Pre­čo v sku­toč­nos­ti nikto nech­ce “wea­rab­le” tech­no­ló­gie?

Karol Stračár / 27. mája 2015 / Tech a inovácie

Čo sa nosí a nikto to nech­ce? Tech­no­ló­gie z kate­gó­rie „wea­rab­le“. „Teda aspoň pokiaľ ich tak nazý­va­te“, mys­lí si Mar­cus Wel­ler, CEO a zakla­da­teľ Skul­ly, výrob­cu chyt­rých moto­cyk­lo­vých heliem. Hel­ma od nich nie je prá­ve to, čo si člo­vek pred­sta­ví pri slo­ve „wea­rab­le“, teda „nosi­teľ­ný“ výro­bok, kate­gó­rii kto­rej domi­nu­jú Goog­le Glass a App­le Watch. Pred­sa je to ale nie­čo, čo sa nosí.

Tech­no­ló­gie vo vnút­ri Skul­ly hel­my nemô­že­me nazvať inak ako vyma­ka­né. Motor­kár má k dis­po­zí­cii širo­ko­uh­lé „spät­né zrkad­lo“ so zábe­rom 180 stup­ňov a mŕt­ve­ho uhla, kto­ré je v sku­toč­nos­ti kame­ro­vým zázna­mom zobra­ze­ným na heads-up disp­le­ji spo­lu s dôle­ži­tý­mi upo­zor­ne­nia­mi prí­pad­ne navi­gá­ci­ou. Nechý­ba teda logic­ky ani pre­po­je­nie s GPS, tele­fó­nom ale­bo hudob­ným pre­hrá­va­čom. Hel­ma od Skul­ly ponú­ka toľ­ko infor­má­cií a mož­nos­tí, že pod­ľa Wel­le­ra jeho zákaz­ní­ci opi­su­jú skú­se­nosť s ňou ako pilo­to­va­nie stí­hač­ky ale­bo pre­vlek Iron Mana, čo ale v zása­de prá­ve nepri­dá­va na bez­peč­nos­ti samot­né­ho jazd­ca. Wel­ler pre­to so svo­jím tímom zjed­no­du­ši­li uží­va­teľ­ské pro­stre­die naj­viac ako to šlo s cie­ľom obme­dziť kog­ni­tív­nu záťaž, čím sa spra­co­va­nie infor­má­cií moz­gom sta­lo jed­no­duch­ším. „Ľudom sa to tak­to naozaj páči“, hovo­rí Wel­ler a pri­rov­ná­va výsle­dok svo­jej prá­ce k tomu, čo doká­zal medzi smart­fón­mi App­le s iPho­nom. Hel­ma uľah­čí jaz­du na motor­ke, pri­čom bude menej nehôd, a teda aj šťast­nej­ší motor­ká­ri.

Napriek sku­toč­nos­ti, že sa jed­ná o „wea­rab­le“ pro­dukt, sám Wel­ler sa tomu­to prí­vlas­t­ku rad­šej vyhý­ba. Z jeho vlast­ných skú­se­nos­tí slo­vo „wea­rab­le“ nefun­gu­je pri mar­ke­tin­gu a skôr výro­bok odsu­dzu­je k neús­pe­chu. Namies­to toho sa zame­ral teda na opis toho, čo vlast­ne hel­ma ponú­ka – bez­peč­nú jaz­du, uží­va­nie si živo­ta, viac zába­vy a pro­duk­ti­vi­ty.

Dáva to zmy­sel. Ľudí koniec kon­cov nenadch­la myš­lien­ka nosiť na hla­ve pre­hrá­vač Goog­le noti­fi­ká­cií, navy­še ak to z nich ešte robi­lo čudác­kych kybor­gov, asi aj pre­to sa Goog­le Glass nikdy nestal hitom. Podob­ný osud čaká prav­de­po­dob­ne App­le Watch, ak sa im nepo­da­rí pre­sved­čiť zákaz­ní­kov, že za svo­je penia­ze dosta­nú viac, ako len chyt­ré hodin­ky, kto­ré ušet­ria čas stra­te­ný pri vybe­ra­ní mobi­lu z vrec­ka. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né Goog­le Glass ani App­le Watch nezlep­šu­jú kva­li­tu živo­ta ale­bo schop­nos­ti ich maji­te­ľa, sú to len „wea­rab­le“ tech­no­ló­gie.

O tom, že Wel­ler asi vie čo robí hovo­rí aj fakt, že Skul­ly pri fun­drai­sin­gu na Indie­go­go pre­ko­nal v roku 2013 rekord, keď narai­so­val úcty­hod­ných 2,44 mili­ó­na dolá­rov. Vo feb­ru­ári toh­to roku zís­kal ešte ďal­ších 11 mili­ó­nov od inves­to­rov s cie­ľom dodať prvé hel­my kon­com toh­to roka.

A naj­lep­šie na tom je, že Wel­ler toto všet­ko nedo­sia­hol reč­ne­ním o genia­li­te a množ­stve vychy­tá­vok jeho pro­duk­tu, on uká­zal ľudom aké je to byť Iron Manom.

zdroj: The Next Web 

Pridať komentár (0)