Prečo tí naj­ši­kov­nejší ute­kajú do zahra­ni­čia?

Martin Kráľ / 2. apríl 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­sko je krásna kra­jina, máme nesku­točne pekné baby, bryn­dzové halušky, KC Dunaj a pro­me­nádu v Euro­vei. Tieto veci sú jed­no­du­cho mňam a milu­jem ich. No je to dosť na to, aby som ostal žiť a pod­ni­kať na Slo­ven­sku? Áno aj nie.

Celé je to o mož­nos­tiach a prí­le­ži­tosti dosiah­nuť viac. Viac zna­mená byť lepší a úspeš­nejší ako väč­šina okolo vás. Ak sú peniaze pre nie­koho jediný atri­bút prečo zo Slo­ven­ska odísť, tak mi ho je ľúto. Nie preto že nemá nárok chcieť viac peňazí, no preto, že zahra­ni­čie ponúka oveľa viac. Sin­ga­poor, Hong Kong, USA, Izrael, Anglicko a mnoho ďal­ších kra­jín je otvo­re­ných mla­dým star­tu­povo orien­to­va­ných ľuďom, ktorí sa neboja ris­ko­vať. Pool talen­to­va­ných ľudí je v týchto kra­ji­nách oveľa väčší ako na Slo­ven­sku a kon­ku­ren­cia je tam pomerne veľká, no pokiaľ si veríte a máte chuť, tak prečo to neskú­siť.

Verím v to, že Slo­váci, ktorí v zahra­ničí uspejú, sa skôr či neskôr na Slo­ven­sko vrá­tia a budú mať mož­nosť pode­liť sa s ostat­nými o svoje skú­se­nosti a vedo­mosti. Tak­tiež verím, že Slo­váci dokážu v zahra­ničí vytvo­riť star­tupy, ktoré sa neskôr stanú veľ­kými spo­loč­nos­tiam a budú mať tak mož­nosť vybu­do­vať R&D cen­trá a zamest­ná­vať v nich nemalý počet ľudí od Bra­ti­slavy až po Košice.

Nemys­lím, že by sme odchod Slo­vá­kov do zahra­ni­čia mali vní­mať nega­tívne, práve naopak. Bez zahra­ni­čia a skú­se­nosti z neho sa Slo­ven­sko nikdy nepre­bo­juje medzi sve­tovú tech­no­lo­gickú špičku. 

Foto: face­book

Pridať komentár (0)