Prečo vôbec nevadí, ak robíš niečo zle

Tobias van Schneider/Michal Sorkovský / 8. október 2015 / Tools a produktivita

Svoju strednú školu som opus­til už ako 15 ročný a roz­ho­dol som sa začať vzde­lá­vať v oblasti IT. To samoz­rejme zaprí­či­nilo, že sa mi oproti iným dostalo len veľmi málo tra­dič­ného vzde­la­nia.

A to bol aj dôvod prečo bolo písa­nie kva­lit­ných tex­tov jedna z vecí, ktoré mi robili prob­lémy. Bolo pre mňa ťažké dobre písať, nie len v mojom rod­nom jazyku (nemčine), ale tak­tiež aj v mojom dru­hom jazyku (anglič­tine), ktorý som sa, len tak mimo­cho­dom, počas času strá­ve­ného na škole nikdy naozaj nenau­čil. No a vo svete, v kto­rom sa gra­ma­tická chyba v pod­state berie ako spá­cha­nie zlo­činu, som sa nie­ktoré slová, či vety naozaj bál pou­žiť na mojej stránke. Písa­nie bolo pre mňa ťažké hlavne preto, že som mal pocit, že sa musím ria­diť zau­ží­va­nými pra­vid­lami, ktoré poznali všetci okrem mňa.

Verím, že dôvod, prečo ma tak pri­ťa­ho­valo kre­a­tívne odvet­vie (práca dizaj­néra) je, že v tejto oblasti mi nikto nemo­hol pove­dať, že niečo robím zle. A nie, nebolo to preto, že by som veci robil doko­nale, práve naopak, avšak neexis­to­val nikto, kto by mohol pove­dať, že vie, ako robiť veci lep­šie. Prečo? Aké­koľ­vek pra­vidlá tu totiž neexis­to­vali a ja vážne dúfam, že nikdy ani exis­to­vať nebudú. .

Keď ale prej­deme ku spo­mí­na­nému písa­niu, tu veci fun­gujú inak. Jazyk, kto­rým píšeme sa musí ria­diť strikt­nými pra­vid­lami a ľudia ti to, v prí­pade, že na nie­ktoré z nich zabud­neš, radi pri­po­menú. Ale pravda je taká, že títo ľudia sú jedi­nou pre­káž­kou, ktorú treba obísť, žiadna iná pre­kážka totiž neexis­tuje. Hoci som sám vôbec neve­del ako písať, stále som to skú­šal. Najprv som neve­del ani ako na dizajn, ale skú­sil som to. Robil som veci „zle“ mnoho rokov (a stále robím), ale čo je pre mňa naozaj dôle­žité je, že ich robím.

Vždy keď sa bude nie­kto sťa­žo­vať na tvoje písa­nie (alebo inú tvoju snahu), musíš si uve­do­miť jednu vec: Zatiaľ čo sa ostatní sťa­žujú a nadá­vajú, ty si práve vytvo­ril niečo z ničoho a to zna­mená, že si o krok pred nimi. Robiť niečo zle je pre mňa dar a ver mi, že neexis­tuje veľa ľudí, ktorí majú odvahu na to, aby to doká­zali. V momente, kedy si uve­do­míš, že to, čo oni volajú „zlý spô­sob“, je vlastne len tvoj vlastný spô­sob, pocho­píš, že si na tej správ­nej ceste.
Ako pove­dal Albert Eins­tein: „Jedi­ným zdro­jom pozna­nia je skú­se­nosť.“ Môj odkaz je preto jed­no­du­chý- rob niečo zle, lebo je to oveľa lep­šie, než nero­biť nič. 


zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)