Prečo už fakt potre­bu­jeme Netf­lix na Slo­ven­sku?

Martin Bohunický / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Slo­ven­ský trh potre­buje nutne kopa­nec do zadku. Frázu “Nepo­ze­rám telku” počuť od mla­dých čoraz viac. Prečo? Pre­tože nie sme slepí, vidíme, ako to fun­guje v zahra­ničí, vieme si porov­nať, čo vysie­lajú slo­ven­ské tele­ví­zie a čo náj­deme na inter­nete — všetko a presne to, čo hľa­dáme.

Netf­lixu sa v zahra­ničí nesku­točne darí a vo feb­ru­ári uply­nu­lého roka ozná­mil, že chystá prak­ticky celo­sve­tovú expan­ziu — teda aj na Slo­ven­sko. Oča­ká­vaný dátum prí­chodu sa odha­duje na koniec roka 2016, no ja, a iste ani mnohí z vás, sa už neviete doč­kať. Prečo? Pre­tože tele­vízne vysie­la­nie na Slo­ven­sku je jedno veľké peklo.

Keď som sa dočí­tal, že za pre­hnane veľa reklám zapla­tia tele­ví­zie pokuty v takých výš­kach, ktoré ani neza­ro­bia za jediný reklamný spot, pocho­pil som, prečo Netf­lix exis­tuje a fun­guje spô­so­bom, akým fun­guje.

Netflix

Áno, nie je pre tele­ví­zie sranda zapla­tiť vysoké sumy za ame­rický trhák, či vyna­lo­žiť nemalé pros­triedky na vlastnú tvorbu. No obá­vam sa, že situ­ácia, v akej sa momen­tálne jed­not­livé tele­ví­zie nachá­dzajú nedáva kon­zu­men­tom inú mož­nosť, než poroz­hlia­dať sa po alter­na­tíve.

Áno exis­tujú tu nejaké pokusy zo strany slo­ven­ských médií ako Voyo, či Magio, ktoré však obsa­hom roz­hodne nevy­ho­vujú dneš­nému divá­kovi. Na Slo­ven­sku je tiež mož­nosť kúpy, či zapo­ži­ča­nia fil­mov naprí­klad cez Google Play, ale pove­dzme si úprimne niž­šie uve­dená cena za pomaly 4 roky starý film je pre Slo­váka absurdná. Aj preto oča­ká­vam, že po poma­lom začiatku medzi nad­šen­cami dosiahne Netf­lix na Slo­ven­sku obrov­ský boom. Pre­tože bude mať obsah, roz­umné ceny a bude to naj­lepší výber.

Screenshot_2016-01-06-10-42-55

Čo nám Netf­lix pri­ne­sie?

Žiadne reklamy — Zapla­tíš len časť toho, čo pla­tíš svojmu káblovému/satelitnému ope­rá­to­rovi a dosta­neš neob­me­dzený prí­stup ku kniž­nici plnej fil­mov a seriá­lov, prav­de­po­dobne aj slo­ven­ských. A to všetko, nadýchni sa, BEZ REKLÁM!

Nikdy som tomuto kon­ceptu nepo­ro­zu­mel. Buď za obsah zapla­tím raz mesačne popla­tok, alebo si ho uží­vam s obme­dze­niami, teda s rekla­mami. Nikdy som nepo­cho­pil, prečo musím v prí­pade tele­ví­zie robiť oboje. Možno to kedysi bolo v pohode, no sme v roku 2016 a keď mám Spo­tify, chcem na rov­na­kom prin­cípe sle­do­vať aj filmy a seriály. Nech už môžem odin­šta­lo­vať ten nele­gálny Pop­corn Time ;)..

bored guy watching tv

Mož­nosť voľby — Nebu­dem poze­rať film len preto, že nič iné nedá­vajú. Veď som ho aj tak videl tri­krát. Sám viem, čo chcem. Mám celý zoznam fil­mov, ktoré som ešte nevi­del. Buď mi ich odpo­ru­čili kama­ráti, alebo ma zau­jali nie­kde na nete. A nebu­dem čakať, kým ich postupne všetky telky odvy­sie­lajú.

Som slo­bodný člo­vek a chcem mať voľbu vo svo­jich rukách. Veď káblovka/satelit je v pod­state ako vlá­dou povo­lený oli­go­pol. Majú svoje štruk­túry, ktoré nechcú a ani nemôžu opus­tiť.

Pré­mi­ový obsah — Na Netf­lixe náj­dem obsah, ktorý by som v telke v živote nena­šiel. Seriály určené výhradne pre Netf­lix, via­ceré dokonca vytvo­rené samot­ným Netf­li­xom. Per­fektné doku­menty, stan­dupy, všetko, čo ťa napadne.

house-of-cards

Podľa mňa je naj­väč­šou výho­dou tejto služby práve to, že jasne vie, čo chce. Netf­lix nepre­dáva knihy, ponožky ani elek­tro­niku. Netf­lix má vo svo­jich rukách niečo a neus­tále to vylep­šuje a obo­ha­cuje o nový obsah.

Aj Netf­lix má svoje nedos­tatky

Áno treba spo­me­núť, že Netf­lix nie je doko­nalý.

Netf­lix nemá naj­nov­šie fil­mové trháky — Po pre­mi­ére dostá­vajú kiná od fil­mo­vých štú­dií exklu­zívne právo pre­mie­tať naj­nov­šie filmy. Do slu­žieb ako Netf­lix sa tieto trháky dostanú pri­bližne 6 mesia­cov po pre­mi­ére. V Star­ti­tup však veríme, že sa tento čas bude kaž­dým rokom skra­co­vať. Nenáj­deš tu teda film, na kto­rom boli kamoši pred týžd­ňom v IMAXe, ale natra­fíš na exklu­zívne seriály, ktoré vznikli práve ako náh­rada za chý­ba­júce trháky a stali sa dokonca obrov­skými hitmi.

Záver?

Už teraz odpá­jam kábel zo svo­jej telky a dávam jej zbo­hom. Až kým nepríde Netf­lix (and chill).

Pridať komentár (0)