mies­to na rekla­my. Ak by sa rekla­my dostá­va­li pria­mo do inbo­xu uží­va­te­ľov, boli by pova­žo­va­né za neví­ta­ný spam a uží­va­te­ľov by app­ka odlá­ka­la.

Snap­chat si to uve­do­mil veľ­mi rých­lo a ich aktu­ali­zá­cie sa pre­to týka­li hlav­ne pou­ží­va­teľ­ské­ho záme­ru. Vytvo­ri­li roz­ší­re­nie, kto­ré bolo spo­je­né s dob­rým zákla­dom na pri­ná­ša­nie reklám spo­je­ných s ich pôvod­ným pro­duk­tom v sprá­ve.

snapchat

Snap­cha­tu sa však nepo­da­ri­lo umiest­niť natív­ne rekla­my tak šikov­ne ako iným a ich „spon­zo­ro­va­né prí­be­hy“ pri­po­mí­na­jú spô­sob rekla­my skôr na Red­di­te. Nebo­lo teda prek­va­pe­ním, že ten­to ich pro­dukt zru­ši­li a člo­vek, kto­rý stál za jeho vzni­kom dostal padá­ka.

2d77be929e39756bac6daec4aaa278a9-e1411952553193-1940x1090

Face­bo­ok: Cha­me­le­ón digi­tál­nych reklám 

Na rekla­mách na Face­bo­oku je naj­viac pôso­bi­vé to, ako pod­daj­ný je ich pro­dukt z per­spek­tí­vy uve­rej­ňo­va­nia. V jed­nom bode bol Face­bo­ok feed pre­sý­te­ný onli­ne hra­mi a posled­ný rok ťažia z reklám pri inšta­lá­cii mobil­nej app­ky, ale zača­li sa zame­ria­vať aj na zís­ka­nie peňa­zí z tele­ví­zie a you­tu­bu.

Pred rokom bolo plá­nom Face­bo­oku zaro­biť na auto­ma­tic­kom pre­hrá­va­ní video rekla­my. Posled­ný rok sa videá pria­te­ľov v news fee­de pre­hrá­va­jú auto­ma­tic­ky, Face­bo­ok sa tak sna­ží „navyk­núť“ svo­jich uží­va­te­ľov na auto­ma­tic­ké pre­hrá­va­nie a pre­to pre­chod na auto pre­hrá­va­nie reklám nebu­de taký drs­ný. Túto stud­ňu príj­mov z rekla­my však Snap­chat nikdy neob­ja­vil a pre­to sa nemô­že odrá­žať od spô­so­bu umiest­ňo­va­nia reklám na Face­bo­oku. To, ako rekla­my uve­rej­ňu­je Snap­chat nebu­de totiž nikdy tak pris­pô­so­bi­teľ­né ako na Face­bo­oku ale­bo Twit­te­ri.

Evan-Spiegel-1_071_0

Zdroj: linkedin.com/pulse

Pridať komentár (0)