Prečo v sku­toč­nosti nikto nechce “wea­rable” tech­no­ló­gie?

Karol Stračár / 27. mája 2015 / Tech a inovácie

Čo sa nosí a nikto to nechce? Tech­no­ló­gie z kate­gó­rie „wea­rable“. „Teda aspoň pokiaľ ich tak nazý­vate“, myslí si Mar­cus Wel­ler, CEO a zakla­da­teľ Skully, výrobcu chyt­rých moto­cyk­lo­vých heliem. Helma od nich nie je práve to, čo si člo­vek pred­staví pri slove „wea­rable“, teda „nosi­teľný“ výro­bok, kate­gó­rii kto­rej domi­nujú Google Glass a Apple Watch. Predsa je to ale niečo, čo sa nosí.

Tech­no­ló­gie vo vnútri Skully helmy nemô­žeme nazvať inak ako vyma­kané. Motor­kár má k dis­po­zí­cii širo­ko­uhlé „spätné zrkadlo“ so zábe­rom 180 stup­ňov a mŕt­veho uhla, ktoré je v sku­toč­nosti kame­ro­vým zázna­mom zobra­ze­ným na heads-up disp­leji spolu s dôle­ži­tými upo­zor­ne­niami prí­padne navi­gá­ciou. Nechýba teda logicky ani pre­po­je­nie s GPS, tele­fó­nom alebo hudob­ným pre­hrá­va­čom. Helma od Skully ponúka toľko infor­má­cií a mož­ností, že podľa Wel­lera jeho zákaz­níci opi­sujú skú­se­nosť s ňou ako pilo­to­va­nie stí­hačky alebo pre­vlek Iron Mana, čo ale v zásade práve nepri­dáva na bez­peč­nosti samot­ného jazdca. Wel­ler preto so svo­jím tímom zjed­no­du­šili uží­va­teľ­ské pro­stre­die naj­viac ako to šlo s cie­ľom obme­dziť kog­ni­tívnu záťaž, čím sa spra­co­va­nie infor­má­cií moz­gom stalo jed­no­duch­ším. „Ľudom sa to takto naozaj páči“, hovorí Wel­ler a pri­rov­náva výsle­dok svo­jej práce k tomu, čo doká­zal medzi smart­fónmi Apple s iPho­nom. Helma uľahčí jazdu na motorke, pri­čom bude menej nehôd, a teda aj šťast­nejší motor­kári.

Napriek sku­toč­nosti, že sa jedná o „wea­rable“ pro­dukt, sám Wel­ler sa tomuto prí­vlas­tku rad­šej vyhýba. Z jeho vlast­ných skú­se­ností slovo „wea­rable“ nefun­guje pri mar­ke­tingu a skôr výro­bok odsu­dzuje k neús­pe­chu. Namiesto toho sa zame­ral teda na opis toho, čo vlastne helma ponúka – bez­pečnú jazdu, uží­va­nie si života, viac zábavy a pro­duk­ti­vity.

Dáva to zmy­sel. Ľudí koniec kon­cov nenadchla myš­lienka nosiť na hlave pre­hrá­vač Google noti­fi­ká­cií, navyše ak to z nich ešte robilo čudác­kych kybor­gov, asi aj preto sa Google Glass nikdy nestal hitom. Podobný osud čaká prav­de­po­dobne Apple Watch, ak sa im nepo­darí pre­sved­čiť zákaz­ní­kov, že za svoje peniaze dostanú viac, ako len chytré hodinky, ktoré ušet­ria čas stra­tený pri vybe­raní mobilu z vrecka. Zjed­no­du­šene pove­dané Google Glass ani Apple Watch nezlep­šujú kva­litu života alebo schop­nosti ich maji­teľa, sú to len „wea­rable“ tech­no­ló­gie.

O tom, že Wel­ler asi vie čo robí hovorí aj fakt, že Skully pri fun­drai­singu na Indie­gogo pre­ko­nal v roku 2013 rekord, keď narai­so­val úcty­hod­ných 2,44 mili­óna dolá­rov. Vo feb­ru­ári tohto roku zís­kal ešte ďal­ších 11 mili­ó­nov od inves­to­rov s cie­ľom dodať prvé helmy kon­com tohto roka.

A naj­lep­šie na tom je, že Wel­ler toto všetko nedo­sia­hol reč­ne­ním o genia­lite a množ­stve vychy­tá­vok jeho pro­duktu, on uká­zal ľudom aké je to byť Iron Manom.

zdroj: The Next Web 

Pridať komentár (0)