Pre­čo už fakt potre­bu­je­me Netf­lix na Slo­ven­sku?

Martin Bohunický / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Slo­ven­ský trh potre­bu­je nut­ne kopa­nec do zadku. Frá­zu “Nepo­ze­rám tel­ku” počuť od mla­dých čoraz viac. Pre­čo? Pre­to­že nie sme sle­pí, vidí­me, ako to fun­gu­je v zahra­ni­čí, vie­me si porov­nať, čo vysie­la­jú slo­ven­ské tele­ví­zie a čo náj­de­me na inter­ne­te — všet­ko a pres­ne to, čo hľa­dá­me.

Netf­li­xu sa v zahra­ni­čí nesku­toč­ne darí a vo feb­ru­ári uply­nu­lé­ho roka ozná­mil, že chys­tá prak­tic­ky celo­sve­to­vú expan­ziu — teda aj na Slo­ven­sko. Oča­ká­va­ný dátum prí­cho­du sa odha­du­je na koniec roka 2016, no ja, a iste ani mno­hí z vás, sa už nevie­te doč­kať. Pre­čo? Pre­to­že tele­víz­ne vysie­la­nie na Slo­ven­sku je jed­no veľ­ké pek­lo.

Keď som sa dočí­tal, že za pre­hna­ne veľa reklám zapla­tia tele­ví­zie poku­ty v takých výš­kach, kto­ré ani neza­ro­bia za jedi­ný reklam­ný spot, pocho­pil som, pre­čo Netf­lix exis­tu­je a fun­gu­je spô­so­bom, akým fun­gu­je.

Netflix

Áno, nie je pre tele­ví­zie sran­da zapla­tiť vyso­ké sumy za ame­ric­ký trhák, či vyna­lo­žiť nema­lé pros­tried­ky na vlast­nú tvor­bu. No obá­vam sa, že situ­ácia, v akej sa momen­tál­ne jed­not­li­vé tele­ví­zie nachá­dza­jú nedá­va kon­zu­men­tom inú mož­nosť, než poroz­hlia­dať sa po alter­na­tí­ve.

Áno exis­tu­jú tu neja­ké poku­sy zo stra­ny slo­ven­ských médií ako Voyo, či Magio, kto­ré však obsa­hom roz­hod­ne nevy­ho­vu­jú dneš­né­mu divá­ko­vi. Na Slo­ven­sku je tiež mož­nosť kúpy, či zapo­ži­ča­nia fil­mov naprí­klad cez Goog­le Play, ale pove­dz­me si úprim­ne niž­šie uve­de­ná cena za poma­ly 4 roky sta­rý film je pre Slo­vá­ka absurd­ná. Aj pre­to oča­ká­vam, že po poma­lom začiat­ku medzi nad­šen­ca­mi dosiah­ne Netf­lix na Slo­ven­sku obrov­ský boom. Pre­to­že bude mať obsah, roz­um­né ceny a bude to naj­lep­ší výber.

Screenshot_2016-01-06-10-42-55

Čo nám Netf­lix pri­ne­sie?

Žiad­ne rekla­my — Zapla­tíš len časť toho, čo pla­tíš svoj­mu káblovému/satelitnému ope­rá­to­ro­vi a dosta­neš neob­me­dze­ný prí­stup ku kniž­ni­ci plnej fil­mov a seriá­lov, prav­de­po­dob­ne aj slo­ven­ských. A to všet­ko, nadých­ni sa, BEZ REKLÁM!

Nikdy som tomu­to kon­cep­tu nepo­ro­zu­mel. Buď za obsah zapla­tím raz mesač­ne popla­tok, ale­bo si ho uží­vam s obme­dze­nia­mi, teda s rekla­ma­mi. Nikdy som nepo­cho­pil, pre­čo musím v prí­pa­de tele­ví­zie robiť obo­je. Mož­no to kedy­si bolo v poho­de, no sme v roku 2016 a keď mám Spo­ti­fy, chcem na rov­na­kom prin­cí­pe sle­do­vať aj fil­my a seriá­ly. Nech už môžem odin­šta­lo­vať ten nele­gál­ny Pop­corn Time ;)..

bored guy watching tv

Mož­nosť voľ­by — Nebu­dem poze­rať film len pre­to, že nič iné nedá­va­jú. Veď som ho aj tak videl tri­krát. Sám viem, čo chcem. Mám celý zoznam fil­mov, kto­ré som ešte nevi­del. Buď mi ich odpo­ru­či­li kama­rá­ti, ale­bo ma zau­ja­li nie­kde na nete. A nebu­dem čakať, kým ich postup­ne všet­ky tel­ky odvy­sie­la­jú.

Som slo­bod­ný člo­vek a chcem mať voľ­bu vo svo­jich rukách. Veď káblovka/satelit je v pod­sta­te ako vlá­dou povo­le­ný oli­go­pol. Majú svo­je štruk­tú­ry, kto­ré nech­cú a ani nemô­žu opus­tiť.

Pré­mi­ový obsah — Na Netf­li­xe náj­dem obsah, kto­rý by som v tel­ke v živo­te nena­šiel. Seriá­ly urče­né výhrad­ne pre Netf­lix, via­ce­ré dokon­ca vytvo­re­né samot­ným Netf­li­xom. Per­fekt­né doku­men­ty, stan­du­py, všet­ko, čo ťa napad­ne.

house-of-cards

Pod­ľa mňa je naj­väč­šou výho­dou tej­to služ­by prá­ve to, že jas­ne vie, čo chce. Netf­lix nepre­dá­va kni­hy, ponož­ky ani elek­tro­ni­ku. Netf­lix má vo svo­jich rukách nie­čo a neus­tá­le to vylep­šu­je a obo­ha­cu­je o nový obsah.

Aj Netf­lix má svo­je nedos­tat­ky

Áno tre­ba spo­me­núť, že Netf­lix nie je doko­na­lý.

Netf­lix nemá naj­nov­šie fil­mo­vé trhá­ky — Po pre­mi­é­re dostá­va­jú kiná od fil­mo­vých štú­dií exklu­zív­ne prá­vo pre­mie­tať naj­nov­šie fil­my. Do slu­žieb ako Netf­lix sa tie­to trhá­ky dosta­nú pri­bliž­ne 6 mesia­cov po pre­mi­é­re. V Star­ti­tup však verí­me, že sa ten­to čas bude kaž­dým rokom skra­co­vať. Nenáj­deš tu teda film, na kto­rom boli kamo­ši pred týžd­ňom v IMA­Xe, ale natra­fíš na exklu­zív­ne seriá­ly, kto­ré vznik­li prá­ve ako náh­ra­da za chý­ba­jú­ce trhá­ky a sta­li sa dokon­ca obrov­ský­mi hit­mi.

Záver?

Už teraz odpá­jam kábel zo svo­jej tel­ky a dávam jej zbo­hom. Až kým neprí­de Netf­lix (and chill).

Pridať komentár (0)